.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy wspólnik może zgłosić swoją żonę jako osobę współpracującą bez mojej zgody drugiego wspólnika?

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 20.08.2018

Jestem wspólnikiem w spółce cywilnej dwuosobowej. Czy wspólnik może zgłosić swoją żonę jako osobę współpracującą bez mojej zgody i czy ona może mu pomagać bez mojej zgody?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z istoty spółki cywilnej jako stosunku prawnego zawartego między konkretnymi osobami wynika, że jej fundamentem jest zasada wzajemnego zaufania pomiędzy wspólnikami, z której to zasady czerpią reguły rządzące dokonywaniem czynności w spółce. Na wstępie należy zauważyć, iż jeżeli umowa spółki cywilnej zawarta pomiędzy Państwem nie zawiera szczegółowych rozwiązań dotyczących zakresu czynności, do których umocowani są poszczególni wspólnicy oraz zapisu, w jakich sytuacjach wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, znajdzie zastosowanie regulacja zawarta w art. 865 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.

§ 2. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników.

§ 3. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty”.

 

Mając na uwadze cytowany powyżej przepis, łatwo zauważyć, że odpowiedź na zadane przez Panią pytanie zależy od tego, do jakiej grupy czynności należy zaliczyć zatrudnienie osoby współpracującej – czy jest to czynność zwykłego zarządu, czy przekraczająca zwykły zarząd sprawami spółki.

 

Przepisy Kodeksu nie dookreślają niestety, co należy rozumieć przez pojęcie zwykłego zarządu, a co przez czynność ją przekraczającą. W takiej sytuacji należy przyjrzeć się, jak zapatruje się na to orzecznictwo.

 

Samodzielne prowadzenie przez wspólnika spraw spółki może obejmować tylko czynności zwykłe, a więc niewykraczające poza zakres zwykłego zarządu. Ocena, czy dana czynność mieści się w ramach zwykłego zarządu, czy też je przekracza, zależy od okoliczności konkretnego przypadku, a zwłaszcza od charakteru działalności prowadzonej przez spółkę (wyrok SN z dnia 13 lutego 1997 r., sygn. akt I CKN 85/96,  OSP 1997, z. 12, poz. 228, wyrok SN z dnia 5 czerwca 1997 r., sygn. akt I CKN 70/97, OSNC 1997, nr 11, poz. 179).

 

Sad Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 listopada 2008 r., sygn. akt I ACa 554/08, LEX nr 1120154, wskazał, że przy kwalifikacji danej czynności istotne znaczenie ma wpływ tej czynności na działalność spółki.

 

W moim przekonaniu ważne wskazanie zawarł Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 28 września 2012 r., sygn. akt V ACa 412/12, LEX 1220493, „dokonując kwalifikacji danej czynności, należy zbadać, jaki wpływ ta czynność ma na działalność spółki, możliwość osiągnięcia wspólnego celu oraz wielkość aktywów i pasywów”.

 

W doktrynie prawa również wskazuje się na kwestie takie jak, czy czynność wiąże się z codzienną i bieżącą działalnością spółki, czy da się ją pogodzić z celem i przedmiotem działalności spółki (wyrok SA w Warszawie z dnia 4 listopada 2008 r., sygn. akt I ACa 554/08, LEX nr 1120154).

 

Mając na względzie powyższe, w moim przekonaniu wspólnik nie może zgłosić swojej małżonki jako osobę współpracującej  bez zgody wspólnika, co w konsekwencji prowadzi do takiego wniosku, że nie może ona mu pomagać bez zgody drugiego wspólnika. Ma to swoje uzasadnienie również w formalnościach związanych z rejestracją takiej osoby w ZUS oraz z tym z jakiego rodzaju stosunkiem prawnym dotyczącym zatrudnienia będziemy mieli do czynienia – czy z umowa o pracę, czy zleceniem. Zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych „za osobę współpracująca  z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego”.

 

Dla przykładu: jeśli pracodawcą małżonki jednego ze wspólników będzie spółka, to do celów ubezpieczeń społecznych należy ją traktować jak pracownika. Tym samym skutkuje to zmianą w majątku spółki oraz wpływa na bieżącą działalność spółki. Dlatego tez uważam, że taka czynność jest czynnością przekraczającą zakres zwykłych czynności spółki i wymaga zgody wszystkich wspólników wyrażonych w formie uchwały.

 

W przypadku podjęcia takiej decyzji przez jednego wspólnika każdy wspólnik ma prawo zakwestionować w drodze sprzeciwu czynności innego wspólnika, który wówczas odpowiada wobec spółki za naruszenie umowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »