Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy Poczta Polska ma prawo ściągać zaległy abonament RTV?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 20.02.2017

Właśnie otrzymałam upomnienie z informacją, że jeśli nie uiszczę opłaty w terminie 7 dni: „zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej...”. Upomnienie dotyczy płatności abonamentu RTV za okres 2011-2016. Czy Poczta Polska (nadawca pisma) ma prawo do takiego sposobu ściągania abonamentu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie, o które Pani pyta, reguluje ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych.

 

Kluczowy jest tutaj art. 7 ust. 3, który stanowi, że do opłat abonamentowych oraz do opłaty, o której mowa w art. 5 ust. 3, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

 

Przepis ten był przedmiotem badania nawet przez Trybunał Konstytucyjny, czego skutkiem jest wyrok z dnia 16 czerwca 2010 r., sygn. akt K 24/08.

 

Pozwolę sobie przytoczyć najważniejsze fragmenty z uzasadnienia tego wyroku, gdzie się Trybunał odnosi szczegółowo do przytoczonego wyżej przepisu (problematyczne było to, czy Poczta Polska może egzekwować abonament bez uprzedniego wydania decyzji, w oparciu jedynie o cytowany przepis prawa):

 

„Publicznoprawny charakter abonamentu i wyraźne upoważnienie do żądania wykonania obowiązku (art. 7 ust. 5 ustawy abonamentowej) dodatkowo uzasadniają pogląd, że art. 7 ust. 3 ustawy abonamentowej zawiera normę szczególną, ustanawiając wyjątek od normy ogólnej wynikającej z art. 3 ustawy egzekucyjnej. Przesądza to o dopuszczalności prowadzenia egzekucji administracyjnej, w celu wyegzekwowania obowiązku uiszczenia zaległego abonamentu bez konieczności wydania decyzji czy postanowienia, a jedynie na podstawie przepisu prawa, i to nawet pomimo tego, że obowiązek uiszczania abonamentu nie mieści się w zakresie administracji rządowej. Przeciwne stanowisko prowadziłoby do zaprzeczenia racjonalizmu ustawodawcy, stanowiącego fundamentalne założenie systemu prawnego.”

 

Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że warunkiem egzekwowania obowiązku wynikającego z ustawy nie zawsze musi być jego indywidualizacja w formie decyzji, a obowiązek uiszczenia abonamentu może i powinien być skutecznie egzekwowany przez uprawnioną instytucję. Znajduje to potwierdzenie w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 czerwca 1997 r. (sygn. akt OPK 1/97, ONSA nr 4/1997, poz. 149), w myśl której: „Ustalanie opłaty (…) jest czynnością materialno-techniczną dotyczącą obowiązku wynikającego z przepisu prawa, dokonywaną w trybie pozaprocesowym przez właściwy organ lub w drodze samoobliczenia”. Sąd stwierdził, że „gdy obowiązek uiszczania opłaty wynika wprost z ustawy, dokonanie jej obliczenia nie powinno następować w drodze decyzji, ale w drodze czynności materialno-technicznej typu wykonawczego, w trybie pozaprocesowym, lub w drodze samoobliczenia”. Twierdzenie to ma oparcie we wcześniejszym orzecznictwie, zgodnie z którym „załatwienie sprawy (…) przez wydanie decyzji, odnosi się tylko do sytuacji, gdy z mocy przepisów prawa materialnego lub innych załatwienie sprawy powinno nastąpić w tej prawnej formie” (np. wyrok NSA z 17 grudnia 1985 r., sygn. akt III SA 988/85, ONSA nr 2/1985, poz. 38). (…) art. 7 ust. 3 i 5 ustawy abonamentowej ustawodawca po pierwsze, określił przepisy, na podstawie których mają być egzekwowane nieuiszczone opłaty abonamentowe oraz opłata karna, a po wtóre, wskazał podmiot uprawniony do żądania wypełnienia ustawowych obowiązków. Przesądził on, że zastosowanie mają mieć przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, odnoszące się do egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym, czyli – w głównej mierze – postanowienia działów I i II oraz działu IV rozdział 2 ustawy egzekucyjnej, a podmiotem uprawnionym uczynił kierownika COF (pośrednio, ponieważ wynika to z rozporządzenia kontrolnego, wydanego na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy abonamentowej).

 

Stwierdzić trzeba, że rozstrzygnięcia te – same w sobie – mieszczą się całkowicie w zakresie swobody regulacyjnej ustawodawcy, a dobór tych, a nie innych przepisów, na podstawie których egzekucja ma być prowadzona (wybór administracyjnej albo cywilnej „ścieżki egzekucji”), oraz podmiotu uprawnionego do jej inicjowania nie poddają się kontroli w aspekcie art. 1 ani art. 84 w zw. z art. 217 Konstytucji.

 

Z kolei art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowi, iż egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

 

Z Pani opisu wynika, że Poczta Polska stosuje prawidłowy tryb postępowania, najpierw wzywając Panią do zapłaty abonamentu w terminie 7 dni, zastrzegając w razie braku zapłaty wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + jeden =

»Podobne materiały

Jak zostać stroną w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez PINB?

Chciałbym zostać stroną w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez PINB. Jak do tego doprowadzić? Nieruchomości nie graniczą ze sobą, ale mam przesłanki, które w dość logiczny sposób spowodują, że mogę zostać stroną.

 

Pozbawienie zasiłku dla bezrobotnych i nakaz zwrotu wypłaconych świadczeń

Gdy przebywałem na zasiłku dla bezrobotnych podjąłem krótką pracę na umowę-zlecenie, za co dostałem łącznie 170 zł. Nie zgłosiłem tego do PUP-u. Niestety starosta pozbawił mnie za to zasiłku i nakazał zwrot ok. 2700 zł. Mam bardzo trudną sytuację materialną i osobistą, mimo że pracuję (w magazynie),

 

Śmierć uczestnika postępowania administracyjnego

W prowadzonej sprawie administracyjnej zawieszono postępowanie z uwagi na śmierć strony, oczekując na przedłożenie prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Następcy prawni strony są znani, postępowanie spadkowe jednak się przedłuża. Czy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »