.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy z agroturystyki muszę płacić ZPAV?

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 12.04.2019

Prowadzę gospodarstwo agroturystyczne, mam 5 pokoi. Czy muszę opłacać ZPAV?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy z agroturystyki muszę płacić ZPAV?

Fot. Fotolia

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy sięgnąć do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.; dalej jako „ustawa”.

 

Słuchając radia, mamy do czynienia z utworami muzycznymi, słownymi i słowno-muzycznymi, które posiadają swoich autorów, czyli twórców. Zgodnie z treścią art. 17 ustawy – twórcom przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworów i rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworów. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. W innym przypadku twórcy przysługuje wynagrodzenie.

 

Oprócz wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie bezpośredniej umowy twórca otrzymuje również wynagrodzenie za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, czyli tantiemy należne od użytkowników, takich jak np. nadawcy radiowi czy telewizyjni. A zatem każda z osób korzystająca z utworu lub artystycznego wykonania musi się liczyć z koniecznością zapłaty wynagrodzenia, może nie samemu twórcy czy wykonawcy osobiście, ale właśnie organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

 

Zgodnie z treścią art. 104 ustawy – minister właściwy dla spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela organizacjom powołanym w formie stowarzyszenia zezwolenia na zarządzanie prawami autorskimi, a tym samym do inkasowania od użytkowników wynagrodzeń (czyli tantiem) należnych reprezentowanym przez te organizacje podmiotom.

 

Do roku 2013 do odbiorców publicznych mogli zgłaszać się przedstawiciele wielu podmiotów uprawnionych do pobierania opłat za odtwarzanie muzyki: ZPAV (Związek Producentów Audio-Video), ZAIKS (Stowarzyszenia Autworów, dawniej Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych), SAWP i STOART (Stowarzyszenie Artystów Wykonawców i Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Muzyczno-Słownych). W lipcu 2013 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego razem z przedstawicielami organizacji zbiorowego zarządzania ogłosili, że Zespół Orzekający Komisji Prawa Autorskiego zatwierdził wspólną tabelę stawek opłat organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w zakresie odtwarzania. Oznaczało to, że odbiorca muzyki ma uiszczać tylko jedną opłatę poborcy reprezentującemu wszystkie podmiotowe organizacje. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi nie doszły do porozumienia i z tego powodu 10 października 2014 r. Minister Kultury wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie wyznaczenia jednej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskim i prawami pokrewnymi do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń na polu eksploatacji „odtwarzanie”. Stronami postępowania są organizacje SAWP, ZASP, STL, ZPAV, SFP oraz STOART. Postępowanie nie zostało zakończone. A to oznacza, że jeden przedsiębiorca, jeden hotel lub pensjonat, jest zobowiązany do uiszczania opłat na rzecz kilku różnych organizacji. Do chwili obecnej nie ustanowiono jednej organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi jako uprawnionej, w imieniu pozostałych, do poboru opłat z tytułu praw autorskich i pokrewnych.

 

Natomiast opracowana Tabela stawek opłat jest bardzo szczegółowa i liczy wraz z opisem 42 strony. Jest ona do pobrania na stronie ZPAV. W przypadku hoteli i pensjonatów kształtuje się to następująco:

 

Hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe (z wykluczeniem innych rodzajów działalności niż wynajem pokoi)

do 20 pokoi

44,78 PLN miesięcznie

do 50 pokoi

111,97 PLN miesięcznie

do 100 pokoi

223,94 PLN miesięcznie

powyżej 100 pokoi

447,89 PLN miesięcznie

 

Niemniej jednak mamy tu pewną ciekawostkę. Otóż art. 24 ust. 2 ustawy zezwala na rozpowszechnianie w drodze publicznego odbioru utworów nadawanych przez organizacje radiowo-telewizyjne, nawet jeśli urządzenia te były umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, ale o ile nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych. Jest to tzw. licencja ustawowa dopuszczająca wyjątek od ogólnej reguły konieczności zapłaty wynagrodzenia za odtwarzanie utworów. Wydawałoby się więc, że organizacje zbiorowego zarządzania nie mogą żądać wynagrodzenia za publiczny odbiór utworów nadawanych przez radio, zgodnie bowiem z art. 24 ust. 2 ustawy udostępnienie utworów za pośrednictwem odbiornika umieszczonego w miejscu publicznie dostępnym jest dozwoloną formą ich rozpowszechniania. Jednakże należy pamiętać, że odtwarzanie takie nie może mieć charakteru komercyjnego, czyli nie jest nakierowane na to, aby np. w Pani pensjonacie muzyka i programy radiowe były tym magnesem przyciągającym klientów. Zatem Pani, jako właściciel gospodarstwa agroturystycznego, musiałaby wykazać (niestety ciężar dowodu spoczywa na Pani jako korzystającej z wyjątku od zasady) brak związku odbierania utworów nadawanych w programach radiowych z prowadzoną przez Panią działalnością gospodarczą i osiągania z tego tytułu jakichkolwiek korzyści majątkowych. Czyli musiałaby to być sytuacja, w której klienci nie będą poddawani oddziaływaniu. Dotyczyłoby to np. małych sklepów, gdzie klienci wchodzą na chwilę i przyciąganie ich muzyką czy programami radiowymi nie odgrywa żadnej roli, a jest ona raczej umilaniem czasu personelowi. Potwierdza takie stanowisko wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2005 r., sygn. akt I CK 164/05, a nadto pismo Ministra Kultury z dnia 10 września 2002 r., nr DP/WPA.024/355, które m.in. mówi:

 

„Aby zwolnić się (…) z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz twórców i artystów wykonawców posiadacz odbiornika radiowego czy telewizyjnego umieszczonego w miejscu ogólnie dostępnym musiałby wykazać, że odbiór programu przez klientów sklepu nie łączy się, chociażby pośrednio, z osiąganiem przez niego korzyści majątkowych. W przypadku natomiast, kiedy urządzenia odbiorcze są umieszczane w miejscach ogólnie dostępnych, ale z przeznaczeniem tylko dla posiadacza urządzenia i jego pracowników, a nie dla klientów, wówczas należałoby przychylić się do zdania, że odbiór programu w takim przypadku mieści się w ramach dozwolonego użytku (…) dotyczy to również sytuacji, kiedy urządzenia odbiorcze są przeznaczone dla pracowników, a klienci jedynie »przy okazji« i w bardzo niewielkim stopniu mają możliwość słuchania lub oglądania programów radiowych czy telewizyjnych.”

 

Trzeba zaznaczyć, iż z treści tego przepisu korzysta wielu przedsiębiorców w swoich sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania, ale wzbudza on wiele kontrowersji, głównie z tego powodu, że mówi on dość ogólnie o związku między umieszczeniem odbiornika w miejscu ogólnie dostępnym a uzyskaniem korzyści majątkowych. Nie muszą to być zatem korzyści bezpośrednie, ale pośrednie, na przykład w tej postaci, iż uprzyjemniają czas klientom, którzy przychodzą do miejsca, gdzie mogą posłuchać np. utworów z ulubionej stacji radiowej. Niewątpliwe licencja ta nie budzi kontrowersji jedynie w przypadku, gdy będzie się odnosiła do pomieszczeń biurowych, do których klienci zewnętrzni nie mają dostępu, natomiast miejsca komercyjne będą zawsze budziły spory.

 

Drugi sposób to korzystanie z nagrań, wobec których ww. organizacje nie posiadają praw. Można zamówić u artysty nagranie kilku melodii, do których następnie posiądzie się prawa (najlepiej na podstawie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich). Jest jednak też prostszy sposób – można korzystać z muzyki opublikowanej przez samych artystów na licencjach Creative Commons (poza CCNC, czyli Creative Commons Non Commercial). Istnieją w Internecie portale, które zajmują się udostępnianiem takiej muzyki, np. http://www.jamendo.com/pl/, radio internetowe Radio Wolne Media Program 2 – puszczające bezpłatną muzykę do celów komercyjnych.

 

Jeśli Pani się jednak zdecyduje wnosić opłaty stosownym organizacjom, proszę pamiętać, że jako właścicielka obiektu noclegowego może domagać się uzależnienia opłat od obłożenia pokoi – jeśli przez połowę okresu rozliczeniowego nie są one wynajmowane, to może Pani wpłacić jedynie połowę stawki obliczonej na podstawie całkowitej liczby pokoi posiadających radio lub telewizję, czy też jedno i drugie. Zatem gdyby kontrola ZPAV wykryła, że nie posiada Pani stosownej umowy i nie wniosła opłat, jest Pani jako właściciel zobowiązana bezzwłocznie uregulować wszelkie należności, wynikające z tego tytułu, od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Z drugiej strony jednak z przepisów nie wynika, że przedsiębiorca sam ma się zgłaszać do organizacji zbiorowego zarządzania. Dlatego to organizacje upominają się u przedsiębiorców o należne opłaty, ale kara jest dopiero wtedy, kiedy przedsiębiorca uchyla się od zapłacenia, natomiast nie przy pierwszej wizycie takiej organizacji. Zatem dobrze byłoby przy pierwszej wizycie inspektora, aby Pani podpisała umowę licencyjną, ale proszę przypilnować, aby wnoszona opłata była proporcjonalna do miesięcy „obłożenia” wynajmowanych przez Panią pokoi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl