Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można prowadzić zaoczne liceum ponadgimnazjalne przez internet?

Autor: Monika Wycykał • Opublikowane: 27.07.2019

Jestem organem prowadzącym zaoczne liceum ponadgimnazjalne, forma kształcenia – przez internet. Dostaję coraz więcej informacji, że nie możemy kształcić formą e-learningową. Czy to prawda?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Nowa ustawa Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59 — dalej: Pr. ośw.) obowiązuje dopiero niecałe pół roku, w związku z czym jej interpretacja jest o tyle trudna, o ile nie zdążyła jeszcze „obrosnąć” pismami urzędowymi, wyrokami sądowymi i wyczerpującą literaturą prawniczą. W związku z powyższym jedyne, co pozostaje, to staranna rekonstrukcja obowiązujących przepisów i dokonanie ich wykładni, przy czym, jak zaznaczam, wykładnia nie została jeszcze ustabilizowana, stąd na chwilę obecną z natury rzeczy musi się ona cechować dużym subiektywizmem.

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że Prawo oświatowe definiuje formy kształcenia w art. 109 Pr. ośw. Zgodnie z art. 109 ust. 1 Pr. ośw. „podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 pr. ośw., w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych - zajęcia edukacyjne artystyczne;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego”.

 

Wśród form kształcenia nie zostały uwzględnione co do zasady zajęcia e-learningowe, które w języku prawniczym są określane jako „kształcenie na odległość”. Nie oznacza to zarazem, że na gruncie nowo powstałego prawa oświatowego nie występują w ogóle formy związane z e-learningiem. Wręcz przeciwnie, ustawodawca przewidział taką możliwość, jednak tylko w odniesieniu do wybranych form kształcenia. Myślę tutaj o art. 117 ust. 3 Pr. ośw.: „Kształcenie ustawiczne może być prowadzone jako stacjonarne lub zaoczne, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

 

Oprócz tego zagadnienia związane z e-learningiem pojawiają się również w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017 r., poz. 1632):

 

„§ 20. 6. Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają:

1) dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między słuchaczami lub uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia;

2) materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

3) bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy lub uczestników, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w formie i terminach ustalonych przez podmiot prowadzący kształcenie;

4) bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia.

7. Podmioty, o których mowa w ust. 6, są obowiązane zorganizować szkolenie dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dotyczące metod i zasad kształcenia oraz obsługi wykorzystywanego oprogramowania.

8. Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik.

9. Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne z wykorzystaniem tych metod i technik”.

 

Trzeba przy tym podkreślić, że powyższe rozporządzenie znajduje zastosowanie wyłącznie do podmiotów, które prowadzą kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, tj. w postaci:

1) kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

2) kursu umiejętności zawodowych;

3) kursu kompetencji ogólnych;

4) turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

5) kursu, innego niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

Wracając do kwestii związanej ze stosowaniem art. 117 ust. 3 Pr. ośw., gdzie wprost została dopuszczona możliwość prowadzenia zajęć e-learningowych, należy bliżej przyjrzeć się temu przepisowi, ponieważ taka opcja kształcenia została zastrzeżona wyłącznie na rzecz wybranych podmiotów. Podmioty te można określić, posługując się definicjami legalnymi, których w Prawie oświatowym jest bardzo dużo (stąd pobieżna lektura przepisów może często wprowadzać w błąd, ponieważ rozumienie potoczne niekoniecznie musi odpowiadać rozumieniu ustawowemu).

 

Możliwość kształcenia w formie e-learningowej została dopuszczona w odniesieniu do podmiotów, które realizują „kształcenie ustawiczne”. Zgodnie z art. 117 ust. 1 Pr. ośw. „kształcenie ustawiczne może być organizowane i prowadzone w:

1) publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych,

2) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego”.

 

(…)

 

Zgodnie z art. 4 pkt 29 Pr. ośw. ilekroć w ustawie jest mowa o „szkole dla dorosłych” „należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a i f, w których stosuje się odrębną organizację kształcenia i do których są przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły”.

 

Pod szkołami, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a i f Pr. ośw., trzeba rozumieć:

1) ośmioletnią szkołę podstawową;

2) szkoły ponadpodstawowe:

a) czteroletnie liceum ogólnokształcące,

f) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

 


Oznacza to, że np. placówka, która po pierwsze, prowadzi kształcenie ustawiczne, pod drugie, jest szkołą wymienioną art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a i f pr. ośw., może prowadzić zajęcia e-learningowe, tj. kształcić na odległość. W odniesieniu do placówek publicznych dodatkowym wymogiem, aby prowadzić takie kształcenie, jest określenie takiej formy kształcenia w statucie szkoły — wynika to z art. 98 ust. 1 pkt 15 Pr. ośw.

 

(…)

 

W związku z powyższym, odpowiadając na Pani pytanie, należy stwierdzić, że:

 

  • jest Pani organem prowadzącym dla szkoły prowadzącej kształcenie ustawiczne;
  • jest Pani organem prowadzącym dla liceum ogólnokształcącego
    – to kształcenie e-learningowe jest dopuszczalne i zgodne z prawem bez żadnych wątpliwości.

 

Natomiast w przypadku, gdy któreś z powyższych kryteriów nie jest spełnione, pojawiają się wątpliwości, ponieważ art. 98 ust. 1 Pr. ośw., który określa dopuszczalne formy działalności dydaktyczno-wychowawczej, odnosi się wyłącznie do szkół publicznych — wynika to z systematyki ustawy, gdzie art. 98 Pr. ośw. został zamieszczony w rozdziale pt. „Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych”. Jednocześnie w tym samym rozdziale znajduje się przepis art. 117 Pr. ośw., który określa kształcenie ustawiczne w szkołach i placówkach niepublicznych, co jest dość jaskrawym przykładem pewnego bałaganu w przepisach.

 

W przepisach poświęconych wprost szkołom i placówkom niepublicznym, tj. przepisach art. 168–182 Pr. ośw., nie został sformułowany analogiczny przepis do art. 98 Pr. ośw., czyli nie można znaleźć regulacji wprost określającej dopuszczalne formy kształcenia w szkołach i placówkach niepublicznych. W konsekwencji można bronić stanowiska, że ustawodawca nie narzuca podmiotom prowadzącym niepubliczne szkoły i placówki określonych metod prowadzenia działalności dydaktycznej, a zatem organy posiadają w tym zakresie pewną dowolność. Dlatego też nawet w sytuacji, gdy nie zostały spełnione kryteria przewidziane w art. 117 Pr. ośw. i pozostałych przepisach nie można wykluczyć, że zajęcia e-learningowe również będą dopuszczalne, ponieważ przepisy tego wprost nie zabraniają.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + trzy =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Jakie kryteria decydują o zwolnieniu nauczyciela?

Jestem nauczycielką mianowaną z 35-letnim stażem pracy. Od 2 lat pracuję w pomniejszonym wymiarze godzin. Poinformowano mnie, że nie ma dla mnie godzin w następnym roku szkolnym. Mam przygotowanie do pracy w przedszkolu i w klasach 1-3, więc godziny na pewno by się znalazły, ale zaplanowano

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela – przywłaszczenie przez koleżankę

Moja koleżanka z pracy przywłaszczyła sobie napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego. Wykorzystała go w całości, nie wprowadziła nawet żadnych zmian, zrobiła to bez mojej wiedzy i zgody. Co mogę zrobić w tej sytuacji i jakie konsekwencje grożą znajomej?

Uznanie zagranicznego dyplomu

Kilkanaście lat temu ukończyłem wyższe studia w Niemczech. Według pisma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które niedawno otrzymałem, mój dyplom zaświadcza o ukończeniu studiów wyższych drugiego stopnia i w roku wydania uprawniał do podjęcia studiów trzeciego stopnia w
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »