.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę nie przedłużać najmu na kolejny rok mimo podpisania aneksu?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 19.04.2017

Mam podpisaną umowę na wynajęcie mieszkania do stycznia 2017 roku, jednak 2 tygodnie temu podpisałam aneks na wynajmowanie tego mieszkania na kolejny rok, czyli 2017. Czy mogę zerwać tę umowę, jeżeli nadal trwa moja stara umowa i nie przedłużać wynajmowania mieszkania na kolejny rok?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W obecnym stanie prawnym ustawodawca nie stawia żadnych warunków co do czasu trwania umowy najmu czy to lokalu użytkowego, czy lokalu mieszkalnego Czas ten może być w umowie zarówno oznaczony, jak i nieoznaczony.

 

Przede wszystkim ustawodawca zdecydował, że w sytuacji, gdy strony zawrą umowę najmu na czas dłuższy niż 10 lat przyjąć należy, że czas trwania takiej umowy jest nieoznaczony. Ten sam skutek powoduje także niezachowanie przez strony formy pisemnej dla umowy najmu lokalu trwającej dłużej niż rok (art. 660 Kodeksu cywilnego).

 

Oznaczenie czasu trwania umowy najmu od dnia 1 stycznia 2005 r. nie ma natomiast już znaczenia dla skorzystania przez wynajmującego z uprawnienia do podnoszenia wysokości stawek czynszowych. Art. 6851 Kodeksu cywilnego przyznaje bowiem takie uprawnienie zarówno w przypadku umowy najmu lokali zawartej na czas oznaczony, jak i na czas nieoznaczony.

 

Czas trwania najmu nie ma obecnie znaczenia dla możliwości wypowiedzenia umowy. Znowelizowanie przez przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego przepisu art. 673 Kodeksu cywilnego spowodowało wyjaśnienie wszelkich wątpliwości odnośnie do możliwości wypowiadania przez strony umowy najmu zawartej na czas oznaczony. Obecnie każdą umowę najmu strony mogą wypowiedzieć, o ile zaistnieją uprawniające je do tego przesłanki.

 

„Strony mogą w różny sposób oznaczyć czas trwania umowy. Mogą to zrobić poprzez wskazanie określonej daty kalendarzowej zakończenia najmu, określenia czasu jego trwania w dniach, tygodniach bądź inne oznaczenie czasu jego trwania np. czas trwania budowy domu, prac żniwnych w roku… Jeżeli natomiast strony nie określiły terminu, bądź nie wynika on z okoliczności w sposób dostateczny, wówczas uważa się taką umową za zawartą na czas nieoznaczony” (H. Ciepła, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia, Warszawa 2002, s. 202).

 

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 sierpnia 1990 r. (sygn. akt IV CR 236/90; OSNC 1991 nr 10-11 poz. 125), „termin końcowy umowy zawartej na czas określony może oznaczać określone w niej zdarzenie; jednakże tylko takie zdarzenie można traktować jako termin ustania stosunku najmu, którego nastąpienie w przyszłości jest - w ramach rozsądnych ludzkich oczekiwań – oczywiście pewne. Podkreśla się także, że jeżeli strony zawrą umowę najmu na czas trwania życia określonej osoby, to po upływie 10 lat od chwili powstania tego stosunku prawnego następują skutki, o których mowa w art. 661 kodeksu cywilnego, a więc poczytuje się taką umowę za zawartą na czas nieokreślony (A. Śmieja Najem zawarty na czas oznaczony w świetle przepisów kodeksu cywilnego Rejent 1996 nr 2 s. 61). Natomiast inną sytuacją jest przypadek, w którym strony uzależniają czas trwania stosunku najmu od zaistnienia zdarzenia przyszłego i niepewnego, np. zawarcia przez jedną ze stron związku małżeńskiego. Wtedy nie jest to termin, ale warunek rozwiązujący, co w konsekwencji powoduje, że taką umowę traktować należy jako zawartą na czas oznaczony, chyba że z okoliczności wynika co innego (szerzej na temat argumentacji wspierającej ten pogląd zobacz A. Śmieja Najem… s. 58)”.

 

W Pani przypadku umowa została już przedłużona na kolejny rok. Na czas oznaczony. Można ją wypowiedzieć tylko na warunkach zawartych w umowie.

 

Zgodnie z § 10:

 

„1. Najemcy przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem formy pisemnej bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności jeżeli:

 

  • Nieruchomość ma wady uniemożliwiające korzystanie z niej, których Wynajmująca pomimo pisemnego powiadomienia nie usunęła w wyznaczonym terminie.
  • Wynajmująca swoim zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia spokojne używanie nieruchomości.
  • W przypadku wypowiedzenia umowy przez Najemcę z winy Wynajmującej, Najemca nie będzie zobowiązany do zapłaty czynszu za okres na który umowa została zawarta.
  • Wypowiedzenie uznaje się za skutecznie doręczone po 5 dniach od wysłania listem poleconym priorytetowym”.

 

Tylko w ww. okolicznościach można umowę wypowiedzieć bez konsekwencji finansowych. W innym wypadku będzie trzeba zapłacić czynsz za cały okres umowny – czyli rok.

 

Każdą umowę można rozwiązać za porozumieniem stron, o ile wynajmująca się na to zgodzi. Żaden inny sposób nie będzie bezpieczny w skutkach. A problemem jest wynagrodzenie, odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy – czynsz za okres trwania umowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »