.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czasowe zatrudnienie pracownika

Autor: Anna Wyląg • Opublikowane: 23.05.2012

Założyłem niedawno firmę i staram się o licencję na transport. Chciałbym już jednak świadczyć usługi, więc zastanawiam się nad czasowym zatrudnieniem pracownika, który posiada odpowiedni certyfikat. Na jakich zasadach zaproponować czasowe zatrudnienie pracownikowi? Zależy mi na niewielu formalnościach i niskich kosztach.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 5. ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym:

 

„1. podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego, zwanej dalej »licencją«.

 

2. Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.

 

3. Przedsiębiorcy udziela się licencji, z zastrzeżeniem art. 6, jeżeli:

 

1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą, spełniają wymogi dobrej reputacji; wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony lub przestał być spełniany przez te osoby, jeżeli:

 

  1. zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu,
  2. wydano w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

 

2)  przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych;

3)  posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określony dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:

 

  1. 9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego,
  2. 5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy,
  3. 50.000 euro – przy wykonywaniu transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. b;

 

4) przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewozy na jego rzecz, spełniają wymagania określone w przepisach ustawy, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku;

5) posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.

 

4. Wymagań, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, nie stosuje się wobec przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy wyłącznie w zakresie, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. b.

 

5. Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:

 

1) rocznym sprawozdaniem finansowym;

2) dokumentami potwierdzającymi:

 

  1. dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  2. posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  3. udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  4. własność nieruchomości.

 

6. Przy ocenie sytuacji finansowej, o której mowa w ust. 3 pkt 3, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana”.

 

„Wykonywanie transportu drogowego jest rodzajem działalności gospodarczej, do której wykonywania jest wymagana określona wiedza. Potwierdzeniem zdobycia wiedzy niezbędnej do profesjonalnego świadczenia usług transportu drogowego jest certyfikat kompetencji zawodowych. Obowiązek posiadania certyfikatu dotyczy osób zarządzających przedsiębiorstwem (przedsiębiorcy, w przypadku gdy działalność gospodarczą prowadzi osoba fizyczna, członka organu zarządzającego lub wspólnika spółki). Ponadto ustawodawca alternatywnie dopuszcza możliwość legitymowania się certyfikatem kompetencji zawodowych przez osobę zarządzającą w przedsiębiorstwie transportem drogowym. Warunek dotyczący posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych jest zatem spełniony, jeżeli przynajmniej jedna z wymienionych powyżej osób legitymuje się przedmiotowym certyfikatem. Przy czym należy podkreślić, że certyfikatu kompetencji zawodowych nie musi posiadać osobiście przedsiębiorca lub osoba odpowiedzialna za sprawowanie zarządu u przedsiębiorcy. Prawidłowa i zgodna z prawem jest bowiem sytuacja, w której przedsiębiorca zatrudnia osobę legitymującą się certyfikatem kompetencji zawodowych lub z taką osobą współpracuje (na podstawie umowy cywilnoprawnej) i osoba ta zarządza u tego przedsiębiorcy transportem drogowym. Istotne jest również, aby rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych odpowiadał rodzajowi licencji, o którą przedsiębiorca się ubiega” (Komentarz do ustawy o transporcie drogowym, Renata Strachowska, 2009).

 

W związku z powyższym ma Pan możliwość czasowego zatrudnienia osoby legitymującej się takim certyfikatem nawet na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie) lub na podstawie zatrudnienia pracowniczego. W zakresie czynności osoba ta winna mieć zapisane, że do zakresu jej zadań należy zarządzenie przedsiębiorstwem.

 

Umowa cywilnoprawna będzie z pewnością najtańszą formą czasowego zatrudnienia pracownika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl