.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, gdy alkoholik nie chce się leczyć?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 12.09.2014

Mój ojciec pije od wielu lat. Ja i mój brat wyprowadziliśmy się z domu tak szybko, jak było to możliwe. Mama została i obecnie jest u kresu wytrzymałości. Razem z rodzicami mieszka moja babcia. Kiedy ojciec pije, to wszczyna awantury, znęca się psychicznie nad mamą i babcią. Ojciec ma rentę, ale nie dokłada się do rachunków ani zakupów (żyje na mamy koszt). Mama wspominała, że ma myśli samobójcze. Bardzo się o nią boję. Co można zrobić, gdy alkoholik nie chce się leczyć? Czy możemy prawnie zmusić ojca do leczenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady leczenie choroby alkoholowej jest dobrowolne. Jednak od powyższej zasady ustawodawca przewidział wyjątki, o czym stanowi ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356).

 

Zgodnie z art. 24 ww. ustawy osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

 

Odnosząc powyższe do informacji wskazanych przez Panią w treści pytania, należy stwierdzić, iż są podstawy, by Pani ojciec został poddany ww. badaniu. Ewentualnie o pomoc można się także zwrócić wprost do prokuratora.

 

Na przedmiotowe badanie kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.

 

Tym samym Pani jako córka (albo Pani mama) powinna zwrócić się do gminnej komisji z wnioskiem o skierowanie ojca na takie badanie (to, gdzie znajduje się taka komisja i w jakich godzinach pracuje, ustali Pani za pośrednictwem urzędu miejskiego).

 

Jeżeli badanie potwierdzi u Pani ojca chorobę alkoholową, wówczas będzie można zobowiązać go do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu Pani ojca, w postępowaniu nieprocesowym. Sąd wszczyna postępowanie właśnie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.

 

W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę lub uchylania się od zarządzonego poddania się badaniu przez biegłego albo obserwacji w zakładzie leczniczym, sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie uzależnionej osoby przez policję.

 

Podobnie, po uprawomocnieniu się orzeczenia w sprawie przymusowego leczenia, sąd wzywa osobę, w stosunku do której orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, do stawienia się dobrowolnie w oznaczonym dniu we wskazanym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu poddania się leczeniu. Jeżeli osoba nie zgłosi się w tym terminie w zakładzie lecznictwa odwykowego, sąd zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do zakładu leczniczego.

 

Obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia.

 

Ponadto należy rozważyć, czy w niniejszym przypadku Pani ojciec nie dopuszcza się przestępstwa z art. 207 Kodeksu karnego.

 

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Stosowanie siły fizycznej nie jest warunkiem koniecznym dla bytu tego przestępstwa. Długotrwałe znęcanie się psychiczne nad członkami rodziny uzasadnia pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności za przestępstwo znęcania się, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl