.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czas pracy a ustawa o służbie cywilnej i ustawa o służbie zagranicznej

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 23.02.2011

Jaki jest ustawowy czas pracy dla pracowników zatrudnionych na podstawie ustawy o służbie cywilnej lub ustawy o służbie zagranicznej? Czy pracownikom zatrudnionym na podstawie którejś z tych ustaw należy się rekompensata za pracę w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w czasie poza regulaminowymi godzinami pracy? Jaki jest okres wypowiedzenia umowy pracownikowi zatrudnionemu na mocy ustawy o służbie cywilnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzi na Pańskie pytania szukać należy przede wszystkim w dwóch ustawach – ustawie o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) oraz ustawie o służbie zagranicznej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1403), których przepisy odnośnie regulacji czasu pracy pracowników należących do tych służb mają pierwszeństwo względem przepisów prawa pracy.

 

Zgodnie zatem z przepisem art. 97 ustawy o służbie cywilnej „czas pracy członków korpusu służby cywilnej nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż osiem tygodni”.

 

Natomiast „w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacją mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 12 godzin na dobę. W rozkładach tych czas pracy nie może jednak przekraczać średnio 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 12 tygodni”.

 

Powyższe oznacza, że czas pracy może wynosić 12 godzin na dobę, ale w stosunku 12-tygodniowym nie powinien przekroczyć średnio 40 godzin tygodniowo. Chodzi o to, aby suma wszystkich przepracowanych godzin w tym okresie po podzieleniu przez liczbę tygodni (12) nie przekroczyła 40. Czyli, jeżeli część dni pracy obejmowała 12 godzin dziennie, to inne powinny zostać odpowiednio skrócone, aby zachować powyższe proporcje.

 

Co ważne, „rozkład czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia ustala dyrektor generalny urzędu według zasad określonych, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów. Dni tygodnia niebędących dniami pracy w urzędzie nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego”.

 

Zwrócić należy także uwagę na to, że „jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, członek korpusu służby cywilnej na polecenie przełożonego wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w nocy oraz w niedziele i święta. Pracownikowi służby cywilnej za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze. Urzędnikowi służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze nocnej przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze”. Z kolei „urzędnikowi służby cywilnej za pracę w niedzielę przysługuje dzień wolny od pracy w najbliższym tygodniu, a za pracę w święto przysługuje inny dzień wolny”.

 

Natomiast, stosownie do przepisów ustawy o służbie zagranicznej, zgodnie z art. 3 tej ustawy „w zakresie nieuregulowanym w ustawie do osób wchodzących w skład służby zagranicznej, zwanych dalej »członkami służby zagranicznej«, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę w placówkach zagranicznych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505)”.

 

Dlatego też opisane powyżej zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracowników służby cywilnej znajdują zastosowanie również względem pracowników służby zagranicznej, z poniższymi wyjątkami.

 

Otóż, stosownie do art. 32 ustawy o służbie zagranicznej, „jeżeli wymagają tego potrzeby służby zagranicznej, członek służby zagranicznej wykonuje pracę poza normalnymi godzinami pracy, a w wyjątkowych przypadkach także w niedziele i święta, bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia i prawa do czasu wolnego w zamian za czas przepracowany”. Przepisu tego „nie stosuje się do członków służby zagranicznej będących kobietami w ciąży oraz do członków służby zagranicznej sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do 8 lat, chyba że na taką pracę wyrażą oni zgodę”. Zasadą jednakże jest, że „członek służby zagranicznej ma prawo do nieprzerwanego 11-godzinnego odpoczynku”.

 

Istotne jest jednakże to, co odróżnia pracowników służby zagranicznej od pracowników służby cywilnej – jeżeli wymagają tego potrzeby służby zagranicznej, członek służby zagranicznej wykonuje pracę poza normalnymi godzinami pracy, a w wyjątkowych przypadkach także w niedziele i święta, bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia i prawa do czasu wolnego w zamian za czas przepracowany. Przepisu tego nie stosuje się do członków służby zagranicznej będących kobietami w ciąży oraz do członków służby zagranicznej sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do 8 lat, chyba że na taką pracę wyrażą oni zgodę. Zasadą jednakże jest, iż członek służby zagranicznej ma prawo do nieprzerwanego 11-godzinnego odpoczynku.

 

Wobec powyższego niestety, mimo ustalenia określonego rozkładu pracy, pracownik służby zagranicznej może zostać zobowiązany do wykonywania pracy w szerszym godzinowo zakresie bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Należy jednak mieć na uwadze, że takie rozszerzenie godzin pracy powinno w zasadzie następować jedynie w wyjątkowych sytuacjach, szczególnie uzasadnionych, a to podlega już ocenie indywidualnej w każdej konkretnej sprawie.

 

W kwestii zaś okresu wypowiedzenia takiej umowy, zastosowanie powinien znaleźć przepis art. 71 ust. 6 ustawy o służbie cywilnej, zgodnie z którym „rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej może nastąpić także w drodze porozumienia stron lub za trzymiesięcznym wypowiedzeniem na skutek rezygnacji urzędnika służby cywilnej”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »