Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy jest możliwość złagodzenia kary?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 31.03.2015

W okolicach cmentarza zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli. Pierwsze badanie alkomatem wskazało 0,21 mg, a drugie – 0,17 mg. Rano na komisariacie zaproponowano mi karę. W 2010 r. zatrzymano mi już prawo jazdy na 1 rok + miałem 3 miesiące w zawieszeniu na 2 lata. Czy jest obecnie możliwość złagodzenia mi kary, np. kosztem większej grzywny, lub pozostawienie mi choć kategorii C?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu wykroczeń, zwanego dalej w skrócie K.w., oraz przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Z treści Pana pytania wynika, że podczas rutynowej kontroli przeprowadzanej w okolicy cmentarza został Pan poddany kontroli na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Przeprowadzone badanie wykazało 0,21 mg/dm3, drugie badanie 0,17 mg/dm3. Jednocześnie z treści Pana pytania wynika, iż w 2010 r. został Pan już skazany (mniemam, że z art. 178a § 1 K.k. – wskazuje na to wymiar kary) na grzywnę i karę pozbawienia wolności w wymiarze 3 miesięcy w zawieszeniu na dwa lata.

 

Istotny z punktu widzenia Pana interesu jest przepis art. 87 K.w., zgodnie z którym:

 

„Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

 

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

 

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów”.

 

W treści pytania wskazuje Pan, iż w wyniku kontroli stwierdzono 0,21 mg/dm3, co w przeliczeniu na promile daje około 0,4 promila. Powyższe skutkuje zakwalifikowaniem Pana czynu z art. 87 § 1 K.w., a nie art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Pozwolę sobie wskazać, iż ze stanem po spożyciu alkoholu mamy o do czynienia w sytuacji, jeżeli poziom alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

 

Wyraźnie podkreślić należy treść art. 87 § 3 K.w., który w swej treści nakłada na sąd obowiązek orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku dopuszczenia się wykroczenia, o którym mowa w art. 87 § 1 K.w. Sąd nie ma zatem uprawnienia w orzeczeniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych / pojazdu mechanicznego, ale ma obowiązek orzec taki środek karny. Ustawodawca bowiem stanowi, iż „orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów”. Teoretycznie zatem nie ma możliwości uniknięcia zakazu, o którym mowa powyżej.

 

Nie wskazuje Pan co prawda okresu, w jakim doszło do Pana skazania w 2010 r., ale mniemać należy, iż skazanie uległo zatarciu, pod warunkiem, że uiszczona została grzywna. Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Jeżeli zatem kara 3 miesięcy pozbawienia wolności została zawieszona na okres 2 lat, to do zatarcia skazania wymagany jest upływ 2 lat i 6 miesięcy. W chwili obecnej zachodzi zatem duże prawdopodobieństwo, iż wyrok uległ zatarciu. Jeżeli tak by się stało, w mojej ocenie winien Pan podjąć próbę odstąpienia przez sąd od zatrzymania Panu prawa jazdy.

 

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy na treść art. 39 § 1 K.w., zgodnie z którym ustawodawca pozwala odstąpić od wymierzenia środka karnego w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie. W tego rodzaju sprawach sąd będzie brał pod uwagę charakter i okoliczności czynu, tj. ilość alkoholu w wydychanym powietrzu, okoliczności, w których doszło do naruszenie art. 87 § 1 K.w., stan świadomości, a także właściwości i warunki osobiste sprawy, tj. prognozę kryminologiczną, dotychczasową Pana karalność, zachowanie w czasie i po popełnieniu wykroczenia, współpracę z organami ścigania.

 

Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 września 1992 r., sygn. akt II KRN 121/92, „odstąpienie od wymierzenia kary zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, mimo stwierdzenia popełnienia wykroczenia z art. 87 § 1 kw, jest możliwe jedynie w wypadkach stwierdzenia przez organ orzekający, zasługujących na szczególne uwzględnienie, okoliczności czynu lub właściwości sprawcy, tj. w oparciu o podstawę prawną sformułowaną w art. 39 kw. Ta podstawa prawna musi być jednak wówczas w części dyspozytywnej orzeczenia expressis verbis powołana”.

 

W mojej ocenie powyższe stanowi jedyną szansę na utrzymanie prawa jazdy. Zasadą jest bowiem orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na pojazd, który stanowił przedmiot popełnienia wykroczenia. Niezwykle rzadkie jest odstąpienie przez sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdu na kategorię, na której kierowca nie został „złapany”. Obecnie to i tak nie ma żadnego znaczenia. Należy bowiem zwrócić uwagę na art. 12 ustawy o kierujących pojazdami. Z treści Pana pytania wynika, iż posiada Pan co najmniej dwie kategorię prawa jazdy. Wniosek, o którym mowa powyżej (oparty na art. 39 K.w.), proszę także próbować podeprzeć argumentem opartym na art. 12 ustawy. Istotny z punktu widzenia Pana interesu w przypadku posiadaniu kilku kategorii prawa jazdy (niestety na Pana niekorzyść) jest przepis art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3, zgodnie z którym „prawo jazdy nie może być wydane osobie, w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu. Powyższe stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii:

 

1) AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;

2) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D”.

 

Niestety starostwa powiatowe, odmawiając wydania prawa jazdy, w ocenie mojej i nie tylko, ale także większości sądów, łamią zasadę praw nabytych. Starostwa powiatowe przyjmują bowiem, iż wydanie prawo jazdy, o którym mowa w art. 12 ustawy, wiąże się z wydaniem na nowo uprawnień, a nie potwierdzeń uzyskanych uprzednio uprawnień. Nie ulega jednak wątpliwości, że zaskarżanie decyzji starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego skutkować będzie odroczeniem rozpoznania sprawy w czasie i nie jest wykluczone, że szybciej upływie okres, na który środek karny zostanie orzeczony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + zero =

»Podobne materiały

Okres próby, ekstradycja i jaki wyrok

W 2005 r. zostałem zatrzymany za posiadanie narkotyków. Dostałem wyrok 2 lat więzienia zawieszony na 3 lata. Po 2,5 roku niestety znów zrobiłem to samo. Kolejny wyrok to 1,5 roku. Mimo odwołań dostałem wezwanie do wykonania kary, wtedy wyjechałem za granicę. Teraz oczekuję na ekstradycję do Polski.

 

Badania alkomatem przenośnym

W sobotę wieczorem wypiłem kilka kieliszków wina. W niedzielę odwoziłem żonę do pracy i zostałem zatrzymany przez patrol, który przeprowadził mi badanie trzeźwości alkomatem przenośnym. Pierwszy wymiar pokazał 0,15 mg/l, a drugi 0,10 mg/l. Mam wątpliwości co do tych wyników. Zabrano mi prawo jazdy.

 

Jak pomóc synowi przyłapanemu na jeździe po alkoholu?

Mój syn jest kierowcą autobusu. Został zatrzymany na kontrolę trzeźwości, która wykazała w kolejnych pomiarach 0,27, potem 0,29, a na koniec 0,24 mg alkoholu na 1 dm3. Propozycją jest odebranie mu prawa jazdy kat. D i grzywna. Syn jednak ma na utrzymaniu dwumiesięczne dziecko, jego żona nie pracuje,

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »