Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czas pracy aptek

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 15.06.2015

Prawo farmaceutyczne określa pewne wytyczne co do określania godzin otwarcia aptek ogólnodostępnych, delegując jednocześnie uprawnienia do regulowania czasu pracy tych aptek na rady powiatów. Uchwała rady powiatu w tym zakresie podejmowana jest po zasięgnięciu opinii wójtów gmin z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne1 (zwanej dalej „ustawą”) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Przepis ten zawiera ogólne wytyczne, które powinny być stosowane przy określaniu rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie każdego powiatu, czego zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy dokonuje rada powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Następuje to w drodze uchwały rady powiatu, której obowiązkiem jest co prawda zasięgnięcie opinii wójtów i samorządu aptekarskiego, jednak opinie te nie są dla rady wiążące.

 

Akt prawa miejscowego, jakim jest uchwała rady powiatu określająca czas pracy aptek, może dotyczyć wyłącznie aptek ogólnodostępnych, czyli aptek przeznaczonych do:

 

  1. zaopatrywania ludności w produkty lecznicze, leki apteczne, leki recepturowe, wyroby medyczne i inne artykuły, w szczególności środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementy diety, środki kosmetyczne (z wyłączeniem kosmetyków przeznaczonych do perfumowania lub upiększania), środki higieniczne i dezynfekcyjne, przedmioty do pielęgnacji niemowląt i chorych;
  2. wykonywania innych czynności, w szczególności udzielania informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych.

 

Uchwałą rady powiatu nie może być natomiast regulowany czas pracy aptek szpitalnych (zaopatrujących szpitale lub inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne) i zakładowych (zaopatrujących w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą, utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości, gabinety, pracownie, izby chorych i oddziały terapeutyczne, a także inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne).

 

Mając na uwadze, że działalność apteki prowadzona w porze nocnej, wiąże się często z podwyższonymi kosztami, ustawodawca zobowiązał ministra właściwego do spraw zdrowia, do określenia grup produktów leczniczych i wysokości dopłat, które apteki mogą pobierać za ekspedycję w porze nocnej. Przed wydaniem rozporządzenia regulującego tę kwestię minister został zobowiązany do zasięgnięcia opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty2, określono następujące zasady pobierania ewentualnych dopłat do produktów leczniczych wydawanych przez apteki w porze nocnej:

 

  1. maksymalna wysokość dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję leków w porze nocnej, niezależnie od ilości wydanych produktów leczniczych lub realizowanych recept, wynosi 3,20 zł;
  2. opłaty nie pobiera się za wydanie środków odurzających, antybiotyków oraz produktów leczniczych przepisanych na recepcie, na której zamieszczono adnotację „cito” lub inną równoznaczną, jeżeli realizacja recepty następuje w porze nocnej w dniu jej wystawienia lub w dniu następnym.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)

2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 765)


Stan prawny obowiązujący na dzień 15.06.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus sześć =

 

»Podobne materiały

Czas pracy aptek

Prawo farmaceutyczne określa pewne wytyczne co do określania godzin otwarcia aptek ogólnodostępnych, delegując jednocześnie uprawnienia do regulowania czasu pracy tych aptek na rady powiatów. Uchwała rady powiatu w tym zakresie podejmowana jest po zasięgnięciu opinii wójtów gmin z terenu powiatu ora

 

Prowadzenie apteki a wymagane zezwolenia

Prowadzenie apteki jest regulowaną działalnością gospodarczą, wymaga bowiem uzyskania zezwolenia. Udziela go właściwy miejscowo wojewódzki inspektor farmaceutyczny, a jednym z wymogów do jego otrzymania jest zatrudnianie w aptece farmaceuty.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »