.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy do wysługi lat i nagrody jubileuszowej wlicza się pracę w gospodarstwie rolnym?

Opis Problemu:

Czy pracę w gospodarstwie rolnym mogę doliczyć do wysługi lat i nagrody jubileuszowej? Proszę o podstawę prawną. Urodziłem się w 1981 r. Przed przejęciem gospodarstwa rolnego zrobiłem licencjat i pracowałem w dwóch przedsiębiorstwach. Od czerwca 2021 r. jestem żołnierzem zawodowym. Od marca 2006 r. do czerwca 2021 r. prowadziłem gospodarstwo rolne przejęte od rodziców.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy do wysługi lat i nagrody jubileuszowej wlicza się pracę w gospodarstwie rolnym?

Dodatek za długoletnią służbę wojskową

Zgodnie z par. 31 rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych: „Żołnierzowi zawodowemu przyznaje się dodatek za długoletnią służbę wojskową o charakterze stałym w wysokości:

1) po trzech latach służby wojskowej – 3%,

2) po sześciu latach służby wojskowej – 6%,

3) po dziewięciu latach służby wojskowej – 9%,

4) po dwunastu latach służby wojskowej – 12%,

5) po piętnastu latach służby wojskowej – 15%

– należnego uposażenia zasadniczego.

 

2. Dodatek określony w ust. 1 pkt 5 zwiększa się o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rok służby wojskowej pełnionej ponad piętnaście lat, nie więcej jednak niż do wysokości 35% po 35 latach służby wojskowej”.

 

Nie ma tutaj zatem wskazanej pracy na roli jako wpływającej na ww. dodatek.

Wliczenie pracy na roli do służby wojskowej

Natomiast zgodnie z art. 239 ust. 2 pkt 20 ustawy o obronie Ojczyzny: „W świadectwie służby podaje się następujące dane niezbędne do ustalenia uprawnień wynikających ze stosunku służbowego oraz z ubezpieczenia społecznego: 20) zaliczone do dnia 30 czerwca 2004 r. do wysługi lat w stopniu wojskowym okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub ze współmałżonkiem, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. poz. 310)”.

 

Natomiast dla celów emerytalnych art. 4 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin wskazuje: „Okresy służby żołnierzy, którzy nie nabywają prawa do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy, oraz służby określonej w art. 13 ust. 2 uważa się za okresy składkowe w myśl przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Warunki uzyskania nagrody jubileuszowej

Co do nagrody jubileuszowej, to zgodnie z par. 2 rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych:

„1. Do okresu czynnej służby wojskowej, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, wlicza się:

1) okresy czynnej służby wojskowej;

2) okresy służby w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Więziennej, Służbie Celno-Skarbowej lub Urzędzie Ochrony Państwa, Służbie Celnej i Biurze Ochrony Rządu;

3) zakończone okresy zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy; wymiar czasu pracy podlega zsumowaniu w przypadku równoczesnego wykonywania zatrudnienia u różnych pracodawców w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku;

4) okres ukończonych studiów wyższych przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej, na jednym kierunku, nie dłuższy jednak od programowego czasu ich trwania, pod warunkiem uzyskania dyplomu ich ukończenia.

2. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy albo równoczesnego pozostawania w stosunku służby lub pracy i kontynuowania nauki w szkole wyższej, do okresu czynnej służby wojskowej, od której zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, wlicza się tylko jeden z zakończonych okresów służby, pracy lub nauki, w wymiarze korzystniejszym dla żołnierza”.

 

Natomiast par. 9 tegoż rozporządzenia wskazuje: „Żołnierzowi zawodowemu, który pełnił służbę w dniu 1 lipca 2004 r., przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej do okresu służby, o którym mowa w § 2, wlicza się także okresy wliczone przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej, do której nabył prawo w czasie pełnienia służby przed dniem 1 lipca 2004 r.”.

 

Tylko spełnienie ww. warunków daje odpowiednio prawo wliczenia pracy na roli w gospodarstwie rodziców do stażu służby i do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej. W Pana jednostce wojskowej osoba odpowiedzialna za prowadzenie teczek żołnierzy winna zweryfikować z Panem ww. kwestie.

Okresy pełnienia służby wojskowej

Zwracam Pana uwagę na znamienny wyrok WSA z dnia 13 stycznia 2019 r. (sygn. akt II SA/Wa 1199/08):

„Teza nr 1. Skoro zatem brak jest stosownego odesłania, to należy przyjąć, że ogół spraw związanych z zaliczeniem okresów pracy, służby i nauki do okresu pełnienia czynnej służby wojskowej, od której uzależnione jest nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, został w pełni uregulowany w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz rozporządzeniu w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych, a przepisy te nie przewidują możliwości wliczenia okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do okresu pełnienia czynnej służby wojskowej, od którego uzależnione jest nabycie prawa do nagrody jubileuszowej.

 

Teza nr 2. Przepisy zaś samej ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczeniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy nie dają możliwości na wliczanie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do okresu pełnienia czynnej służby wojskowej. Przywołana ustawa odnosi się bowiem do wliczania okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do okresu pracy. W ustawie tej chodzi zatem o stosunek pracy o charakterze cywilnoprawnym, jaki powstaje na podstawie umowy o pracę. Stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej nie powstaje w drodze umowy o pracę, lecz w wyniku powołania i nie ma charakteru cywilnoprawnego, lecz administracyjnoprawny. Żołnierze zawodowi pełnią bowiem służbę i wykonują swoje obowiązki na podstawie stosunku służbowego, który nie jest stosunkiem pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

 

Teza nr 3. Wskazać należy, że z treści przywołanych przepisów wynika, że nie przewidują one możliwości wliczenia pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do okresu czynnej służby wojskowej, od której uzależnione jest nabycie prawa do nagrody jubileuszowej. Praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym nie jest niewątpliwie zatrudnieniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 powołanego wyżej rozporządzenia”.

 

Zasadniczo, jeśli do dnia 1 stycznia 2004 r. nie zaliczono Panu stażu służby pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, to teraz nie powinno to nastąpić i nie powinno wpłynąć na okres uprawniający do tzw. jubileuszówki.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl