.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę domagać się poprawek w planie zagospodarowania przestrzennego?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 24.03.2016

Po sprzedaży prywatnemu inwestorowi dwóch niesąsiadujących ze sobą działek zlokalizowanych wewnątrz obszaru o funkcji mieszkaniowo-usługowej burmistrz miasta wyłożył do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu obejmujący teren tych dwóch działek. Przewidziano dla nich funkcję usługową –“ usługi nieuciążliwe, w tym m.in. handel, gastronomia, hotelarstwo. Czy na etapie wnoszenia uwag do projektu mogę skutecznie domagać się zastrzeżenia w planie, aby gastronomia była z wyłączeniem konsumpcji i sprzedaży alkoholu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, ale obawiam się, że takie zastrzeżenie nie znajdzie się w planie. Za dopuszczalnością posługiwania się takim pojęciem jak „działalność nieuciążliwa” opowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 15.03.2010 r. (sygn. akt II SA/Kr 1812/09). Zdaniem tego sądu „umieszczanie takich określeń przez radę gminy jest w pełni dopuszczalne i zgodne z prawem. W wyżej wskazanym wyroku uznano, że „rada gminy może posługiwać się w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pojęciem »działalność nieuciążliwa« pomimo tego, że taka definicja legalna obecnie nie obowiązuje”.

 

Zasadniczo przez usługi nieuciążliwe rozumie się inwestycje i działalność o charakterze usługowym niepowodujące oddziaływania: szczególnie szkodliwego dla środowiska i zdrowia ludzi; mogącego pogorszyć stan środowiska stosownie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

Niestety plan zagospodarowania przestrzennego nie może wpływać na swobodę podejmowania działalności gospodarczej w takiej mierze, aby zabraniał sprzedaży alkoholu na danym terenie.

 

Kwestię tę reguluje uchwała w zakresie przyznawania koncesji na sprzedaż alkoholu uchwalona na podstawie przepisów ustawy (o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.) Artykuły 9–96 oraz 18–184 ustawy regulują zasady sprzedaży napojów alkoholowych i warunki uzyskiwania zezwoleń ma ich sprzedaż (zainteresowanych przedsiębiorców odsyłamy do lektury tekstu ustawy).

 

Miejsca objęte zakazem spożywania, podawania i sprzedaży napojów alkoholowych określa art. 14 ustawy, w którym czytamy m.in.:

 

„1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

 

  • na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;
  • na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;
  • w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;
  • w środkach i obiektach komunikacji publicznej;
  • (uchylony);
  • w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

 

2. Radni nie mogą w uchwale ?w sposób dowolny określać warunków odmowy udzielenia zezwolenia na sprzedaż alkoholu w gminie w oderwaniu od przepisów powszechnie obowiązujących”.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego nie może ograniczyć działania ustawy

Może Pan takie uwagi zgłaszać, ale nie ma prawnej możliwości ich uwzględnienia ani wpłynięcia na organy gminy, aby takowe ograniczenia wprowadzono.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »