.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy pracownik może reklamować swoje usługi podczas okresu wypowiedzenia?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 26.03.2022 • Zaktualizowane: 26.03.2022

Pracownica jest na wypowiedzeniu umowy o pracę. Prowadzę salon fryzjersko-kosmetyczny i zauważyłam, że pracownica reklamuje się na social mediach, że od pierwszego maja będzie świadczyć swoje usługi w nowej lokalizacji. Odbieram to jako działanie na niekorzyść mojej firmy, ponieważ jest jeszcze moim pracownikiem. Proszę o poradę, jakie konsekwencje wyciągnąć i co z tym zrobić.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy pracownik może reklamować swoje usługi podczas okresu wypowiedzenia?

Podbieranie klientów i zwolnienie dyscyplinarne

Trudno jednoznacznie określić na podstawie opisu, czy można przypisać pracownicy czyn nieuczciwej konkurencji, ale naruszenie obowiązków pracowniczych – owszem, jak podbieranie klientów. Zapewne ma to taki kierunek.

 

W każdym razie – może Pani zwolnić pracownicę dyscyplinarnie. Nawet w okresie wypowiedzenia. Może Pani zawiadomić prokuraturę o popełnieniu przez nią przestępstwa.

 

Zwolnienie dyscyplinarne może spowodować roszczenie odszkodowawcze od pracownicy na Pani rzecz. W wyroku z 18 marca 2015 r. (sygn. akt I PK 197/14) Sąd Najwyższy uznał, że z przepisu art. 611 zdanie pierwsze Kodeksu pracy wynika, iż przesłanką przewidzianego w nim odszkodowania jest wyłącznie nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. W wyroku z 13 stycznia 2016 r. (sygn. akt II PK 302/14) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że brak jest związku pomiędzy potencjalną szkodą pracodawcy a odszkodowaniem żądanym od pracownika w razie natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 611 Kodeksu pracy, nie jest odszkodowaniem sensu stricto, mającym na celu wyrównanie szkody wyrządzonej pracodawcy przez bezprawne rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.  

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji określono zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Reguluje ona zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach – w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów – art. 1 ustawy. Zgodnie z jej art. 3 czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy lub klienta. Co ważne, rodzaj umowy zawartej między przedsiębiorcą a współpracownikiem ma dla stosowania tej ustawy drugorzędne znaczenie. Obowiązkiem zachowania tajemnicy objęci są zarówno pracownicy zatrudnieni u przedsiębiorcy jak i osoby współpracujące z nim na podstawie innych umów.

Odpowiedzialność pracownicy reklamującej się podczas okresu wypowiedzenia

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za naruszenia przepisów przewiduje odpowiedzialność cywilną oraz karną. Zgodnie z art. 18 ust. 1 w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 

  • zaniechania niedozwolonych działań;
  • usunięcia skutków niedozwolonych działań;
  • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  • naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
  • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

 

Natomiast zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 „kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej”.

Przekierowywanie klientów

Podbieranie klientów jest takim działaniem. Nakłanianie klientów przedsiębiorcy lub innych osób do rozwiązania z nim umowy albo też niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków (pracowniczych albo innych umownych) stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji, jeśli ukierunkowane jest na przysporzenie korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy. „Uczciwe przejmowanie klientów powinno być wynikiem atrakcyjności własnej oferty, natomiast niedopuszczalne jest zniechęcenie klientów do poprzedniego kontrahenta. Działania marketingowe i reklamowe, w tym zachęty do nawiązania współpracy z danym podmiotem, nie wyczerpują znamion czynu nieuczciwej konkurencji, jeśli są zgodne z dobrym obyczajem i z prawem, a także z zasadami uczciwej konkurencji i swobody działalności gospodarczej”.

 

Tu pracownica ewidentnie przekierowuje klientów na nowy adres. Pani klientów. Powinna Pani wystosować w stosunku do niej pismo – wezwanie do zaprzestania pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową i zawiadomienia prokuratury.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl