Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy komornik może zabrać całe wynagrodzenie?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 07.04.2018

Pracuję na umowę zlecenie. Wynagrodzenie otrzymuję co miesiąc (800 zł) i do tego dostaję jeszcze diety za podróże służbowe. Jest to moje jedyne źródło utrzymania. Czy komornik może mi zabrać całe wynagrodzenie i zostawić tylko diety?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy komornik może zabrać całe wynagrodzenie?

Fot. Fotolia

Z Pani relacji wynika, że jest Pani zatrudniona w oparciu o umowę zlecenie i jest to Pani jedyne źródło utrzymania. Oprócz wynagrodzenia z tytułu umowy otrzymuje Pani także diety za podróże służbowe.

 

Zgodnie z art. 831 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego – nie podlegają egzekucji sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych.

 

Tak więc można uznać, że diety z tytułu podróży służbowych będą wolne od zajęcia komorniczego.

 

Bardziej skomplikowana zdaje się być kwestia egzekucji z wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych.

 

W postępowaniu egzekucyjnym zasadą jest, że komornik ma prawo zająć całość wierzytelności dłużnika wynikającej z umowy cywilnoprawnej (w tym przypadku wynagrodzenia zleceniobiorcy).

 

Od tej zasady ustawodawca przewidział jednak wyjątki, wskazane między innymi w art. 833 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

 

Według § 2 tego artykułu – przepis § 1 stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

 

Powyższe ma zastosowanie do dochodów uzyskiwanych z tytułów enumeratywnie wymienionych dochodów (świadczeń) powtarzających się, uzyskiwanych przez dłużnika z tytułu jego pracy świadczonej osobiście mającej na celu uzyskanie dochodów dla zapewnienia utrzymania w ramach innego stosunku prawnego niż umowa pracy (np. umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług).

 

Innymi słowy, jeśli dana osoba otrzymuje powtarzające się świadczenie (np. tak jak w przypadku Pani z tytułu umowy zlecenia), którego celem jest zapewnienie utrzymania, ma prawo żądać ograniczenia egzekucji na tych samych zasadach, jak wskazane w przepisach Kodeksu pracy. Przepisy Kodeksu pracy wskazują z kolei, iż po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, komornik ma prawo zająć wynagrodzenie do wysokości 3/5, w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych i do wysokości połowy wynagrodzenia, w razie egzekucji innych należności.

 

Zgodnie z art. 87 Kodeksu pracy z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności, w niżej podanej kolejności:

 

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.

 

Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,

2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia i nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami na poczet egzekwowanych alimentów – trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne nie mogą przekraczać jednej dziesiątej części wynagrodzenia pozostałego po dokonaniu wyżej wymienionych potrąceń.

 

Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

 

Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

 

Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

 

Ponadto, zgodnie z art. 829 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego – u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę, nie podlegają egzekucji pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty.

 

Oznacza to, że wolne od egzekucji pozostają, tak jak już wskazywałem powyżej, 2/5 wynagrodzenia, w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych i połowa wynagrodzenia, w razie egzekucji innych należności, z tym zastrzeżeniem, że obliczoną w ten sposób wysokość sumy pieniężnej, niepodlegającej zajęciu, należy zredukować o 1/30 za każdy dzień, który zbliża do najbliższego terminu wypłaty. U dłużnika nie otrzymującego stałej płacy, nie podlegają egzekucji pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie. W praktyce wysokość kwoty wolnej od zajęcia winien wyliczyć komornik.

 

Tak więc wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia będzie podlegało takiej samej ochronie egzekucyjnej, jak wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy w przypadku, gdy umowa zlecenia ma charakter świadczenia powtarzającego się, tzn. zostanie zawarta na dłuższy czas, a wynagrodzenie będzie wypłacane w stałych okresach (np. miesięcznych) i jednocześnie umowa zlecenia będzie stanowić podstawowy dochód na utrzymanie zleceniobiorcy i jego rodziny (art. 833 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Powinna więc Pani w piśmie skierowanym do komornika podkreślić ten fakt i ustalić sposób postępowania w tym przypadku. Proszę także zapamiętać, że zleceniodawca jest jedynie wykonawcą postanowienia egzekucyjnego i musi postępować zgodnie z otrzymanym postanowieniem.

 

Komornicy coraz częściej sami zastrzegają w postanowieniu ograniczenie potrącenia wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub innych wierzytelności do wysokości połowy lub w przypadku egzekucji alimentów 3/5 tego wynagrodzenia. Gdy jednak komornik wyda postanowienie o zajęciu całego wynagrodzenia, to mimo istnienia przesłanek chroniących wynagrodzenie zleceniobiorcy osobie tej pozostaje skierowanie skargi na czynności komornika do właściwego sądu rejonowego.

 

Jeżeli Pani wynagrodzenie po potrąceniach wszystkich obowiązkowych składek ZUS wynosi 800 zł to komornik może zająć nie więcej niż 400 zł miesięcznie (chyba że chodzi o zaległości alimentacyjne).

 

Przepisy Kodeksu pracy w zakresie ochrony egzekucji wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dotyczą jedynie wysokości potrącanych kwot, natomiast nie znajdą tu zastosowania przepisy dotyczące kwoty wolnej od potrąceń (art. 871 Kodeksu pracy). Kodeks pracy określa tę kwotę jako kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. W umowach cywilnoprawnych ten wskaźnik nie może mieć zatem zastosowania, gdyż dotyczy on tylko umów wynikających ze stosunku pracy.

 

Pani zleceniodawca ma także świadomość, że dla Pani jest to jedyne źródło utrzymania, ponieważ w celu właściwego zgłoszenia, a później rozliczania z ZUS, zleceniobiorca musi złożyć oświadczenie, w którym podaje między innymi, czy:

 

– jest osobą niepracującą, dla której to zlecenie stanowi jedyne źródło przychodu,

– jest emerytem lub rencistą niepracującym i nieprowadzącym działalności gospodarczej,

– jest osobą zatrudnioną przez innego pracodawcę, a jego miesięczne wynagrodzenie jest niższe od minimalnej płacy (zatrudnionym przez innego pracodawcę niż zleceniodawca),

– jest równocześnie ubezpieczony jako osoba wykonująca umowę na podstawie innej umowy cywilnoprawnej,

– jest uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończył 26 lat,

– pozostaje w rejestrze bezrobotnych,

– wnosi o dodatkowe ubezpieczenie społeczne.

 

Proszę także pamiętać, że zarówno przepis o ochronie przed potrąceniami, jak i minimum egzystencji dotyczą jedynie egzekucji sądowej, nie administracyjnej.

 

Reasumując, Pani zleceniodawca powinien poinformować komornika, że wynagrodzenie stanowi Pani jedyne źródło utrzymania, podobne pismo powinna wysłać do komornika także Pani i wnieść o ograniczenie egzekucji do połowy Pani wynagrodzenia.

 

W przypadku jednak, gdy komornik odmówi ograniczenia egzekucji lub nie zastosuje się do takiego wniosku i w konsekwencji wyda postanowienie dotyczące zajęcia wierzytelności, pracodawca jest zobowiązany dokonać potrącenia pełnej kwoty. Pani jako zleceniobiorcy pozostaje złożenie skargi na czynności komornika do sądu rejonowego właściwego dla tego komornika w terminie 7 dni od powzięcia informacji o odmowie ograniczenia egzekucji lub niezastosowania się do wniosku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + trzy =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »