.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy kandydat na członka partii jest weryfikowany w KRK?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 12.03.2014

Czy kandydat na członka partii (PSL) jest weryfikowany w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK)? Wyrok kandydata niebawem ulegnie zatarciu (za ok. 4 miesiące), dotyczy on zresztą błahej sprawy. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani wynika, iż osoba chcąca ubiegać się o członkostwo w partii, a dokładniej w Polskim Stronnictwie Ludowym (dalej: PSL) widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym. Zatarcie czynu nastąpi za około cztery miesiące.

 

Istotny z punktu widzenia treści Pani zapytania jest Statut Polskiego Stronnictwa Ludowego, a w szczególności art. 5, 6, 7 i 8 statutu PSL.

 

Zgodnie z art. 5 ust 1 statutu PSL „członkiem PSL może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, o ile zostanie przyjęty do koła zgodnie z przepisami niniejszego Statutu. Członek PSL nie może być członkiem innej partii”.

 

Innymi słowy niezbędnymi przesłankami członkostwa w PSL są:

 

  • pełnoletniość,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • niebycie członkiem innej partii.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu cywilnego „pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Innymi słowy członkiem PSL nie może być osoba ubezwłasnowolniona częściowo, jak i całkowicie”.

 

Nie budzi natomiast żadnych wątpliwości przesłanka sformułowana w art. 5 ust 2 statutu PSL o braku członkostwa w innej partii.

 

Procedura przyjęcia w poczet członków PSL jest następująca. Nowych członków PSL przyjmuje koło w głosowaniu, na podstawie pisemnej deklaracji i po przedstawieniu pozytywnej opinii dwóch członków PSL. Osoby, które były członkami innych organizacji politycznych, mogą być przyjęte do koła PSL tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez zarząd powiatowy PSL. Zarząd gminny lub równorzędny wyraża również zgodę na przyjęcie w poczet członków koła osoby, która jest zamieszkała poza terenem danej gminy. W przypadku, gdy w danej miejscowości nie ma koła PSL, decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje zarząd gminny lub równorzędny PSL, a w przypadku jego braku zarząd bezpośrednio wyższej instancji PSL. W decyzji wskazuje się również koło PSL, do którego nowy członek będzie należał, uwzględniając, o ile to możliwe, prośbę członka.

 

Wyraźnie podkreślić należy zatem, iż o przyjęciu w poczet członków PSL przyjmuje koło na podstawie pisemnej deklaracji, jak i po przedstawieniu pozytywnej opinii dwóch członków PSL.

 

Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest treść art. 6 statutu PSL, w którym wskazuje się, iż „członkostwo w PSL ustaje przez:

 

  1. śmierć członka,
  2. wystąpienie,
  3. wykluczenie,
  4. skreślenie,
  5. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej”.

 

Wyraźnie podkreślić należy, iż statut wskazuje na przestępstwo z winy umyślnej. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest – chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. Przeciwieństwem winy umyślnej jest wina nieumyślna. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca, nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

 

W mojej ocenie, mając na uwadze treść statutu, należy wskazać, iż w chwili ubiegania się o członkostwo w partii PSL nie jest wymagana niekaralność, a to z następujących powodów. Przesłankami członkostwa w PSL są: pełnoletniość, pełna zdolność do czynności prawnych oraz brak przynależności jako członek do innej partii politycznej. Deklaracja wstąpienia do Polskiego Stronnictwa Ludowego także nie zawiera żadnej wzmianki o niekaralności. W deklaracji osoba kandydująca na członka PSL winna wskazać swoje dane personalne, wykształcenie, wyuczony zawód, zawód wykonywany, miejsce pracy, numer kontaktowy, przynależność do organizacji społecznych, historię przynależności do innych partii politycznych oraz aktualnie pełnione funkcje państwowe i w samorządzie terytorialnym. Dodatkowo deklaracja winna zawierać pozytywną opinią kandydata na członka PSL wystawioną przez dwóch członków PSL. W treści deklaracji nie ma miejsca o ewentualne dany o karalności lub niekaralności. Do deklaracji nie jest niezbędny załącznik w postaci zaświadczenia z KRK o niekaralności.

 

W mojej ocenie przepis art. 6 o ustaniu członkostwa z uwagi na skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej winien być wykładany literalnie. Ustanie członkostwa w partii PSL na skutek skazania może nastąpić dopiero w sytuacji bycia członkiem PSL i późniejszego skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej. Statut nie wymaga natomiast niekaralności w odniesieniu do kandydatów na członków PSL.

 

Najistotniejsze jest jednak wskazanie, iż ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zabrania żądać od kandydata na członka partii politycznej zaświadczenia wydanego z KRK.

 

Reasumując – od kandydata na członka PSL nie wymaga się niekaralności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »