Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czerpanie korzyści z najmu przez jednego z właścicieli

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 17.09.2016

Mieszkanie spółdzielcze wykupiłem w 1992 r., a rozwód z żoną wziąłem w 1990 r. Przez kilka lat nie płaciłem czynszu, mimo że oboje byliśmy współwłaścicielami lokalu. Teraz dowiaduję się, że była żona wynajmuje to mieszkanie od lat i sama czerpie z tego tytułu korzyści. Czy ma do tego prawo? Co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – K.r.io.

 

Z treści Pana pytania można wywnioskować, że mieszkanie zostało zakupione po tym jak się Pan rozwiódł. Wskazuje Pan bowiem, że rozwód miał miejsce w 1990 r., a wykup mieszkania nastąpił w 1992 r.

 

Z uwagi na powyższe mieszkanie nie jest objęte ustawową wspólnością majątkową małżeńską, lecz zastosowanie do niego znajdą przepisy Kodeksu cywilnego. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Z dniem uprawomocnienia się wyroku rozwodowego ustaje pomiędzy małżonkami wszelka wspólność ustawowa majątkowa.

 

Najistotniejsze znaczenie z punktu widzenia Pana interesu ma przepis art. 207 K.c., zgodnie z którym „pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”.

 

W chwili obecne konieczne byłoby ustalenie w spółdzielni mieszkaniowej, w których zasobach znajduje się mieszkanie wysokości czynszu w latach w których nie partycypował Pan w kosztach jego utrzymania, a także ustalenie, czy w lokalu tym zameldowane są osoby trzecie – inne niż Pan i była małżonka.

 

Każdy lokal znajdujący się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej ma swoją teczkę, co z kolei powoduje, że wszelka dokumentacja mieszkaniowa związana z lokalem winna znajdować się w tej teczce.

 

Uzyskanie takich danych pozwoli po pierwsze ustalić, jaką kwotę związaną z utrzymaniem mieszkania wydatkowała Pana była żona, która to kwota obciążała ułamkowo Pana. Ponadto w teczce lokalu, jeżeli ten wynajmowany jest zgodnie z przepisami, winne być wskazania, od kiedy Pana była żona wynajmuje mieszkanie.

 

Reasumując, Pana jako współwłaściciela obciążają koszty związane z utrzymaniem mieszkania, przez które nie należy rozumieć tylko wydatków związanych z czynszem, ale także wydatków związanych z remontami, których przeprowadzi umożliwi wykorzystywanie lokalu zgodnie z jego przeznaczenie. W takim samym stosunku jest Pan uprawniony do zysku, które mieszkanie przynosi.

 

Powyższe znajduje uzasadnienie nie tylko w literaturze przedmiotu, ale także w orzeczeniach. „Współwłaściciel, który poniósł wydatki na rzecz wspólną, może żądać od pozostałych współwłaścicieli ich zwrotu w częściach odpowiadających ich udziałom. W kolejnych uchwałach Sąd Najwyższy uznał, że roszczenie współwłaściciela o zwrot wartości nakładów przysługuje przeciwko osobom, które były współwłaścicielami rzeczy w czasie ich dokonywania (zob. uchwała SN z dnia 10 maja 2006 r., III CZP 11/06, OSN 2007, nr 3, poz. 38 i uchwała SN z dnia 21 lutego 2008 r., III CZP 144/07, OSNC 2009, nr 2, poz. 22; por. także postanowienie SN z dnia 26 marca 2009 r., I CNP 121/08, Lex nr 738072). Jednakże współwłaściciel, który dokonał nakładów koniecznych na nieruchomość będącą przedmiotem współwłasności, nie może żądać zwrotu wartości tych nakładów, odpowiadających udziałowi pozostałych współwłaścicieli w całości nieruchomości, jeżeli w drodze podziału quoad usum nie korzystają oni z tej części nieruchomości, na którą zostały te nakłady dokonane (por. uchwała SN z dnia 8 stycznia 1980 r., III CZP 80/79, OSNCP 1980, nr 9, poz. 157)” (Teresa A. Filipiak, Komentarz do art. 207 Kodeksu cywilnego, 01.09.2012).

 

Reasumując, konieczne jest w pierwszej kolejności ustalenie wysokości czynszu, a także ilości osób zameldowanych w lokalu w tzw. księdze meldunkowej, która winna by prowadzona w spółdzielni mieszkaniowej. w której zasobach znajduje się lokal.

 

Dysponując takimi danymi, może Pan osobiście lub przez pełnomocnika wystąpić do byłej żony, współwłaściciela lokalu, z propozycją bądź zniesienia współwłasności, bądź podziału zysku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - VIII =

»Podobne materiały

Korzystanie z części wspólnej

Mieszkamy w domu jednorodzinnym na parterze; piętro zajmuje sąsiadka (właścicielka) ze swoim konkubentem. Jedno z pomieszczeń (korytarz prowadzący do piwnicy) jest wspólne. Ostatnio w środku nocy nietrzeźwy konkubent wszedł do wspólnego korytarza, hałasując. Żona zwróciła mu uwagę, a on zaczął się a

 

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości

Moi rodzice są w 50% współwłaścicielami nieruchomości. Pozostałe udziały należą do obcych nam osób – dwóch braci. Rodzice chcieliby sądownie znieść tę współwłasność. Niestety nie ma możliwości fizycznego wydzielenia udziałów. Sytuację komplikuje fakt, że z jednym z braci brak jest jakiegokolwi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »