.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie pożyczonych pieniędzy koledze z którym nie mam kontaktu

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 02.11.2016

Pożyczyłem koledze bez pisemnej umowy 20 tys. zł. Zobowiązał się, że odda do pół roku. Minął już ponad rok i niestety nie zobaczyłem ani złotówki. Kolega cały czas mnie zbywał, a teraz wyjechał za granicę i nie znam jego nowego adresu ani nie mam z nim kontaktu. Posiadam smsy, w których jest mowa o pożyczce i kwocie, a także kilka wiadomości z Facebooka. Od czego zacząć, aby odzyskać pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, czy pieniądze przekazał Pan przelewem, czy też wpłata miała postać wpłaty gotówkowej.

 

Treść umowy pożyczki regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie bowiem z treścią art. 720 K.c.:

 

„§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.”

 

Ustawa nie wymaga dla umowy pożyczki specjalnej formy. Tak więc umowa jaką zawarł Pan z kolegą jest ważna i wywołuje skutki prawne. Pewne ograniczenia wynikają z możliwości dowodowych. Umowa pożyczki przenosząca wartość 500 zł powinna być stwierdzona pismem. Oczywiście umowa zawarta z pominięciem formy pisemnej jest ważna, ale ustawa ogranicza możliwości udowodnienia faktu zawarcia takiej umowy.

 

Forma pisemna jest zwana formą dla celów dowodowych.

 

Nie obowiązują obecnie żadne wymogi co do formy umowy ze względu na wartość prawa, którym strona umowy rozporządza albo do spełnienia którego się zobowiązuje (wartość umowy). Strona z powodu braku umowy w formie pisemnej nie będzie miała możliwości powoływania się przed sądem na dowód z przesłuchania stron lub świadków i dowodzenia w ten sposób istnienia obowiązku zapłaty na jej rzecz ustalonego wynagrodzenia. Oznacza to, że umowy pożyczki na kwotę przekraczającą powyższą sumę powinny być nadal zawierane na piśmie dla celów dowodowych.

 

Formę pisemną rozumie się bardzo szeroko. Uprawdopodobnienie za pomocą pisma polega na wykazaniu prawdopodobieństwa, że czynność została dokonana; jest to tzw. początek dowodu na piśmie. Pismem może być każdy dokument, którego treść wskazuje bezpośrednio albo pośrednio na fakt dokonania czynności. Nie jest konieczne, aby pismo to pochodziło od strony, przeciwko której dowód taki będzie prowadzony, ani też aby było podpisane przez jedną ze stron (tak SN w wyroku z 18 maja 1979 r., III CRN 287/78, LexPolonica nr 301341, OSNCP 1980, nr 1, poz. 9). Może to być dokument prywatny albo urzędowy. Wystarczy list, dowód wpłaty, wycinek prasowy, podanie o wydanie wypisu z rejestru gruntów, wpis do rejestru gruntów, protokół sądowy z innej sprawy, wydruk komputerowy, telefaksowy, telegram itp. (por. kom. Stanisław Rudnicki ks. PIERWSZA tyt. IV dz. III, art. 74).

 

Wskazując na powyższe, wszelka korespondencja także posiadana przez Pana w formie dowodów sms i wiadomości z Facebooka może być traktowana jako początek dowodu na piśmie i stanowić podstawę dla udowodnienia swoich roszczeń.

 

Bez wątpienia kroki prawne należy rozpocząć od skierowania wezwania do zapłaty. Problem braku informacji o miejscu zamieszkania pojawi się na etapie sądowym. W każdej sprawie powód już na etapie sporządzenia pozwu powinien wskazać stronę pozwaną oraz jej miejsce zamieszkania.

 

Brak wskazania adresu strony pozwanej powoduje konieczność podjęcia czynności procesowych poprzez wyznaczenie kuratora dla osoby nieobecnej. Postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym, a sąd wyznacza osobę spośród członków rodziny lub z grona członków okręgowej izby adwokackiej (radców prawnych).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »