.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czeskie prawo celne - konfiskata alkoholu bez akcyzy polskiemu obywatelowi, konsekwencje

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 17.11.2010

Mój ojciec, który ma 72 lata, był na wycieczce w Czechach i na granicy skonfiskowano mu alkohol, który nie posiadał akcyzy. Zdarzenie miało miejsce na przejściu granicznym w czeskim Cieszynie, autokar stał po stronie polskiej. Tato jako jedyny uczestnik został zatrzymany. Na moment przed przejściem granicy wrócił porozmawiać z kolegą, może to wzbudziło podejrzenia celników. Alkohol został kupiony tuż obok przejścia na bazarze. Celnik wystawił mu pokwitowanie na 6 litrów spirytusu (95%) i 5 litrów wódki (50%). Tato je podpisał. Jest na nim napisane po czesku: Pisemne potvrzeni o zajisteni neznaceneho lihu kontrolni paskou dle paragraf. 16 odst. 3 zakona 676/2004 Sb., v platnem znemi . Kilka dni temu tato otrzymał pismo z czeskiego urzędu celnego, aby się u nich stawił w wyznaczonym terminie. Jaka za to przewinienie grozi mu kara? Czy konieczny jest wyjazd ojca do Czech – czy możliwe jest złożenie wyjaśnień w Polsce oraz czy strona czeska jest zobowiązana do zapewnienia w trakcie spotkania tłumacza albo prawnika? Ani ja, ani tato nie znamy czeskiego, dlatego przesyłam Państwu pisma i pokwitowanie. Tato twierdzi, że handlarz do sprzedaży pokazał mu alkohol z banderolami, natomiast alkohol, który mu sprzedał, był zawinięty w gazetę, a kusiła cena, więc tato nie sprawdził zakupu. Nie wiemy nawet, co tak naprawdę znajdowało się w tych butelkach. Jak więc pomóc tacie, czy powinniśmy zwrócić się o pomoc do naszej ambasady, czy może wynająć adwokata?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie radzę – zwłaszcza w przypadku rozważania możliwości korzystania z pomocy zewnętrznej (adwokata czeskiego lub polskiej służby konsularnej) – dokonać wcześniejszego „rozpoznania terenu” również ze względu na ewentualne koszty.

 

Odpowiadając na Pańskie pytania, uwzględniam informacje, które mi Pan przekazał. Zamierzałem szczegółowo przedstawić odnośne przepisy ustaw (zwłaszcza tłumaczenia), które zostały wydane w Republice Czeskiej, skoro jednak nie znają Państwo czeskiego, w swej odpowiedzi bardziej zaakcentuję pewne możliwe (choć niekoniecznie) perspektywy rozwoju sytuacji. Podkreślam, że szczegóły będą tu miały decydujące znaczenie. Oczywiście w mojej odpowiedzi znajdą się również informacje o przepisach prawnych obowiązujących w Republice Czeskiej, a które będą obowiązywały w tej sprawie.

 

Z przesłanych przez Pana dokumentów jasno wynika, że sprawa może (choć nie musi) być poważna. Zapewne zgodzi się Pan z (dość powszechną) opinią, że urzędnicy lubią się wykazać. Proszę mieć na uwadze, że teraz (także w funkcjonowaniu władz publicznych) popularne jest akcentowanie efektywności, skuteczności. Jednym z kryteriów efektywności jest osiąganie zamierzonych (względnie przez kogoś wymaganych) rezultatów jak najmniejszym kosztem. W statystyce jeden sukces (podobnie jak i porażka) wyraża się za pomocą liczby „1”.

 

Na przykład siedmiu drobnych posiadaczy towarów bez akcyzy, jeśli postępowania dały efekt w postaci ukarania, oznacza się liczbą „7”, a popsucie interesów jednej grupie przestępczej oznacza się liczą „1”. Kogo więc, jako ewentualnego sprawcę i ukaranego, jest łatwiej ustalić, poddać czynnościom procesowym i ukarać? Osobę w wieku emerytalnym, czy tak zwanych zawodowych przestępców, zwłaszcza aktywnych w ramach grup przestępczych? Uznajmy to pytanie za retoryczne.

 

Ogólnie rzecz ujmując, w sprawie Pańskiego taty jako najważniejsze akty normatywne wskazać należy trzy ustawy – oto w skrócie polskie nazwy, następnie podam dokładne oznaczenia:

 

  1. Ustawa o wykroczeniach (czyli ustawa dotycząca wykroczeń, za których kary nakładają organy władzy wykonawczej).
  2. Procedura administracyjna (mająca zastosowanie także w przypadku postępowań w sprawach o wykroczenia.
  3. Ustawa dotycząca oznaczania produktów alkoholowych znakami akcyzy.

 

Przyjrzyjmy się określeniu czynu zabronionego (wykroczenia), którego popełnienie zarzuca się Pańskiemu tacie. Został on uregulowany w ustawie nr 676/2004 Sb. („Sb.” to skrót od czeskiej nazwy „Zbioru Ustaw” – odpowiednika „Dziennika Ustaw” w Polsce).

 

ZÁKON č. 676/2004 Sb.

ze dne 9. prosince 2004

o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

USTAWA nr 676/2004 Sb.

z dnia 9. grudnia 2004

o obowiązkowym oznaczaniu alkoholu oraz o zmianie ustawy nr 586/1992 Sb., o podatkach z dochodów, z późniejszymi zmianami

§ 20

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neoprávněně nakládá s neznačeným lihem nebo kontrolními páskami,

nebo

b) nakládá s padělky kontrolních pásek.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

§ 20

Wykroczenia

(1) Osoba fizyczna dopuści się wykroczenia przez to, że

a) w sposób nieuprawniony dysponuje nieoznakowanym alkoholem lub paskami kontrolnymi [od tłumacza: to są odpowiedniki znaków akcyzy w Polsce],

lub

b) dysponuje falsyfikatami pasków kontrolnych.

(2) Za wykroczenie według ustępu 1 można nałożyć karę do 5 000 000 Kč.

 

W piśmie, które Pan przesłał, jest informacja o podstawie prawnej – § 20 ust. 1 lit. a) tejże ustawy. W ustępie drugim wskazano zagrożenie. Sprawdźmy, czym jest wskazane w ustawie „dysponowanie nieoznakowanym alkoholem”.

 

Trzeba sięgnąć do definicji ustawowej, zawartej w tej samej ustawie.

 

ZÁKON č. 676/2004 Sb.

ze dne 9. prosince 2004

o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

USTAWA nr 676/2004 Sb.

z dnia 9. grudnia 2004

o obowiązkowym oznaczaniu alkoholu oraz o zmianie ustawy nr 586/1992 Sb., o podatkach z dochodów, z późniejszymi zmianami

§ 2

Vymezení pojmů.

Pro účely tohoto zákona se rozumí

p) nakládáním s lihem jeho prodej, doprava, skladování, distribuce, přeprava, převzetí, držení, dovoz nebo vývoz

§ 2

Zdefiniowanie pojęć.

Dla celów tej ustawy rozumie się

p) przez dysponowanie alkoholem jego sprzedaż, transport, składowanie, dystrybucję, przewóz, przyjęcie, posiadanie, przywóz lub wywóz

 

Wskazałem definicję ustawową w celu zwrócenia uwagi na potrzebę ustalenia, co konkretnie – czyli które z objętych ową definicją zachowań – zarzuca się Pańskiemu tacie. Czy chodzi o samo posiadanie, czy też o to, że alkohol został przetransportowany (wwieziony) na terytorium Republiki Czeskiej. Prawdopodobnie chodzi o posiadanie alkoholu bez oznaczeń akcyzowych, ale dopiero wgląd do akt sprawy może pozwolić na lepszą orientację w tym zakresie.

 

Teraz zwróćmy uwagę na wybrane przepisy Procedury administracyjnej. To w tamtej ustawie można znaleźć odpowiedź na sporą część Pańskich pytań.

 

ZÁKON č. 500/2004 Sb.

ze dne 24. června 2004

správní řád

USTAWA nr 500/2004 Sb.

z dnia 24. czerwca 2004

Procedura administracyjna

§ 16

Jednací jazyk

(1) V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce.

Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském.

(2) Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí účastníkovi řízení, že takový překlad nevyžaduje.

Takové prohlášení může správní orgán učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnu.

(3) Každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady. V řízení o žádosti si žadatel, který není občanem České republiky, obstará tlumočníka na své náklady sám, nestanoví-li zákon jinak.

§ 16

Język urzędowania

(1) W postępowaniu działa się i pisma sporządza się w języku czeskim.

Uczestnicy postępowania mogą działać i pisma mogą być przedkładane w języku słowackim.

(2) Pisma sporządzone w języku obcym uczestnik postępowania musi przedłożyć w oryginalnym brzmieniu oraz jednocześnie w urzędowo poświadczonym przekładzie na język czeski, jeśli organ administracyjny nie oznajmi uczestnikowi postępowania, że takowego przekładu nie żąda.

Takiego oświadczenia może organ administracyjny dokonać na swej tablicy informacyjnej także dla nieokreślonej liczby postępowań w przyszłości.

(3) Każdy, kto zgłosi, że nie włada językiem, w którym się prowadzi postępowanie, ma prawo do tłumacza zapisanego w wykazie tłumaczy, którego sobie załatwi na swój koszt. W postępowaniu na wniosek wnioskodawca, który nie jest obywatelem Republiki Czeskiej, sam załatwi sobie tłumacza na swój koszt, jeśli ustawa nie stanowi inaczej.

§ 27

(1) Účastníky řízení (dále jen „účastník”) jsou

a) v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu;

b) v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.

§ 27

(1) Uczestnikami postępowania (dalej tylko „uczestnik”) są

a) w postępowaniu na wniosek wnioskodawca i inne odnośne osoby, do których z uwagi na wspólność praw lub obowiązków z wnioskodawcą musi odnosić się rozstrzygnięcie organu administracyjnego;

b) w postępowaniu z urzędu odnośne osoby, względem których ma rozstrzygnięcie ustanowić, zmienić lub wzruszyć prawo lub obowiązek albo uznać, że prawo lub obowiązek mają albo nie mają.

§ 33

Zastoupení na základě plné moci

(1) Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

§ 33

Zastępstwo na podstawie pełnomocnictwa

(1) Uczestnik może sobie wybrać pełnomocnika. Upoważnienie do zastępstwa wykazuje się za pomocą pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa można udzielić także ustnie do protokółu. W tej samej sprawie uczestnik może mieć w jednym czasie wyłącznie jednego pełnomocnika.

§ 38

Nahlížení do spisu

(1) Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 73).

(2) Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.

(4) S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

§ 38

Wgląd do akt postępowania

(1) Uczestnicy i ich reprezentanci mają prawo wglądu do akt, i to także w przypadku gdy rozstrzygnięcie w sprawie jest już prawomocne (§ 73).

(2) Innym osobom organ administracyjny umożliwi wgląd do akt, jeśli wykażą interes prawny lub inny ważny powód i jeśli nie będzie przez to naruszone prawo któregoś z uczestników, ewentualnie innych odnośnych osób albo interes publiczny.

(4) Z prawem wglądu do akt jest związane prawo dokonywania dla siebie wypisów oraz prawo do tego, aby organ administracyjny sporządził kopie akt lub ich części.

 

Proszę zwrócić uwagę na to, że obowiązek stawiennictwa wiąże Pańskiego tatę jako stronę wezwaną (w tym przypadku jako osobę obwinioną). W zeskanowanym piśmie zawarto informację o rygorach związanych z bezpodstawnym niestawiennictwem. Poza karą porządkową konsekwencją może być wydanie orzeczenia pod nieobecność taty, czyli według polskiej konwencji terminologicznej – zaocznie. Może to wiązać się z określonymi niedogodnościami. Faktycznie nieobecność – zwłaszcza nieusprawiedliwiona – na odnośnym posiedzeniu Urzędu Celnego Karwina może oznaczać zrezygnowanie z prawa do bronienia swego stanowiska (prawa do obrony). Ustne posiedzenie jest bowiem odpowiednikiem tego, co w polskiej procedurze administracyjnej nazywa się „rozprawą administracyjną”.

 

Sądzę, że warto skontaktować się wcześniej (np. telefonicznie) z Urzędem Celnym Karwina. Myślę także, że w ten sposób uda się ustalić, czy mają oni władającego językiem polskim urzędnika, by postępowanie mogło odbyć się z wykorzystaniem języka polskiego. To jest teren przygraniczny i w Karwinie faktycznie wiele osób – także uważających się za Czechów – posługuje się językiem polskim. Być może, nawet korzystanie z języka polskiego w Urzędzie Celnym Karwina jest praktykowane, ale to wymaga sprawdzenia. Także dlatego (to uwaga bardziej faktyczna niż prawnicza), że właśnie na Śląsku Ostrawsko-Karwińsko-Cieszyńskim spotykałem się z osobami, które nie chciały porozumiewać się po polsku, nawet w czeskim Cieszynie, bardzo blisko granicy z Polską.

 

Wobec tego za dyskusyjną można uznać chęć korzystania bardziej z pomocy polskiej placówki konsularnej niż z pomocy praktykującego w Republice Czeskiej adwokata. Oczywiście, decyzja należy do taty, ale proszę rozważyć argumenty, które przedstawiam. W Republice Czeskiej praktykują adwokaci, którzy znają język polski. Kancelarie adwokackie można znaleźć między innymi za pomocą bazy danych, oferowanych przez czeską Izbę Adwokacką. Pomocny w znalezieniu adwokata formularz zamieszczono na stronie internetowej: http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/search.aspx.

 

Wystarczy podać określone dane – w tym język (Jazyk) i miasto (Město) – aby otrzymać zestawienie adwokatów wraz z danymi kontaktowymi. Sądzę, że wynajęcie posługującego się językiem polskim adwokata może być tańsze od wynajęcia jednocześnie odpowiedniego tłumacza i adwokata, który nie posługuje się językiem polskim. Adwokat mógłby także udzielić wskazówek co do aspektów praktycznych – przykładowo: zazwyczaj orzekane kary za taki czyn, koszty. Wyposażony w pełnomocnictwo adwokat mógłby zapoznać się z dokumentami postępowania i uzyskać informację o tym, jakie szczegółowe zabronione prawnie zachowania są zarzucane Pańskiemu tacie.

 

Teraz przyjrzyjmy się przepisom Ustawy o wykroczeniach.

 

ZÁKON České národní rady č. 200/1990 Sb

ze dne 17.května 1990

o přestupcích

USTAWA Czeskiej Rady Narodowej nr 200/1990

Sb.

z dnia 17. maja 1990

o wykroczeniach

§ 11

(1) Za přestupek lze uložit tyto sankce:

a) napomenutí,

b) pokutu,

c) zákaz činnosti,

d) propadnutí věci.

(2) Sankci lze uložit samostatně nebo s jinou sankcí; napomenutí nelze uložit spolu s pokutou.

(3) Od uložení sankce lze v rozhodnutí o přestupku upustit, jestliže k nápravě pachatele postačí samotné projednání přestupku.

§ 11

(1) Za wykroczenie można nałożyć następujące sankcje:

a) upomnienie,

b) karę pieniężną [od tłumacza: chodzi o odpowiednik nakładanych w Polsce mandatów i grzywien],

c) zakaz czynności [od tłumacza: ewentualnie –

zakaz działalności],

d) przepadek rzeczy.

(2) Sankcję można nałożyć samodzielnie lub z inną sankcją; upomnienia nie można nałożyć wspólnie z karą pieniężną.

(3) Od nałożenia sankcji można w orzeczeniu w sprawie o wykroczenie, jeśli do poprawy sprawcy wystarczy samo rozpoznanie [co do] wykroczenia.

§ 67

(1) Přestupky se projednávají z úřední povinnosti, pokud nejde o přestupky, které se projednávají jen na návrh (§ 68 odst. 1).

(2) Podkladem pro zahájení řízení o přestupku je oznámení státního orgánu, orgánu policie nebo obce, jakož i právnické osoby nebo občana o přestupku, poznatek z vlastní činnosti správního orgánu nebo postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.

(3) Jestliže správní orgán věc neodloží ani neshledá důvod pro postoupení věci jinému orgánu, zahájí řízení o přestupku bezodkladně, nejpozději do šedesáti dnů.

(4) Požádá-li o to oznamovatel, vyrozumí jej správní orgán do třiceti dnů od oznámení o učiněných opatřeních.

§ 67

(1) Wykroczenia są rozpoznawane z urzędu [od tłumacza – dosłownie: z obowiązku urzędowego], jeśli nie idzie o wykroczenia, które są rozpoznawane tylko na wniosek (§ 68 odst. 1).

(2) Podstawą dla wszczęcia postępowania o wykroczenie jest powiadomienie organu państwowego, organu policji lub gminy, jak też osoby prawnej albo obywatela o wykroczeniu, informacja z własnej działalności organu administracyjnego lub przekazanie sprawy przez organ działający w postępowaniu karnym.

(3) Jeśli organ administracyjny sprawy nie umorzy ani nie stwierdzi powodu do przekazania sprawy innemu organowi, rozpocznie postępowanie co do wykroczenia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu sześćdziesięciu dni.

(4) Jeśli żąda tego powiadamiający, zawiadomi go organ administracyjny w ciągu trzydziestu dni od powiadomienia o przedsięwziętych środkach

§ 74

Ústní jednání

(1) O přestupku koná správní orgán v prvním stupni ústní jednání. V nepřítomnosti obviněného z přestupku lze věc projednat jen tehdy, jestliže odmítne, ač byl řádně předvolán, se k projednání dostavit nebo se nedostaví bez náležité omluvy nebo důležitého důvodu.

§ 74

Posiedzenie ustne

(1) Co do wykroczenia organ administracyjny w pierwszej instancji przeprowadza posiedzenie ustne. Pod nieobecność obwinionego o wykroczenie można sprawę rozpoznać tylko wtedy, jeśli, choć był właściwie wezwany, odmówi stawić się na posiedzenie lub nie stawi się bez należytego usprawiedliwienia lub poważnego powodu.

 

Proszę zwrócić uwagę na to, że informacja o grożącej Pańskiemu tacie karze pieniężnej, o czym poinformowano w piśmie z Urzędu Celnego Karwina, w świetle § 11 Ustawy o wykroczeniach, wyklucza nałożenie upomnienia, czyli sankcji najlżejszej.

 

Jeśli Pański tato jest zdecydowany poprosić o pomoc polskie przedstawicielstwo w Republice Czeskiej, to przesyłam link do strony internetowej z wykazem polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w Republice Czeskiej:

http://bazateleadresowa.poland.gov.pl/index.php?k=97&ty=3.5.1.11.15.7.12.19&documentName=wPlacowki

 

Najbliższa Karwiny i Polski placówka konsularna Rzeczypospolitej znajduje się w Ostrawie. Na wskazanej stronie internetowej zamieszczono dane kontaktowe i dalsze linki. Proponuję sprawdzić (np. telefonicznie) gotowość placówki konsularnej do służenia pomocą konsularną w sprawie o wykroczenie. Proszę również zapytać w placówce lub w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (strona internetowa: http://www.msz.gov.pl/) o ewentualne koszty korzystania z pomocy konsularnej.

 

Dobrze by było, gdyby Pański tato przypomniał sobie dokładnie szczegóły. Jeśli rzeczywiście był zaniepokojony brakiem banderoli, które widział wcześniej na (zapewne innych) butelkach, to próba powrotu na targowisko w celu zażądania od sprzedawcy wydania właściwie oznakowanego alkoholu mogłaby, jak sądzę, zostać uznana za zachowanie zgodne z prawem. Jednakże to – zwłaszcza w kontekście praktyki organów publicznych Republiki Czeskiej – warto byłoby skonsultować z adwokatem.

 

Sądzę, że Pański tato może zażądać sprawdzenia, co jest w butelkach. Przecież butelki bez odpowiedniego oznaczenia i zabezpieczenia mogą zawierać coś zupełnie innego od deklarowanej przez sprzedawcę zawartości. Proszę się nad tym zastanowić („kij ma dwa końce”), podobnie jak nad możliwością zawiadomienia (zapewne czeskiej Policji) o tym, że Pański tato został oszukany przez sprzedawcę, który pokazywał mu butelki z banderolami, a wydał bez banderoli.

 

Wgląd do akt administracyjnych (do akt postępowania) wydaje mi się potrzebny. Zwłaszcza w celu ustalenia, czy zapisano tam jakąś wzmiankę o przenoszeniu (przeniesieniu) mocniejszego alkoholu (w takiej, czyli przekraczającej 10 litrów, ilości). Chodzi o potrzebę rozważenia zasadności określonych kroków. Mógłby być problem, gdyby czeski organ publiczny powiadomił organ w Polsce (np. izbę celną) o podejrzeniu przeniesienia przez Pańskiego tatę takiej ilości mocniejszego alkoholu z terytorium czeskiego na terytorium polskie.

 

Proszę wszystko dobrze przemyśleć, w tym możliwość skorzystania z usług praktykującego w Republice Czeskiej adwokata.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton