.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy komornik może zająć samochód kupiony od męża?

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 07.01.2015

Mam z mężem od początku małżeństwa rozdzielność majątkową. Rok temu kupiłam od niego samochód (za gotówkę, zapłaciłam podatek), ale go nie przerejestrowałam. Mąż ma spore długi. Kilka dni temu, gdy byłam w pracy, do domu przyszedł komornik i powiedział mężowi, że zajmuje samochód. Komornik o niczym mnie nie powiadomił. Czy może on zająć auto i je zlicytować, mimo że widział umowę sprzedaży i dowód zapłaty podatku? Czy mogę, udając niewiedzę, sprzedać teraz samochód za cenę rynkową?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Krótko o zajęciu – kwestię egzekucji z ruchomości regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.). Zajęcie jest pierwszym etapem w egzekucji z ruchomości. Dokonując zajęcia ruchomości, komornik doręcza dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji (art. 805 § 1 K.p.c.). Skutkiem zajęcia jest to, że wierzyciel uzyskuje prawo zaspokojenia się z ruchomości, jednak dokonane zajęcie nie pozbawia dłużnika prawa własności zajętej ruchomości. Zgodnie natomiast z art. 847 § 1 K.p.c. „komornik dokonuje zajęcia przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia. Odpis protokołu zajęcia należy doręczyć dłużnikowi i współwłaścicielom zajętej ruchomości, którzy nie są dłużnikami”. Protokół taki zawiera oznaczenie miejsca i czasu dokonania czynności zajęcia, określenie osób biorących udział w czynnościach, ich wnioski i uwagi co do przebiegu czynności, w szczególności uwagi dłużnika o przysługujących prawach osób trzecich do zajętych ruchomości, ze wskazaniem adresów tych osób, wyszczególnienie zajętych ruchomości z zaznaczeniem ich cech wyróżniających i wartości (art. 853 K.p.c.), wzmiankę o odczytaniu protokołu, podpisy osób uczestniczących lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu oraz podpis komornika.

 

Z chwilą złożenia podpisu przez komornika na protokole dochodzi do zajęcia. Czynność ta ma charakter konstytutywny – wywołuje skutki prawne w momencie jego wydania. Udział dłużnika nie jest konieczny przy zajęciu. W wypadku nieobecności dłużnika przy tej czynności komornik powinien przywołać jednego lub dwóch świadków, chyba że zachodzi obawa, że wskutek upływu czasu na przywołanie świadków dojdzie do udaremnienia egzekucji (art. 812 § 2 K.p.c.).

 

Zgodnie z art. 845 § 1 K.p.c.:

 

„§ 1. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.

 

§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.

 

§ 2a. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością.

 

§ 3. Nie należy zajmować więcej ruchomości ponad te, które są potrzebne do zaspokojenia należności i kosztów egzekucyjnych”.

 

Natomiast Pani przysługuje w takim przypadku tzw. powództw ekscydencyjne, tj. powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji.

 

„Art. 841. § 1. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

 

§ 2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.

 

§ 3. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych”.

 

Zatem w terminie 1 miesiąca od zajęcia pojazdu (termin jest nieprzekraczalny i nieprzywracalny) może Pani do sądu właściwego dla okręgu, w którego prowadzona jest egzekucja wnieść pozew o zwolnienie zajętego przedmiotu – pojazdu spod egzekucji. Musi Pani wykazać, iż samochód jest Pani własnością i nie stanowi on własności dłużnika (męża). Może Pani użyć wszelkich dowodów, w tym umowy sprzedaży, dowodu zapłaty. Sam fakt braku zarejestrowania pojazdu nie oznacza tego, że nie jest Pani jego właścicielką. Zarejestrowanie pojazdu ma bowiem jedynie charakter czynności urzędowo-administracyjnej, niezbędnej do tego, bo pojazd mógł poruszać się po drogach. Dokumentem, który powinien przesądzać kwestię własności pojazdu, jest umowa sprzedaży.

 

Proszę pamiętać o bardzo krótkim terminie na powództwo – tylko 1 miesiąc! Przekroczenie tego terminu zawsze skutkuje oddaleniem powództwa i nie ma możliwości jego przywrócenia.

 

Jeśli chodzi o możliwość sprzedaży auta, to stanowczo to odradzam – zgodnie z art. 848 K.p.c. zajęcie ma ten skutek, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postepowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej nieruchomości może być prowadzone również przeciwko nabywcy. Przepis co prawda nie narusza przepisów o ochronie nabywcy w dobrej wierze, ale dość łatwo obalić dobrą wiarę, skoro np. Pani nie jest właścicielem pojazdu, a go sprzedaje, a w dowodzie figuruje mąż. W związku z czym może Pani narazić się na zarzut sprzedaży samochodu z wadą prawną i roszczenia ze strony nabywcy.

 

Oczywiście jeśli uda się wygrać sprawę o zwolnienie zajętego pojazdu spod egzekucji, będzie mogła Pani nim swobodnie rozporządzać (i oczywiście należałoby go zarejestrować na siebie).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »