Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy komornik może żądać podania adresu?

Autor: Tomasz Kowalski • Opublikowane: 03.09.2013

Zajmuję się w firmie naliczaniem wynagrodzeń, w tym obsługą zajęć komorniczych. Do niedawna potrącałem pracownikom mającym wynagrodzenie w wysokości 1600 zł niewielkie kwoty z tytułu zajęć komorniczych. Teraz jednak nie mogę im potrącać nic, ponieważ pensja jest równa wynagrodzeniu minimalnemu. Poinformowałem o tym komornika, w odpowiedzi dostałem pismo. Czy komornik może żądać podania mojego adresu jako pracownika w firmie? Czy będzie możliwe ściąganie należności ode mnie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady komornik ma bardzo szerokie uprawnienia do żądania informacji w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Mianowicie ma możliwość żądania od w zasadzie nieograniczonego kręgu podmiotów informacji niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji.

 

Od wykonania takiego żądania można uchylić się w takim zakresie, w jakim według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Przyjrzyjmy się bliżej wspomnianym regulacjom:

 

„Każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument zawiera informacje niejawne” (art. 248 § 1 K.p.c.).

 

Od powyższego obowiązku może uchylić się ten, kto co do okoliczności objętych treścią dokumentu mógłby jako świadek odmówić zeznania (o czym dalej) albo kto posiada dokument w imieniu osoby trzeciej, która mogłaby z takich samych przyczyn sprzeciwić się przedstawieniu dokumentu, czyli gdyby ta osoba również mogła odmówić zeznań jako świadek (art. 248 § 2 K.p.c.).

 

Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych (czyli rodziców, dziadków itd., jak również dzieci, wnuków, prawnuków) i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia (więź prawna podobna do stosunku rodzica i dziecka). Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia (art. 261 § 1 K.p.c.).

 

Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich (powyżej określonych) na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi (art. 261 § 2 K.p.c.).

 

Żaden z powyżej określonych wyjątków według mnie nie występuje w sprawie. Ocena owej niezbędności należy do komornika. Moim zdaniem żądanie Pana danych ma związek z tym, że to Pan prowadzi czynności związane z egzekucją wynagrodzenia pracownika, tak jak zostało to określone w piśmie od komornika.

 

Należy jednak zauważyć, że podanie imienia, nazwiska i stanowiska służbowego jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ ma związek z wykonywanymi czynnościami z zakresu zajęć komorniczych przez Pana, jako pracownika. Trudno jednak uznać, że niezbędne w tym zakresie są również Pana prywatne dane adresowe. Powyższe miałoby uzasadnienie, gdyby ustalenie takich danych było konieczne do prawidłowego prowadzenia egzekucji, np. gdyby to od Pana egzekwowano daną należność.

 

Możliwość egzekwowania długu od osób trzecich jest uzależniona od spełnienia określonych prawem przesłanek. Egzekucja nie może być dowolnie przez komornika przeprowadzona.

 

Takie sytuacje mogą mieć miejsce, gdy:

 

  • egzekucja prowadzona jest przeciwko spółce cywilnej (jej wspólnikom);
  • egzekucja prowadzona jest przeciwko osobom pozostającym w związku małżeńskim;
  • egzekucja prowadzona jest przeciwko spółkom handlowym;
  • egzekucja prowadzona jest przeciwko spadkobiercom;
  • dług przechodzi na inna osobę wskutek czynności dokonanej z dłużnikiem (np. nabył Pan nieruchomość obciążoną hipoteką), względnie nabycia obciążonego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

 

Jeżeli żadna z powyższych sytuacji nie miała miejsca, komornik nie ma prawnej możliwości egzekwowania zaległej należności od Pana.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + jeden =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki