Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy stowarzyszenie prowadzące szkołę musi płacić gminie dzierżawę za budynek?

Autor: Michał Kowalski • Opublikowane: 22.02.2017

Czy stowarzyszenie, będące organem prowadzącym szkołę podstawową, musi płacić dzierżawę za budynek szkolny stanowiący własność gminy? Dodam, że stowarzyszenie samo założyło tę szkołę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Gospodarowanie nieruchomościami szkolnymi, w tym ich przekazywanie na rzecz osób prawnych innych niż samorządowe (m.in. stowarzyszeń) i osób fizycznych odbywa się na ogólnych zasadach przewidzianych w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi. Umowa dzierżawy jest więc jedną z form gospodarowania nieruchomościami dość często stosowaną w przypadku nieruchomości szkolnych. Nie jest to jednak forma wyłączna. W praktyce nieruchomości szkolne mogą podlegać również użyczeniu. O ile dzierżawa polega na oddaniu dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, w zamian za zobowiązanie do zapłaty czynszu (art. 693 § 1 Kodeksu cywilnego), o tyle użyczeniem jest zezwolenie biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 Kodeksu cywilnego). Teoretycznie nie można więc wykluczyć sytuacji, gdy jednostka samorządu terytorialnego oddaje nieruchomość szkolną w użyczenie podmiotowi prowadzącemu szkołę niepubliczną, a więc umożliwi nieodpłatne korzystanie z tej nieruchomości.

 

Należy jednak mieć na względzie, iż zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony są regulowane przez uchwały rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). W szczególności taka uchwała może zawierać zasady wyboru dzierżawcy (np. w drodze przetargu). Natomiast użyczenie nieruchomości będącej własnością jednostki samorządu terytorialnego nie podlega regulacji w odrębnej uchwale, dlatego możliwość zawarcia takiej nieodpłatnej umowy zależy jedynie od stanowiska jednostki samorządu terytorialnego będącej właścicielem nieruchomości szkolnej. Innymi słowy, stowarzyszenie będące organem prowadzącym szkołę nie może skutecznie żądać od gminy zawarcia umowy użyczenia nieruchomości szkolnej. Zawarcie takiej umowy wymaga zgody jednostki samorządu terytorialnego.

 

Należy też zwrócić uwagę na fakt, iż jednostka samorządu terytorialnego nie jest nieograniczona w nieodpłatnym obrocie nieruchomościami stanowiącymi jej własność. Użyczanie takich nieruchomości nie może stać w sprzeczności z zasadami prawidłowej gospodarki, zgodnie z którymi zarządzanie, korzystanie i rozporządzanie nieruchomościami gminnymi powinno być racjonalne i efektywne z punktu widzenia gminy jako właściciela oraz z punktu widzenia interesu społecznego. Nadto nie może naruszać przepisów o pomocy publicznej (art. 10 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami). W ten sposób wytłumaczyć można niechętne stosowanie przez samorządy tej formy obrotu.

 

W związku z powyższymi rozważaniami należy jeszcze odnieść się do przepisów art. 81 i art. 90 ust. 7 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z powołanymi przepisami publiczne oraz niepubliczne szkoły, placówki, a także inne formy wychowania przedszkolnego oraz prowadzące je organy są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność oświatową. Zwolnienie to nie obejmuje jednak umowy dzierżawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus dziesięć =

»Podobne materiały

Praca na roli a staż pracy nauczyciela

Jestem nauczycielem. Czy można zaliczyć pracę w gospodarstwie rodziców po 16. roku życia (między 1975 a 1978 r.) do stażu pracy? Czy warunkiem ewentualnego zaliczenia jest przejęcie gospodarstwa? Czy jego wielkość ma wpływ?

 

Przeniesienie ucznia do innej klasy - czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców?

Rodzice ucznia szkoły, w której jestem dyrektorem, pozostają w konflikcie, oboje mają pełne prawa rodzicielskie. Został złożony pozew o rozwód. W sprawach dotyczących szkoły podejmują sprzeczne decyzje. Dziecko jest uczniem klasy sportowej, która to klasa realizuje program szkolenia sportowego (bieg

 

Zawody sportowe – prawa nauczyciela opiekującego się startującymi uczniami

Witam. Pracuję w szkole sportowej. Systematycznie z młodzieżą startujemy w zawodach sportowych. Czy godziny przepracowane w czasie zawodów sportowych (opieka trenerska) są traktowane jako godziny dydaktyczne, czy jako opiekuńcze? Czy nauczyciele w takiej szkole mogą mieć dodatkowe wynagrodzenie za o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »