.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy przysługuje mi prawo do renty socjalnej?

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 15.03.2019

Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności, który mam od urodzenia (chodzi o rozwój umysłowy). Orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności nie jest jednak honorowane przez ZUS i po komisjach orzekających, w tym jednej po odwołaniu, zostałem uznany za częściowo zdolnego do pracy. Pierwsze orzeczenie było o stopniu lekkim, natomiast następne o stopniu umiarkowanym. Czy mój rozwój umysłowy to jest naruszenie sprawności organizmu? Czy przysługuje mi prawo do renty socjalnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa o rencie socjalnej stanowi w art. 4, że:

 

„1. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

1) przed ukończeniem 18. roku życia;

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia;

3) w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

2. Osobie, która spełnia warunki określone w ust. 1, przysługuje:

1) renta socjalna stała - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała;

2) enta socjalna okresowa - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

3. Renta socjalna okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej »Zakładem«”.

 

Jak stwierdził w wyroku z dnia 19 kwietnia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie, sygn. akt III AUa 892/17: „Dla nabycia prawa do renty socjalnej istotne jest, aby przyczyna naruszenia sprawności organizmu osoby ubezpieczonej (choroba) – powodująca całkowitą niezdolność do pracy - powstała nie później niż w okresach wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 982)”.

 

Na temat całkowitej niezdolności do pracy wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 19 grudnia 2017 r., sygn. akt III AUa 111/17: „Prawo do renty socjalnej oraz prawo do renty rodzinnej, uwarunkowane są wykazaniem tej samej przesłanki, tj. całkowitej niezdolności do pracy, przy czym pojęcie całkowitej niezdolności do pracy, o której mowa w art. 12 ust. 2 u.e.r.f.u.s., powinno być rozumiane tak samo zarówno na gruncie postępowania w sprawach o prawo do renty socjalnej, jak i o prawo do renty rodzinnej”; oraz Sąd Apelacyjny w Gdańsku, który w wyroku z dnia 17 grudnia 2015 r., sygn. akt III AUa 418/15, stwierdził: „Będąca przesłanką nabycia prawa do renty socjalnej całkowita niezdolność do pracy może być konsekwencją jednego schorzenia lub wypadkową wielu dolegliwości, i to niekoniecznie tych samych, które uprzednio stanowiły podstawę orzekania o tej niezdolności. Może się zatem zdarzyć, że choroba, która dotychczas była jedynym powodem stwierdzanej u wnioskodawcy całkowitej niezdolności do pracy, sama nie wywołuje już tego rodzaju skutku w sferze możliwości wykonywania zatrudnienia, ale wraz z innymi, nasilającymi się dolegliwościami zdrowotnymi pozwala na dalsze kwalifikowanie danej osoby jako dotkniętej tymże stopniem niezdolności. Bywa również tak, że w miejsce uprzedniej przyczyny (przyczyn) całkowitej niezdolności do pracy pojawia się inna (inne). Istotne jest to, aby schorzenie lub schorzenia, które obecnie stanowią przyczynę naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy wnioskodawcy, powstały w okresach wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z 2003 r. o rencie socjalnej, nawet jeśli dotychczas nie były one przesłanką orzekania o tej niezdolności”.

 

Z Pana informacji wynika niestety, że nie posiada Pan całkowitej, a częściową niezdolność do pracy oraz stopień umiarkowany niepełnosprawności. Zatem nie spełnia Pan warunków uzyskania renty socjalnej.

 

Potwierdzeniem tego jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 maja 2017 r., sygn. akt III AUa 2129/16, LEX nr 2376975, który wskazał, że „przesłanka niezdolności do jakiejkolwiek pracy (aktualnie art. 12 ust. 2 i art. 13 ust. 4) odnosi się do każdego zatrudnienia w innych warunkach, niż specjalnie stworzone na stanowiskach pracy odpowiednio przystosowanych do stopnia i charakteru naruszenia sprawności organizmu, jednakże legitymowanie się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (art. 4 ust. 2 ustawy z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) nie jest równoznaczne ze spełnieniem przesłanki całkowitej niezdolności do pracy, o której mowa w art. 4 ustawy z 2003 r. o rencie socjalnej, ani z pojęciem niezdolności do pracy z art. 12 ust. 2, dlatego też brak całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu tego ostatniego przepisu uniemożliwia przyznanie prawa do renty socjalnej uzależnionego – po myśli art. 4 ust. 1 ustawy o rencie socjalnej – właśnie od stwierdzenia takiej niezdolności”. Podobnie stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 9 grudnia 2016 r., sygn. akt III AUa 1851/16, LEX nr 2237377: „Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ubezpieczonego nie ma wpływu na ocenę jego niezdolności do pracy. Stwierdzenie takiego stopnia niepełnosprawności (…) nie jest tożsame ze stwierdzeniem niezdolności do pracy i nie uzasadnia przyznania prawa do renty socjalnej”.

 

Kwestia rozróżnienia pojęć naruszenia sprawności organizmu i całkowitej niezdolność do pracy również była przedmiotem zainteresowania sądów. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 września 2016 r., sygn. akt III AUa 2494/15, stwierdzono, że „pomiędzy tymi dwoma stanami zachodzi związek przyczynowy albowiem całkowita niezdolność do pracy musi być wynikiem naruszenia sprawności organizmu powstałego przed 18 rokiem życia”. Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 27 lipca 2016 r., sygn. akt III AUa 398/16, LEX nr 2094623 wskazał, iż „całkowita niezdolność do pracy, będąca przesłanką prawa do renty socjalnej, może powstać po upływie okresów wskazanych w art. 4 ust. 1 tej ustawy, ale dla nabycia prawa do renty socjalnej istotne jest, aby przyczyna naruszenia sprawności organizmu powodująca całkowitą niezdolność do pracy powstała nie później niż w okresach wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 1–3 ustawy”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton