.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy jest szansa na dozór elektroniczny?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.12.2016

Moja partnerka wyrokiem sądu rejonowego została skazana w 2008 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Ten wyrok został jej teraz odwieszony: miała zapłacić 12 tys. zł dla poszkodowanej, a zapłaciła 9 tys., więc na wniosek poszkodowanej została osadzona na 8 miesięcy w więzieniu. Jakie ma szanse na dozór elektroniczny? Do momentu osadzenia pracowała i może nadal pracować. Karę odbywa od 2 tygodni.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy jest szansa na dozór elektroniczny?

Fot. Fotolia

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.), Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.).

 

Kara może być wykonywana w systemie dozoru elektronicznego jedynie wówczas, gdy pozwalają na to warunki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi. W razie gdy warunki techniczne nie są wystarczające do jednoczesnego objęcia dozorem mobilnym wszystkich skazanych, wobec których dozór taki został orzeczony, w pierwszej kolejności kieruje się do wykonania dozory mobilne orzeczone jako środek zabezpieczający. Jeżeli skazany zamieszkuje wspólnie z inną osobą lub osobami pełnoletnimi, warunkiem rozpoczęcia dozoru stacjonarnego jest uprzednia pisemna zgoda tych osób złożona do sądu, obejmująca także umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzanie czynności kontrolnych.

 

Po uzyskaniu od podmiotu dozorującego informacji, że możliwe jest niezwłoczne rozpoczęcie wykonywania kary, oraz, w przypadku dozoru stacjonarnego, po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 43h § 3, sąd wydaje postanowienie o rozpoczęciu dozoru elektronicznego, w którym:

 

1) wyznacza termin i określa sposób zgłoszenia przez skazanego gotowości do instalacji środków technicznych,

2) jeżeli wobec skazanego orzeczono dozór stacjonarny, określa miejsce wykonywania dozoru, przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, kiedy skazany ma obowiązek przebywania w tym miejscu,

3) określa, jakie środki techniczne mają zostać zainstalowane.

 

Obecnie Pańska partnerka powinna złożyć do wydziału penitencjarnego sądu okręgowego właściwego dla miejsca, w którym odbywa karę pozbawienia wolności, wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w ramach Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE). Jeżeli zamieszkują Państwo wspólnie, wówczas gdy partnerka jest na wolności, musi ona dołączyć Pana oświadczenie, w którym wyraża Pan zgodę na to, by kara była wykonywana w Państwa wspólnym miejscu zamieszkania. Stosowny wniosek partnerka może pobrać w zakładzie karnym. Wniosek w jej imieniu mógłby także zgłosić jej pełnomocnik (radca prawny, adwokat). Do wniosku należałoby dołączyć oświadczenie pracodawcy o możliwości dalszego jej zatrudnienia, jak również inne dokumenty wskazujące na możliwość asymilacji partnerki w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu pracy.

 

Podstawowym warunkiem będzie jednak spełnienie obowiązków: „Skazany, wobec którego wykonywany jest dozór elektroniczny, ma obowiązek:

 

1) nieprzerwanie nosić nadajnik,

2) dbać o powierzone mu środki techniczne, w tym zwłaszcza chronić je przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub uczynieniem niezdatnymi do użytku, oraz zapewniać ich stałe zasilanie energią elektryczną,

3) udostępniać podmiotowi dozorującemu powierzone środki techniczne do kontroli, naprawy lub wymiany na każde żądanie tego podmiotu, w tym również umożliwiając pracownikom tego podmiotu wejście do pomieszczeń, w których skazany przebywa, lub na nieruchomość stanowiącą jego własność lub będącą w jego zarządzie,

4) udzielać prezesowi sądu lub upoważnionemu sędziemu, sądowemu kuratorowi zawodowemu, podmiotowi dozorującemu i podmiotowi prowadzącemu centralę monitorowania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych obowiązków oraz stawiać się na wezwania sędziego i kuratora”.

 

Skazany, wobec którego wykonywany jest dozór stacjonarny, ma ponadto obowiązek:

 

  1. pozostawać we wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie,
  2. odbierać połączenia przychodzące do rejestratora stacjonarnego,
  3. umożliwiać sądowemu kuratorowi zawodowemu wejście do mieszkania lub na nieruchomość, gdzie zainstalowano rejestrator,
  4. udzielać osobom upoważnionym, na ich żądanie, wyjaśnień, o których mowa w § 1 pkt 4, również przy użyciu rejestratora stacjonarnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »