Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy komornik ma prawo zająć ruchomości krewnych dłużnika?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 26.04.2011

Czy komornik ma prawo wtargnąć do mieszkania rodziców dłużnika i zająć cokolwiek? Dłużnik jest zameldowany u rodziców, ale nie mieszka tam od lat. Rodzice wychowują mu dziecko.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy komornik ma prawo zająć ruchomości krewnych dłużnika?

Czy komornik może zająć ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej?

Na wstępie pragnę przytoczyć treść art. 845 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Zgodnie z nim „zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej”.

 

Z powyższego przepisu wynika, że komornik powinien co do zasady zajmować tylko ruchomości będące we władaniu dłużnika. Jeżeli ruchomości znajdują się we władaniu osoby trzeciej, można zająć ruchomości dłużnika, gdy:

  1. osoba trzecia wyrazi na to zgodę,
  2. osoba trzecia przyznaje, że ruchomości stanowią własność dłużnika,
  3. przepisy szczególne na to zezwalają.

Jak zauważył Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 09.10.2002 r. (sygn. IV CKN 1370/00): „Każdy komornik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że egzekucja zmierza do uzyskania zaspokojenia wierzyciela tylko z majątku osoby, która została jako dłużnik wskazana w tytule wykonawczym. Nie należy natomiast naruszać przy zajęciu egzekucyjnym praw podmiotowych osoby trzeciej”.

 

Zajmowanie lokalu przez dłużnika z osobami trzecimi a egzekucja komornicza 

Z kolei zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15.02.1991 r. (sygn. IV CR 550/90) „komornik może przyjąć, że jeżeli rzecz ruchoma znajduje się w mieszkaniu lub innym miejscu zajmowanym przez dłużnika wspólnie z osobami trzecimi, zwłaszcza z członkami rodziny, to – gdy nic innego nie wynika z charakteru rzeczy lub niewątpliwych szczególnych okoliczności – jest ona co najmniej we współwładaniu dłużnika, co już upoważnia komornika do jej zajęcia (art. 845 § 2 K.p.c.)”.

Osoba trzecia może wskazywać, że zajmowane rzeczy ruchome stanowią jej własność i nie są we współposiadaniu dłużnika, okazując odpowiednie dokumenty na poparcie tego twierdzenia. Oprócz rachunków i faktur dowodami własności danej rzeczy mogą też być np. zeznania świadków. W większości przypadków brak zgody osoby trzeciej oraz przedstawienie dowodów zakupu tych ruchomości przez osobę trzecią stanowią wystarczający argument za odstąpieniem od zajęcia tych rzeczy przez komornika.

Zajęcie przez komornika ruchomości należących do osób trzecich - powództwo przeciwegzekucyjne

Jeśli mimo to komornik zająłby ruchomości należące do osoby trzeciej, to osobie tej przysługuje uprawnienie przewidziane w art. 841 § 1 K.p.c. W myśl tego przepisu osoba trzecia może w drodze powództwa (przeciwegzekucyjnego) żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

Podstawą powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu jest naruszenie prawa osoby trzeciej przez egzekucję, co ma miejsce wtedy, gdy osobie trzeciej przysługuje uprawnienie do zajętego przedmiotu lub prawa, a jednocześnie wierzycielowi nie przysługuje prawo do zaspokojenia się z zajętych przedmiotów.

Prawem przysługującym osobie trzeciej, które może stanowić podstawę do wytoczenia tego rodzaju powództwa, jest przede wszystkim własność.

Co do zasady powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa. Przedmiotem powództwa jest przedmiot zajęty w toku egzekucji. Powodem w procesie o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji jest zawsze osoba trzecia, czyli osoba, która nie jest ani dłużnikiem, ani wierzycielem w postępowaniu egzekucyjnym, a rości sobie prawo do zajętego przedmiotu. Pozwanym jest: wierzyciel, w sytuacji, gdy dłużnik nie zaprzecza prawu powoda, a jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda – wierzyciel i dłużnik.

 Czy komornik ma prawo wejść do mieszkania w którym przebywa dłużnik?

W świetle przepisów prawa komornik ma prawo wejść do mieszkania, w którym przebywa dłużnik.

 

Zgodnie z art. 814 K.p.c. „jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, komornik może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie”.

Dopuszczalne jest użycie przez komornika środków przymusu w celu sforsowania przeszkód uniemożliwiających dostęp do pomieszczeń lub do mieszkania dłużnika i to nawet wówczas, gdy znajdują się one wewnątrz większego obiektu należącego do osoby trzeciej. Przyzwolenie na to wymaga jednak zachowania ze strony komornika warunku posłużenia się środkami adekwatnymi do napotkanych przeszkód. Komornik może dokonać przymusowego wejścia także do nieruchomości bądź lokalu mieszkalnego nienależącego do dłużnika, np. w sytuacji, gdy dłużnik wynajmuje ten lokal albo jakieś pomieszczenie w tym lokalu zajmuje choćby bez tytułu prawnego (wyrok z dnia 22.11.2006 r., Sąd Apelacyjny w Białymstoku, sygn. I ACa 551/06).

Komornik zatem może w mieszkaniu, w którym dłużnik mieszka faktycznie lub jest zameldowany, prowadzić egzekucję niezależnie od woli właściciela lokalu mieszkalnego.

 

Policja udziela pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w sytuacji, kiedy komornik w toku wykonywania tych czynności natrafi na opór, który utrudnia lub uniemożliwia mu wykonywanie tych czynności, lub też gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi. Udzielenie pomocy komornikowi przez policję przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych polega na zapewnieniu mu bezpieczeństwa osobistego, a także dostępu do miejsca wykonywania tych czynności i zapewnienia porządku w tym miejscu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus dziesięć =

»Podobne materiały

Czy komornik może żądać podania adresu?

Zajmuję się w firmie naliczaniem wynagrodzeń, w tym obsługą zajęć komorniczych. Do niedawna potrącałem pracownikom mającym wynagrodzenie w wysokości 1600 zł niewielkie kwoty z tytułu zajęć komorniczych. Teraz jednak nie mogę im potrącać nic, ponieważ pensja jest równa wynagrodzeniu minimalnemu. Poin

 

Czy komornik może zająć wynagrodzenie żony?

Jestem rencistą z bardzo skromnymi dochodami. Muszę płacić bieżące alimenty na dzieci z pierwszego małżeństwa, a poza tym mam kilka tysięcy zaległych alimentów. Wraz z moją nową partnerką nabyliśmy samochód. Auto jest zarejestrowane na nas oboje. Teraz jesteśmy już małżeństwem i mieszkam razem z żon

 

Czy komornik może zająć wszystkie rachunki bankowe dłużnika?

Czy komornik może zająć na poczet długu alimentacyjnego wszystkie moje konta (tj. dwa konta osobiste i jedno firmowe)? Banki skrupulatnie przekazują komornikowi wszystkie wpływy, bez względu na ich wysokość. Uniemożliwia mi to prowadzenie firmy – nie mogę płacić składek ZUS, podatków, wynagrod

 

Zajęcie przez komornika konta bankowego małżonka dłużnika

Zaciągnęłam kredyt, ale nie jestem w stanie go spłacać. Spodziewam się, że sprawa skończy się u komornika. Czy będzie on mógł zająć rachunek bankowy mojego męża?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »