Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy wypłacone odszkodowanie jest kosztem uzyskania przychodu dla firmy?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 04.11.2019

Przedmiotem ugody było odszkodowanie z tytułu naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych na podstawie art. 79 ust. 1. Czy wypłacone odszkodowanie jest kosztem uzyskania przychodu dla firmy? Czy wypłacone odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych i dochód powinien być wykazany w PIT-11 i PIT-4R?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W pierwszej kolejności należy odnieść się do osoby otrzymującej odszkodowanie. Pewna kategoria otrzymanych odszkodowań korzysta ze zwolnienia od podatku.

 

Jak bowiem wynika z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

 

a. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

b. odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

c. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

d. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

e. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

f. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,

g. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Czy wypłacone odszkodowanie jest kosztem uzyskania przychodu dla firmy?

 

Niestety, ale jeżeli odszkodowanie zostało wypłacone na podstawie umowy to podlega ono opodatkowaniu. Wielokrotnie podkreślały to sądy administracyjne, m.in. WSA w Białymstoku w wyroku z 03.09.2010 r. (I SA/Bk 510/09) oraz WSA w Szczecinie w wyroku z 09.02.2011 r. (I SA/Sz 904/10). Dla podatnika otrzymującego odszkodowanie stanowi ono przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy PIT. Rozliczenia podatku dokonuje się na formularzu PIT-37 lub PIT-36 składanym do 30 kwietnia roku następnego. Przychód podlega zsumowaniu z innymi dochodami.

 

Natomiast po stronie wypłacającego odszkodowanie powstanie obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C. Zgodnie bowiem z art. 42a ustawy PIT osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.

 

Płatnicy, którzy wybrali składanie informacji w formie dokumentu pisemnego, informacje PIT-8C sporządzane w tej formie po zakończeniu roku podatkowego przesyłają urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

 

W zakresie natomiast możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odszkodowania wypłaconego na podstawie art. 79 ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne należy wskazać, że nie ma w ustawach podatkowych jednoznacznych przepisów odnoszących się do tej kwestii. W zakresie podatku PIT jedynie art. 23 ust. 1 pkt 19 wskazuje, że nie uważa się za koszt podatkowych kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług (odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy CIT).

 

Biorąc powyższe pod uwagę pojawiają się korzystne dla podatników interpretacje, które przyznają prawo do uwzględnienia w kosztach podatkowych takiego odszkodowania. Przykładowo w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 08.09.2006 r., nr 1401/BP-I/4230Z-95/06/KK czytamy:

 

„W przedmiotowej sprawie strona zobowiązana była wypłacić wynagrodzenie Agencji Reklamowej za wykorzystanie utworów reklamowych, nie posiadając prawa do nich. Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) twórca może żądać od osoby, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe, zaniechania naruszenia, wydania uzyskanych korzyści albo zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia; twórca może również żądać naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli działanie naruszającego było zawinione.

 

Wynagrodzenie za bezumowne korzystania z praw autorskich oraz zapłacone odsetki nie zostały wymienione w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów wymienionym w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Ponieważ celem utworów reklamowych było m.in. zachęcenie potencjalnych klientów do korzystania z oferowanych przez Spółkę usług, przedmiotowy wydatek wraz z zapłaconymi odsetkami pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskiwanymi przychodami i należy uznać go za koszt uzyskania przychodu.

 

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, że wypłaconego przez Stronę wynagrodzenia nie można wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów tylko dlatego, że prawa autorskie zaliczane są na podstawie art. 16b ust. 1 do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne a zasądzone wyrokiem sądowym wynagrodzenie (wraz z odsetkami) byłoby przerzuceniem na budżet Państwa skutków niezgodnego z prawem działania.”

 

Podobnie też Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 25.10.2012 r., nr IPTPB3/423-273/12-4/KJ:

 

„Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

– zaniechania naruszania;

– usunięcia skutków naruszenia;

– naprawienia wyrządzonej szkody:

a. na zasadach ogólnych albo

b. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

– wydania uzyskanych korzyści.

 

Wypłata wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z praw autorskich stanowi więc swoistą sankcję cywilną za dokonane naruszenie praw autorskich wynikającą z założenia, że w żaden sposób nie powinno się opłacać bezprawne korzystanie z cudzych praw majątkowych.

 

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z praw autorskich nie zostało wymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponieważ, jak zostało to opisane w stanie faktycznym, poniesiony wydatek dotyczy oprogramowania mającego związek z bieżącą działalnością administracyjną Spółki oraz przede wszystkim, z prowadzoną działalnością związaną z rekrutacją i szkoleniem przyszłych pracowników dla klientów Wnioskodawcy, przedmiotowy wydatek wraz z doliczoną niewielką kwotą mającą pokryć koszty zawarcia ugody pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskiwanymi przychodami i może być uznany za koszt uzyskania przychodu.”

 

W świetle tych interpretacji istnieje możliwość zaliczenia takiego odszkodowania do kosztów uzyskania przychodów, o ile zostanie wykazany podstawowy związek kosztu z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - dziesięć =

»Podobne materiały

Możliwość umorzenia opłaty za przechowanie zatrzymanych w depozycie towarów

Niecały rok temu musiałem zostawić na dwa miesiące towary w depozycie w urzędzie celnym. Przedmioty te zostały mi zabrane na granicy, za co zapłaciłem mandat karny. Kilka dni temu otrzymałem polecenie zapłaty za przechowywanie tych towarów. Czy muszę zapłacić za depozyt, czy mogę jako

Zasady księgowości związków zawodowych

Czy związek zawodowy, który nie prowadzi działalności gospodarczej, musi prowadzić pełną rachunkowość? Jeżeli nie, to w jakiej formie powinien rozliczać się z urzędem skarbowym i ZUS-em? Dodam, że związek założono w maju 2009 r., nie ma składek członkowskich, pobierano tylko

Praca na statku morskim a zeznanie podatkowe

Pracuję na barce na morzu. Barka jest zakotwiczona, ale często się przemieszcza. Wykonuję pracę na wodzie, mimo że nie posiadam legitymacji marynarskiej. Firma, która mnie zatrudnia, ma siedzibę w Szwajcarii. Pracodawca płaci podatki w miejscu pracy (nie znam ich wysokości). Obecnie barka
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »