Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę skorygować zeznania?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 22.12.2015

Złożyłem na policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Chodziło o kradzież kieszonkową. Dodam, że było to zgłoszenie bez wskazania sprawcy. Ze względu na pewne okoliczności zupełnie zmieniłem datę i miejsce zdarzenia, czyli były to fałszywe zeznania. Postąpiłem strasznie głupio i chciałbym to odkręcić. Czy istnieje możliwość skorygowania zeznań bez poniesienia odpowiedzialności karne? Co najlepiej w tej sprawie teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego – w skrócie K.p.k.

 

Z treści Pana pytania wynika, iż zawiadomił Pan organa ścigania o popełnieniu przestępstwa kradzieży. Zgłoszenie nie wskazywało sprawy, lecz zawierało wskazanie co do daty i miejsca. W toku postępowania zmienił Pan zeznania co do daty i miejsca. W chwili obecnej obawia się Pan, czy zmiana Pana zeznań nie będzie potraktowana jako składanie fałszywych zeznań.

 

Istotny z punktu widzenia Pan interesu jest przepis art. 233 K.k., zgodnie z którym „kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

 

Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:

 

fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,

sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.

 

Zgodnie z art. 233 § 2 K.k. warunkiem odpowiedzialności za fałszywe zeznania jest uprzedzenie zeznającego przez osobę przyjmującą zeznanie i działającą w zakresie swoich uprawnień o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebranie od niej przyrzeczenia. Osoba przyjmująca zeznanie musi być uprawniona do prowadzenia danego postępowania. Luźna rozmowa nie może stanowić podstawy do odpowiedzialności karnej.

 

Innymi słowy jeżeli funkcjonariusze policji, dokonując Pana rozpytania, nie pouczyli Pana o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, nie może Pan zostać pociągniętay do odpowiedzialności karnej. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 2002 r., sygn. akt III KKN 342/99, zgodnie z którym „przepis art. 266 § 1 kpc, regulujący kwestie związane z przesłuchaniem świadka, nie tylko obliguje organ procesowy do uprzedzenia świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, ale również nakłada na ten organ obowiązek pouczenia świadka o prawie odmowy złożenia zeznań. Zakres tego ostatniego uprawnienia wynika z kolei z treści art. 261 kpc.”

 

Kodeks postępowania karnego w treści art. 190 stanowi, iż „przed rozpoczęciem przesłuchania należy uprzedzić świadka o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. W postępowaniu przygotowawczym świadek podpisuje oświadczenie, że został uprzedzony o tej odpowiedzialności”.

 

Zgodnie z art. 189 „nie odbiera się przyrzeczenia:

 

1)  od osób, które nie ukończyły 17 lat,

2)  gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że świadek z powodu zaburzeń psychicznych nie zdaje sobie należycie sprawy ze znaczenia przyrzeczenia,

3)  gdy świadek jest osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa będącego przedmiotem postępowania lub pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo został skazany,

4)  gdy świadek był prawomocnie skazany za fałszywe zeznanie lub oskarżenie”.

 

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 1 kwietnia 2005 r. (sygn.. akt IV KK 42/2005) stwierdził: „Przedmiotem ochrony przepisu art. 233 § 1 k.k. jest szeroko rozumiane dobro wymiaru sprawiedliwości, w szczególności zaś wartość, jaką jest zapewnienie wiarygodności ustaleń dokonywanych w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu przewidzianym w ustawie, a co za tym idzie, ochrona prawidłowości (trafności) wydawanych orzeczeń. Dobrem prawnym bezpośrednio naruszonym lub zagrożonym przez złożenie fałszywego zeznania jest zatem mające zapaść w tym postępowaniu orzeczenie, nie jest nim zaś dobro prawne uczestnika postępowania, w którym zeznanie zostało złożone, chyba że działanie to narusza również inny przepis, chroniący bezpośrednio dobro prawne tej osoby (np. cześć, godność osobistą, mienie). W tym pierwszym wypadku do naruszenia lub zagrożenia dobra prawnego osoby, poprzez złożenie fałszywego zeznania, może dojść jednak dopiero wskutek orzeczenia sądu, a więc w sposób pośredni”.

 

Mimo złożenia fałszywych zeznań sprawca nie poniesie odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233, jeżeli nie został on uprzedzony o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań (art. 190 K.p.k.) lub nie odebrano od niego przyrzeczenia (art. 187–189 K.p.k.).

 

Konstatując wszystko powyższe, w chwili obecnej zasadne jest ustalenie, czy został Pan pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, czy też nie, bowiem powyższe będzie miało wpływ na Pana odpowiedzialność (warunkiem koniecznym takiego twierdzenia jest jednak przyjęcie, iż nie został Pan pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań). Nadto ważne jest ustalenie, czy był Pan przesłuchiwany tylko raz, czy też w zawiadomieniu podał Pan datę i miejsce, by następnie zmienić te dane na inne. Szczegóły Pana zmiany będą miały bowiem istotne znaczenie dla kwalifikacji prawnej Pana zachowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus 0 =

»Podobne materiały

Postępowanie mandatowe

W jakim terminie straż miejska powinna wystawić mandat za przekroczenie prędkości? Ile trwa postępowanie mandatowe?

 

Opłata za parking

Dostałem upomnienie w sprawie opłaty za parking sprzed roku. W tym czasie przebywałem za granicą, samochodu czasami używała moja siostra. Ona jednak zdecydowanie twierdzi, że w tym dniu o tej porze nie mogła zaparkować samochodu we wskazanym miejscu. Dzwoniłem do urzędu i dowiedziałem się, że wezwan

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »