Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy córka może mieć roszczenia wobec byłego męża?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 08.05.2016

Córka rozwiodła się w 2013 r. Dwa lata wcześniej zaciągnęła kredyt na swoje nazwisko, ale na potrzeby męża – by pokryć długi jego firmy. Kwotę pożyczki bank przelał na konta zięcia. Córka spłacała kredyt sama. Później zdecydowała się na rozwód bez orzeczenia winy, nie doszło do podziału majątku. Czy córka może mieć roszczenia wobec byłego męża w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na samym początku należałoby ustalić, czy działalność gospodarcza byłego męża Pani córki (w znaczeniu przedmiotowym) wchodziła do jego majątku osobistego, czy też do majątku wspólnego (była założona w trakcie trwania małżeństwa, a nie przed jego zawarciem), a po drugie kiedy doszło do całkowitej spłaty zaciągniętego kredytu (w czasie trwania małżeństwa czy też po jego ustaniu).

 

Kwestie przynależności przedmiotów majątkowych do majątków osobistych bądź wspólnego małżonków są uregulowane również w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.Stosownie do art. „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny)”.

 

„Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”.

 

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Zgodnie z art. 33 tej ustawy „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Pani musi mieć świadomość, że nie firma w tym przypadku będzie wchodziła (bądź nie) do majątku wspólnego, a jedynie jej przedsiębiorstwo. Nieważne więc, że firmę prowadzi pod własnym nazwiskiem były mąż Pani córki, bowiem jeżeli wyposażał firmę w trakcie trwania wspólności to majątek firmy w tym czasie powstały wchodzi do majątku wspólnego.

 

Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego „przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Obejmuje ono w szczególności:

 

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

 

Niektóre z tych składników, a nawet całe przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym mogą wchodzić w skład majątku wspólnego.

 

Tak czy inaczej, za kredyt zaciągnięty przez Pani córkę w trakcie trwania wspólności majątkowej, odpowiada jedynie ona swoim majątkiem osobistym oraz pewnymi środkami majątkowymi wchodzącymi do majątku wspólnego.

 

Zgodnie bowiem z Art. 41 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa”.

 

Jeżeli nawet Pani córka skieruje sprawę o podział majątku wspólnego, to sąd nie będzie się zajmował zaciągniętym kredytem i wzajemnymi rozliczeniami małżonków, chyba że rozliczyłby wspólny kredyt (który po rozwodzie a przed podziałem majątku spłacało tylko jedno z małżonków).

 

W czasie trwania małżeństwa (wspólności majątkowej) kredyt był spłacany z majątku wspólnego (nawet gdy mąż Pani córki nie pracował w tym czasie to wynagrodzenie Pani córki wchodziło do majątku wspólnego). Dopiero po ustaniu małżeństwa spłata kredytu następowała z majątku osobistego Pani córki. Dopiero od tej pory można mówić o jakimkolwiek rozliczeniu. Będzie to jednak możliwe dopiero wtedy, jeżeli Pani córka udowodni, że kredyt zaciągnięty przez nią był faktycznie działaniem w imieniu i na rzecz jej męża, lub był pożyczką na jego rzecz. Wtedy to spłaty, jakich dokonała po ustaniu małżeństwa Pani córka, stanowiłyby pożyczkę i można byłoby żądać jego jej zwrotu.

 

Faktycznie będzie to niezwykle trudne do wykazania.

 

Teoretycznie można byłoby spróbować uznać, że prowadzona przez byłego męża Pani córki działalność jest jego majątkiem osobistym i spróbować rozliczyć (żądać zwrotu wszystkich zapłaconych rat po ustaniu małżeństwa). Najpierw jednak należałoby udowodnić, że kredyt nie był darowizną, a nakładem.

 

Proszę więc o wyjaśnienie, czy działalność gospodarcza była prowadzona już przed zawarciem małżeństwa, jak kształtowały się spłaty kredytu po ustaniu małżeństwa. Nie ukrywam, że podobne sprawy zdarzają się niezwykle rzadko i brakuje dla nich odpowiednich przepisów, dlatego proszę o dodatkowe wyjaśnienia do sprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + trzy =

»Podobne materiały

Pożyczka pieniędzy mamie i skorzystanie ze zwolnienia z podatku

Chcemy z mężem pożyczyć mamie pieniądze i skorzystać ze zwolnienia z podatku. Jeśli umowa pożyczki zawarta zostanie między mną a mamą i w umowie będzie wpisane, że mąż zgadza się na udzielenie tej pożyczki, a sam przelew będzie z naszego wspólnego konta, na którym znajdują się pieniądze przez n

Cofnięcie intercyzy podpisanej pod przymusem

Rok temu mąż obiecał, że kupi dom dla naszej rodziny, jeśli podpiszę umowę o rozdzielności majątkowej. Zgodziłam się na to, jednak mąż się rozmyślił. Czy mogę jakoś cofnąć podstępnie wymuszoną na mnie intercyzę? Czy zakupione teraz przez męża nieruchomości stanowić będą jego wyłączną własność? Dodam

Inwestycja w nieruchomość męża a podział majątku

Przed ślubem mąż dostał od swoich rodziców dom za tzw. dożywocie. Nieruchomość wymaga remontu, na który wspólnie planujemy wziąć kredyt, nie mamy rozdzielności majątkowej. Czy w przypadku rozwodu mogę domagać się od męża zwrotu połowy poniesionych kosztów, skoro nie mam prawa własności do nieru
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »