Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy bank dopuścił się złamania prawa?

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 11.04.2019

Od kilku lat dokonuję comiesięcznego przelewu ze swojego banku na rzecz pewnej organizacji znajdującej się za granicą. Do tej pory nie było żadnego problemu, aż do ubiegłego miesiąca, kiedy to bank zablokował mi możliwość sporządzenia przelewu zagranicznego. Czy bank dopuścił się złamania prawa? Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Dodam, że sprawdziłem dane odbiorcy i nic się w tym zakresie nie zmieniło.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Czy bank dopuścił się złamania prawa?

W pierwszej kolejności proponowałbym złożenie pisemnej reklamacji w banku, wraz z przedstawieniem przez Pana argumentów przytoczonych w pytaniu, tj. faktu, że potwierdził Pan samodzielnie prawidłowość danych odbiorcy. Być może bowiem, odmowa wykonania przelewu wynikła z pomyłki banku. Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, po złożeniu przez klienta reklamacji, podmiot rynku finansowego rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Zgodnie z art. 6 omawianej ustawy, odpowiedź na reklamację powinna być udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

Niezależnie od tego, czy odmowa wykonania usługi (przelewu) wynikła z przeoczenia banku, czy też z jego złej woli, jeśli poniósł Pan z tego tytułu jakiekolwiek straty majątkowe, może Pan dochodzić ich wyrównania w oparciu o przepis art. 471 Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”

 

Jak wynika z cytowanego przepisu, jeśli dyspozycja dokonania przelewu została wydana w sposób prawidłowy, na istniejący rachunek bankowy, może żądać Pan odszkodowania odpowiadającego wysokości poniesionej przez Pana szkody, która mogła wynikać np. z konieczności dokonania przekazu pocztowego.

 

Jeśli podejrzewa Pan jednak, że odmowa wykonania usługi miała charakter celowy, a nie wynikający z pomyłki banku, można rozważyć takie zachowanie pod kątem wykroczenia przeciwko prawom konsumentów, tj. jako naruszające normę art. 138 Kodeksu wykroczeń:

 

„Art. 138. Kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny.”

 

Zgłoszenia popełnienia omawianego wykroczenia może dokonać Pan w miejscowym komisariacie policji. W przypadku nieuzasadnionej odmowy wykonania usługi, można rozważać zachowanie takie również pod kątem naruszenia Pana dóbr osobistych, a w szczególności wolności (swobody) dysponowania środkami pieniężnymi. W takim też przypadku istnieje możliwość skorzystania z mechanizmów ochronnych, o których mowa w art. 24 Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.”

 

Jak wynika z cytowanego przepisu, może Pan w szczególności żądać usunięcia skutków naruszenia dobra osobistego (czyli wykonania usługi). Przysługuje Panu jednak także np. możliwość żądania zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

 

Biorąc pod uwagę całokształt sprawy proponowałbym jednak w pierwszej kolejności złożenie pisemnej reklamacji w związku z niewykonaniem usługi, a jeśli to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, zasadne będzie rozważenie podjęcia dodatkowych działań, opisanych powyżej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus dziesięć =

»Podobne materiały

Zwrot kosztów leczenia po ugryzieniu przez kota

Trzy miesiące temu dałam ogłoszenie, że oddam w dobre ręce kota. Zgłosił się pewien pan, który jednak po tygodniu zadzwonił, że mam zabrać zwierzę z powrotem, ponieważ kot go ugryzł. Zażądał też zaświadczenia od weterynarza, że kociak jest zdrowy. Zrobiłam, o co prosił, ale pan chce teraz, bym zapła

Nieuzupełnienie braków formalnych w terminie

Otrzymałem nakaz zapłaty, ale w terminie (który wynosił tylko 7 dni) nie uzupełniłem braków formalnych. Czy mogę złożyć zażalenie i co napisać w uzasadnieniu?

Sąsiedzki problem – jak sobie poradzić?

Mamy mieszkanie własnościowe. Sąsiedzi nad nami uprzykrzają nam życie. Odgłosy z ich mieszkania są nie do zniesienia – nieraz chodzą po domu w butach, dzieci często kopią piłkę czy skaczą. Rozmowy nic nie dają. Jak na drodze prawnej dochodzić swoich praw?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »