.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy warto iść na kurs obniżający punkty karne?

Dostałem mandat, który skutkuje ilością już 27 punktów na moim koncie. Czy warto szybko iść na kurs -6, czy nie ma sensu wydawać pieniędzy, bo i tak zostanie to podważone przez starostę i skieruje mnie na egzamin kontrolny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy warto iść na kurs obniżający punkty karne?

Fot. Fotolia

Kwestię redukcji posiadanych punktów karnych reguluje § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 488).

 

Co prawda wyżej wymienione rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2018 r. utraciło moc na skutek utraty mocy obowiązującej podstawy prawnej, zgodnie z art. 125 pkt 13 i pkt 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, jednakże zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przepisy tego rozporządzenia stosuje się do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych o naruszeniach, o których mowa w art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Zatem do czasu wdrożenia tych rozwiązań obowiązują przepisy dotychczasowe.

 

I tak, zgodnie z § 8 ust. 4 ww. rozporządzenia kierowcy wpisanemu do ewidencji po przedstawieniu przez niego zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania ewidencjonowanego komendant wojewódzki Policji zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

 

Niemniej jednak z punktu widzenia niniejszej porady istotne znaczenie ma właśnie zastrzeżenie wskazane w ust. 6 powyższego paragrafu.

 

Zgodnie z tym przepisem odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu przekroczyła lub przekroczyłaby 24 (§ 8 ust. 6 rozporządzenia w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego).

 

Zatem jeżeli wpisano już punkty karne (czy to wpisem ostatecznym, czy tymczasowym), to późniejsze rozpoczęcie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów w sytuacji, gdy ich suma przekroczyła lub przekroczyłaby 24.

 

Innymi słowu późniejszy kurs nie spowoduje redukcji punktów karnych, jeżeli przekroczono już 24 punkty (w przypadku dokonania wpisów ostatecznych) lub przekroczono by 24 punkty (w przypadku wpisu tymczasowego, gdyby np. odwołał się Pan do sądu).

 

Kwestię tę, jak się wydaje, przesądziło również orzecznictwo sądowe. W najnowszych wyrokach wskazuje się wyraźnie, że „odbycie szkolenia, o jakim mowa w art. 130 ust. 3 u.p.r.d. po uzyskaniu 24 punktów nie skutkuje zmniejszeniem ich ilości w ewidencji” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 r., sygn. akt I OSK 1335/15).

 

Tak samo przyjął Naczelny Sąd Administracyjny wyroku z dnia 28 lutego 2017 r., podnosząc, że „paragraf 8 ust. 6 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 488) wynika, że odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu przekroczyła lub przekroczyłaby 24. Oznacza to w istocie, że z uprawnienia określonego w tym przepisie mogą skorzystać tylko kierowcy, którzy przed przystąpieniem do szkolenia, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, za naruszenia zasad ruchu drogowego, otrzymali mniej niż 24 punkty. W przypadku przekroczenia tego limitu, odbycie przez kierowcę szkolenia pozostaje bez wpływu na liczbę uzyskanych punktów” (sygn. akt I OSK 1018/15).

 

W innym wyroku stwierdzono również, że „z odbycia szkolenia, określonego w § 8 ust. 6 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 488), mogą skorzystać tylko kierowcy, którzy przed przystąpieniem do szkolenia za naruszenia zasad ruchu drogowego otrzymali mniej niż 24 punkty. W przypadku przekroczenia tego limitu odbycie przez kierowcę szkolenia pozostaje bez wpływu na liczbę uzyskanych punktów” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lutego 2017 r., sygn. akt I OSK 777/15). Tak też: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2016 r., sygn. akt VII SA/Wa 2310/15; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 r., sygn. akt I OSK 2515/14).

 

Natomiast po wdrożeniu wskazanych na wstępie rozwiązań technicznych, starosta na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. a u.k.p. będzie kierował osobę, która przekroczyła 24 punkty karne na kurs reedukacyjny.

 

„Art. 99. 1. Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na (…):

4) kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, z zastrzeżeniem ust. 3, jeżeli:

a) przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego”.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl