Mamy 11 890 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę nie płacić alimentów na dorosłego syna?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 23.05.2013

Płacę alimenty na dorosłego już syna (w październiku 2012 r. ukończył 18 lat), które zostały zasądzone po rozwodzie w 2005 r. Syn wyjechał razem z matką do Belgii, nie kończąc szkoły średniej (był w ostatniej klasie), i mieszka wraz z nią u jej konkubenta. Nie znam sytuacji finansowej syna ani jego matki, nie wiem, czy gdzieś pracują, czy są na utrzymaniu konkubenta. Czy mogę nie płacić alimentów, skoro syn zdecydował o wyjeździe, nie pytając mnie o zdanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, że na podstawie wyroku rozwodowego został Pan zobowiązany do łożenia na utrzymanie małoletniego dziecka. W październiku 2012 r. dziecko uzyskało pełnoletniość. Nie podjęło także nauki na żadnej uczelni wyższej, a to z uwagi na nieskończenie szkoły i wyjazd do Belgii wraz z matką do jej konkubenta. Pan nie chce płacić alimentów na dorosłego syna, który zaprzestał nauki.

 

Jako że nie wskazuje Pan na stan swojej wiedzy w zakresie przysługujących Panu praw, pozwoli Pan, iż w pierwszej kolejności podam przepisy prawa regulujące obowiązek alimentacyjny, a następnie przejdę do orzecznictwa i poglądów literatury w odniesieniu do Pana problemu.

 

Z definicji obowiązku alimentacyjnego (o którym mowa w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym – K.r.o.) rodziców względem dziecka (utrzymanie i wychowanie) wynika, że obowiązek ten ustaje dopiero w sytuacji, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową. Przez samodzielność życiową należy rozumieć możliwość podjęcia pracy zarobkowej. Możliwość, o której mowa wyżej, nie może być jednak oceniana w oderwaniu od osobistej i życiowej sytuacji uprawnionego. Jeżeli mianowicie kontynuuje on naukę, uczy się zawodu, uczęszcza na kurs doskonalenia zawodowego, to za usprawiedliwione uznać należy dalsze alimentowanie go. Jak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z 12 lutego 1998 r. (I CKN 499/97), nawet zdobycie dwóch zawodów przez dziecko nie zwalnia rodziców od obowiązku świadczenia alimentów, jeżeli taki uprawniony podejmuje studia. Wykładnia art. 133 § 1 K.r.o. nie może bowiem pozostawać w oderwaniu od art. 96 K.r.o., który nakłada na rodziców obowiązek troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i należytego przygotowania go do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Jest przy tym oczywiste, że jedynie efektywne studiowanie pozwala uprawnionemu liczyć na alimentowanie go.

 

W mojej ocenie przedstawiona przez Pana sytuacja nie budzi wątpliwości, albowiem syn jest osobą w pełni samodzielną, czemu dał wyraz, wyjeżdżając za granicę bez ukończenia szkoły. Istotny z punktu widzenia Pana uprawnień jest pogląd, zgodnie z którym: „rodzice nie są obowiązani dostarczać środków utrzymania dziecku, które, będąc już przygotowane należycie do wykonywania przez nie odpowiedniego dla niego zawodu, podejmuje dla podniesienia swych kwalifikacji dalsze kształcenie się, ale w studiach się zaniedbuje, nie robi należytych postępów, nie otrzymuje obowiązujących zaliczeń, nie zdaje w terminie przepisanych egzaminów, a zwłaszcza, jeżeli z własnej winy powtarza lata studiów i wskutek tego nie kończy studiów w przewidzianym programem okresie” (wyrok SN z 8 sierpnia 1980 r., III CRN 144/80, OSNCP 1981, nr 1, poz. 20). Analogicznie, jeżeli dziecko porzuca szkołę, nie mając ku temu żadnych powodów, w sytuacji kiedy do jej ukończenia brakuje zaledwie kilku miesięcy, uznać należy, że dziecko nie podejmuje wysiłku, który od niego jest wymagany na tym etapie życia zgodnie z obowiązującymi zasadami współżycia społecznego.

 

Alimentacją jest także zaspokajanie potrzeb wychowawczych dziecka. Obowiązek alimentacyjny rodziców zatem trwa także wtedy, gdy majątek dziecka wystarcza na zaspokojenie jego potrzeb materialnych, ale nie wychowawczych.

 

Możliwość samodzielnego utrzymania uprawniony może zdobyć, poza sytuacjami typowymi, wynikającymi z określonego wieku i wykonywania pracy zarobkowej, w następstwie skorzystania z uprawnień socjalnych, np. w postaci renty rodzinnej. Taką samą rolę może spełnić przyznanie uprawnienia do renty na podstawie art. 446 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.) i objęcie pomocą stypendialną.

 

Trudno zatem, mając na uwadze przestawiony przez Pana stan faktyczny, wskazać, czy istnieje szansa na pozytywne dla Pana orzeczenie, albowiem niezbędna w tego rodzaju sprawach jest wiedza na temat stanu materialnego osoby uprawnionej do alimentów. Sądzę, że zasadne byłoby zaproponowanie spotkania z synem w celu sprawdzenia, jaki jest jego stan majątkowy.

 

A contrario skoro dorosły syn zarówno jest osobą samodzielną pod względem finansowym, jak i sam decyduje o swojej przyszłości zawodowej, możliwości awansu, wyższego wynagrodzenia w szerokim tego słowa znaczeniu – w mojej ocenie zasadne jest wystąpienie z powództwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, by nie płacić alimentów na syna.

 

Należy złożyć pozew do sądu rodzinnego o uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem syna. Opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, przykładowo jeśli alimenty wynoszą: 12 x 400 zł = 4800 zł, opłata będzie wynosić 240 zł od pozwu. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych (np. pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego itp.), reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus X =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton