.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 12.06.2013

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków? Złożyłam pozew o rozwód. W 2010 r. kupiłam samochód. Już wtedy nie mieszkałam z mężem, ale musiał on wyrazić zgodę na zakup auta na kredyt; mąż został wpisany jako współwłaściciel. Samochód spłaciłam sama. Teraz chciałabym go sprzedać, ale mąż się nie zgadza (chce mi dokuczyć). Moim zdaniem, skoro sama spłaciłam samochód, to jest on tylko mój. A może mimo wszystko samochód wchodzi w skład naszego majątku wspólnego? Co robić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Panią stanem faktycznym sprawy przede wszystkim należy wskazać, iż rozstrzygające w tej sprawie jest to, że mimo faktycznego rozkładu pożycia małżeńskiego wciąż obowiązuje w Państwa małżeństwie ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

Zgodnie z przepisem art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.):

 

„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)”.

 

Wobec powyższego okoliczność istnienia wspólności majątkowej małżeńskiej oraz fakt zakupu pojazdu za środki pochodzące z Pani wynagrodzenia za pracę, które po pobraniu staje się składnikiem majątku wspólnego, oznacza, że i tak zakupiony pojazd jest składnikiem majątku wspólnego małżonków, a co za tym idzie, do w pełni legalnego nim dysponowania niezbędna jest zgoda obojga małżonków.

 

Należy również wskazać, iż zgodnie z przepisem art. 35 K.r.o. „w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku”.

 

Dlatego w chwili obecnej nie może Pani również żądać dokonania podziału ww. składnika majątku wspólnego, gdyż aby było to możliwe, konieczne byłoby wpierw zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

Zniesienie tej wspólności następuje z mocy prawa z chwilą orzeczenia rozwodu, ale ustawodawca przewidział również możliwość zniesienia wspólności w osobnym trybie.

 

Jak stanowi przepis art. 52 K.r.o.:

 

„§ 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

(…)

§ 2. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu”.

 

Należy również sięgnąć do poglądów nauki prawa [tak m.in. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2012], zgodnie z którymi ważny powód ustanowienia rozdzielności majątkowej może stanowić stan separacji małżonków, jeżeli nie ma charakteru przejściowego, lecz stanowi skutek trwałego rozkładu pożycia małżonków. Również w wyroku z 13.01.2000 r. (II CKN 1070/98, Prok. i Pr. 2000, nr 4, poz. 30) Sąd Najwyższy podkreślił, że ważnym powodem w rozumieniu art. 52 § 1 nie jest każda postać (przejaw) separacji faktycznej małżonków, lecz tylko taka, która zarazem uniemożliwia im lub znacznie utrudnia współdziałanie w zarządzie ich majątkiem wspólnym. Ustalenie jednak takiej separacji nie zwalnia od rozważenia, czy ustanowienie rozdzielności majątkowej nie pozostaje w sprzeczności z dobrem rodziny. Dobro to mogłoby sprzeciwić się ustanowieniu rozdzielności w szczególności wtedy, gdy z żądaniem jej zniesienia występuje małżonek, który porzucił rodzinę lub w inny sposób ze swej winy spowodował rozkład pożycia i powstanie separacji, uwzględnienie zaś tego żądania byłoby szkodliwe dla interesów małżonka niewinnego (zob. wyr. SN z 6.11.1972 r., III CRN 250/72).

 

Dlatego też, chcąc móc uzyskać możliwość samodzielnego dysponowania przedmiotowym pojazdem, powinna Pani równolegle do toczącej się sprawy rozwodowej wystąpić z pozwem o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną, tj. np. z datą sprzed zakupu przez Panią ww. pojazdu, jeżeli już wtedy pozostawała Pani w faktycznej separacji z mężem (sąd rozwodowy nie jest uprawniony do zniesienia wspólności z datą wsteczną, stąd konieczność wszczęcia osobnego procesu).

 

Po uzyskaniu ww. zniesienia wspólności mogłaby Pani żądać dokonania podziału majątku wspólnego właśnie z ustaleniem, że pojazd nie wchodzi w skład tego majątku, a jest składnikiem Pani majątku osobistego. Ewentualnie, gdyby podstawy orzeczenia zniesienia wspólności pozwalały jedynie na zniesienie jej w dacie, kiedy kredyt na zakup samochodu już Pani spłacała, mogłaby Pani domagać się uznania, że o ile sam pojazd jest wspólny, o tyle uiszczone przez Panią raty kredytu (ale jedynie w sytuacji, gdy został on w całości spłacony) stanowiły Pani nakład z majątku osobistego na majątek wspólny, który to nakład powinien być rozliczony w postępowaniu podziałowym. W takiej sytuacji mogłaby Pani np. wnosić o przyznanie Pani wyłącznej własności pojazdu z obowiązkiem spłaty udziału w nim Pani męża z pomniejszeniem o nakłady z Pani majątku osobistego na spłatę kredytu. W ten sposób musiałaby Pani spłacić męża w zasadzie w bardzo niewielkim stopniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »