.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy mogę stać się członkiem spółdzielni zamiast ojca-alkoholika?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 20.09.2018

Moja mama zmarła, ojciec jest alkoholikiem, ja wychowywałem się w domu dziecka. Ojciec zadłużył mieszkanie spółdzielcze, został skreślony ze spółdzielni. Jest na niego eksmisja. Mieszkam z żoną w tym mieszkaniu, teściowie chcą pomóc mi spłacić zadłużenie. Czy mogę stać się członkiem spółdzielni zamiast ojca-alkoholika i odzyskać to mieszkanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pana relacji wynika, że zmarła Panu mama. Pana mama wraz z Pana ojcem byli właścicielami mieszkania spółdzielczego, które to prawo weszło zapewne do ich majątku wspólnego.

W tym miejscu proszę o dodatkowe wyjaśnienia, jaki status prawny ma zajmowane przez Pana mieszkanie – czy jest to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Różnica jest diametralna przede wszystkim dlatego, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest dziedziczne i zbywalne.  Na potrzeby tej porady zakładam, że zajmuje Pan spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Po śmierci Pana mamy (jeżeli jest Pan jedynakiem), odziedziczył Pan wraz z ojcem udziały w prawie do lokalu – Pan posiada 1/4 udziału, zaś Pana ojciec 3/4 (biorąc pod uwagę fakt, że prawo to należało do majątku wspólnego Pana rodziców, a Pan jest jedynym zstępnym Pana rodziców).

Niestety Pana ojciec jest alkoholikiem i próby porozumienia się z nim są bezskuteczne. Pana ojciec zadłużył mieszkanie spółdzielcze, co spowodowało, że został on wykluczony z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze:


„§ 1. Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka.
§ 2. Wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami. Statut określa przyczyny wykluczenia.
§ 4. Wykluczenia albo wykreślenia może dokonać, stosownie do postanowień statutu, rada nadzorcza albo walne zgromadzenie spółdzielni. Organ, do którego kompetencji należy podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia albo wykreślenia, ma obowiązek wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka spółdzielni.
§ 5. Organ, który podjął uchwałę w sprawie wykreślenia albo wykluczenia, ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia”.

Jak już wskazałem, jeżeli mamy do czynienia z prawem dziedzicznym, to zarówno Pan, jak i Pana ojciec jesteście współwłaścicielami prawa do mieszkania. Oznacza to, że przyjmując spadek po Pana mamie wprost, odziedziczył Pan oprócz mieszkania, także długi jakie pozostawiła Pana mama.

Wskazał Pan, że obecnie spółdzielnia żąda eksmisji Pana z lokalu. Proszę o dalsze wyjaśnienia w tym zakresie. Czy toczy się sprawa o sprzedaż mieszkania i Państwa eksmisję? Czy toczy się sprawa o zapłatę należnych opłat i przeciwko komu i czy komornik próbuje zlicytować mieszkanie?

Moje pytania mają na celu ustalenie stanu sprawy i ocenę Pana sytuacji, gdyż nie ukrywam, że nie ona łatwa. Pana teściowie chcą spłacić to zadłużenie i wpłacić członkostwo, żeby to Pan został członkiem i właścicielem mieszkania.

Jest to pewne rozwiązanie, jednak musi Pan być świadomy, że jeżeli Państwu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to spłata zadłużenia przez Pana teściów wprawdzie spowoduje wstrzymanie licytacji (nie zawsze), jednak nie spowoduje, że to Pan stanie się wyłącznym właścicielem mieszkania. Dalej będzie tak, że Pan będzie właścicielem w 1/4, a Pana ojciec w 3/4.

Jeżeli jednak licytacja się odbywa, to sugerowałbym wzięcie w niej udziału przez Pana teściów i zakup mieszkania na takiej licytacji, wtedy to Pana teściowie nabędą całe mieszkanie, darują je swojej córce (będą na tej podstawie zwolnieniu od podatku od darowizny) i wtedy Pana ojciec alkoholik będzie pozbawiony własności.

Niestety są minusy tego postępowania, a mianowicie–- jeżeli licytację przeprowadza spółdzielnia, to często wskazuje, że pierwszeństwo mają członkowie spółdzielni, którzy mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, a po drugie jeżeli dojdzie do licytacji, to Pan również zostanie pozbawiony swojego udziału (zostanie Panu wypłacona równowartość Pana udziału w lokalu po odjęciu długów).

Zaznaczam jedynie, że ustanie członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej nie powoduje już wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (zasady te nie dotyczą jednak spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu).

Jak już wspomniałem, spółdzielnia może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Stosownie do art. 1710 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych „w przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, 11 i 5, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej”.

Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej.

Pana mieszkanie zapewne albo już zostało zlicytowane, albo prawo do niego wygasło (w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa). Pozostanie więc Panu jedynie porozumienie z władzami spółdzielni co do spłaty zadłużenia i przyznania lokalu. Oczywiście proszę zadbać o to, aby wszelkie ustalenia były dokonywane na piśmie. Proszę o szczegółowe wyjaśnienia, o które prosiłem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl