Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Częściowa samowola budowlana

Autor: Kinga Karaś • Opublikowane: 14.01.2020

Duży budynek jednorodzinny, w środku którego zaprojektowano kryty basen, uzyskał pozwolenie na użytkowanie w 2002 r., ale z wyłączeniem basenu, a urząd zobowiązał się do przedłożenia dokumentacji po zakończeniu robót. Nieruchomość wybudowano na podstawie pozwolenia na budowę, ale budowa nie została ukończona i całość nigdy nie była użytkowana. Wydaje się więc, że nie ma przesłanek nielegalnego użytkowania. Kupiliśmy tę nieruchomość w przedstawionym stanie i jako nowi właściciele chcielibyśmy wykonać przebudowę części z basenem, aby zmienić ją na pokoje gościnne (na potrzeby agroturystyki). Z dokumentacji posiadamy tylko pozwolenie na budowę i pozwolenie na użytkowanie części obiektu wydanego w grudniu 1999 r. Brak dziennika budowy i nie można teraz stwierdzić, czy pozwolenie wygasło. W pozwoleniu na użytkowanie jest zapis: „Udzielam pozwolenia na użytkowanie części budynku mieszkalnego z wyłączeniem basenu krytego kąpielowego”. Jednocześnie w tym dokumencie zobowiązuje się inwestora do zabezpieczenia robot niezakończonych i po zakończeniu robot budowlanych zawiadomienia starostwa powiatowego, załączając dokumenty określone w art. 57 Prawa budowlanego. Tych obowiązków ówczesny inwestor nie zrealizował, nie dokończono również prac budowlanych. Jak dokonać legalnie zmiany funkcji z basenu na pokoje gościnne? Co zrobić, aby zrealizować przebudowę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Częściowa samowola budowlana

Fot. Fotolia

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 

Z przedstawionego opisu wynika, że mamy do czynienia z częściową samowolą budowlaną – w części wyłączonej z pozwolenia na użytkowanie wydanego w grudniu 1999 r. W takiej sytuacji część inwestycji stanowiąca „basen kryty kąpielowy” stanowi tzw. samowolę budowlaną. Zgodnie z art. 49 Prawa budowlanego:

 

Procedura wznowienia robót budowlanych

„1. Organ nadzoru budowlanego, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, bada:

1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,

3) wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane

– oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

2. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu.

3. W przypadku stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, organ nadzoru budowlanego nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję, o której mowa w art. 48 ust. 1. Decyzję tę wydaje się również w przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej, z zastrzeżeniem art. 49c ust. 2.

4. W razie spełnienia wymagań, określonych w ust. 1, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję:

1) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót;

2) o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.

4a. Decyzje, o których mowa w ust. 4, mogą być wydane po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadkach gdy ocena ta jest możliwa do przeprowadzenia z uwzględnieniem analizy rozwiązań alternatywnych przedsięwzięcia i możliwości ustalenia warunków jego realizacji w zakresie ochrony środowiska.

5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.”

 

Stawka kary za legalizację samowoli budowlanej

Stosownie do art. 59f Prawa budowlanego:

 

„1. W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

2. Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł.

3. Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy.

4. W przypadku gdy w skład obiektu budowlanego, z wyjątkiem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wchodzą części odpowiadające różnym kategoriom, karę stanowi suma kar obliczonych dla różnych kategorii.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2, karę oblicza się odrębnie za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Karę stanowi suma tak obliczonych kar.

6. W przypadku wymierzenia kary organ nadzoru budowlanego, w drodze decyzji, odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim zakresie, postępowanie, o którym mowa w art. 51.”

 

Nowe pozwolenie na budowę i przekształcenie części inwestycji

W celu legalizacji istniejącego stanu rzeczy należałoby sporządzić odpowiedni projekt budowlany. Biorąc jednak pod uwagę, że Państwa życzeniem jest zmiana przeznaczenia tej części nieruchomości, można by spróbować, zamiast wszczynać procedurę o legalizację samowoli budowlanej, uzyskać powolnienie na budowę i przekształcenie tej części zgodnie z wolą właściciela w pokoje.

 

Niestety wszystko zależy od uznania organu, ponieważ legalizacja samowoli budowlanej wiąże się z koniecznością zapłaty opłaty legalizacyjnej, takie „uproszczenie” może nie zostać zaakceptowane i będzie trzeba przejść całą drogę zgodnie z przepisami prawa. W pierwszej kolejności należałoby zalegalizować istniejący stan. Dopiero w następnym kroku wystąpić o pozwolenie na zamianę jego przeznaczenia i ewentualną przebudowę. W archiwum powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego powinny znajdować się dokumenty zawierające projekt budowlany, mogliby Państwo zawnioskować o sporządzenie ich odpisów (za drobną opłatą), co ułatwiłoby pracę ewentualnemu nowemu autorowi projektu budowlanego dotyczącego tej części.

 

Podsumowując, działania mające na celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem należałoby rozpocząć od przygotowania dokumentacji projektowej, a następnie złożenia wniosku o legalizację aktualnie istniejącego stanu faktycznego. W następnym kroku trzeba zawnioskować o pozwolenie na budowę dotyczące zmiany przeznaczenia obiektu. Jednak najlepiej byłoby dowiedzieć się we właściwym powiatowym nadzorze powiatowym, czy wyrażą zgodę na samą decyzję bez konieczności przeprowadzania legalizacji uprzednio istniejącego stanu faktycznego. Inną możliwością upraszczającą całą sytuację byłoby dokonanie przekształcenia tej części i dopiero jej legalizację.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus 0 =

»Podobne materiały

Odbiór budynku – czy jest potrzebny?

Pewien budynek gospodarczy został wybudowany w 1980 r. Posiadam jego plan, zezwolenie z urzędu oraz pismo geodety powiatowego stanowiące, że budynek jest zgodny z wytyczoną granicą. Podczas pomiarów geodezyjnych całej wsi wspomniany budynek został naniesiony na mapy geodezyjne zgodnie z granicą

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »