Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co to jest spółka z o.o.?

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 21.03.2013

Spółka z o.o., czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest przede wszystkim jedną z form wykonywania działalności gospodarczej. Jest spółką handlową i jednocześnie spółką kapitałową, co oznacza, że posiada osobowość prawną.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady tworzenia, działania oraz rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określają art. 151-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.). W ograniczonym zakresie będą tu miały również zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

Spółka z o.o. jako spółka handlowa i spółka kapitałowa

 

Spółka z o.o. jest spółką handlową, co oznacza po prostu, że jest uregulowana w Kodeksie spółek handlowych – obok spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki akcyjnej. Tak samo jak spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest ponadto spółką kapitałową. Główną cechą odróżniającą spółki kapitałowe od pozostałych spółek handlowych (spółek osobowych), jest posiadanie przez te pierwsze osobowości prawnej. Inne są również zasady ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania przez te spółki.

 

Podstawowe zasady tworzenia spółki z o.o.

 

Spółka z o.o. może być zawiązana przez jedną lub więcej osób, przy czym nie ma znaczenia, czy będą to osoby fizyczne, czy osoby prawne. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie jest zakaz tworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

 

Przesłanki konieczne do powstania spółki z o.o. określa art. 163 K.s.h. W tym celu wymagane jest zawarcie umowy spółki, wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego spółki, powołanie zarządu, ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej (tylko w przypadkach gdy wymagają tego przepisy KSH lub umowa spółki) oraz wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Umowa spółki z o.o. powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, a najniższy możliwy kapitał zakładowy nowopowstającego podmiotu musi wynosić 5000 złotych. Kapitał zakładowy może być pokryty przez wniesienie do spółki wkładów niepieniężnych, jednak wkładów tych nie mogą stanowić prawa niezbywalne, ani świadczenie pracy lub usług.

 

Odpowiedzialność spółki z o.o. za zobowiązania

 

Z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. ponosi sama spółka, nie ponoszą jej natomiast wspólnicy. Oznacza to, że nie jest możliwe prowadzenie egzekucji z majątków osobistych wspólników, a ryzyko ponoszą oni tylko do wysokości wniesionych do spółki wkładów.

 

W przypadku gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, odpowiedzialność za zobowiązania ponoszą również solidarnie członkowie zarządu. W pewnych przypadkach mogą się oni uwolnić od odpowiedzialności, w szczególności jeśli udowodnią, że w odpowiednim czasie zgłoszony został wniosek o upadłość lub wszczęto postępowanie układowe.

 

Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.

 

Spółka z o.o. może ulec rozwiązaniu z przyczyn wskazanych w umowie spółki, z innych przyczyn przewidzianych prawem, na mocy uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę oraz w wyniku ogłoszenia upadłości.

 

W pewnych przypadkach o rozwiązaniu wpisanej do rejestru spółki wyrokiem może orzec również sąd. W szczególności stanie się to, gdy nie zawarto umowy spółki, umowa ta jest wadliwa lub gdy przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem. Sąd może rozwiązać spółkę również na żądanie jednego ze wspólników albo członka zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli osiągnięcie celu, w jakim spółka została zawarta, stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki.

 

Rozwiązanie spółki z o.o. następuje z chwilą wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców KRS. Przed rozwiązaniem konieczne jest przeprowadzenie likwidacji. Do czynności likwidacyjnych należą: zakończenie interesów bieżących spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz upłynnienie majątku. Do momentu zakończenia likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną.


Stan prawny obowiązujący na dzień 21.03.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus X =

 

»Podobne materiały

Przebieg procesu likwidacji spółki z o.o.

Artykuł omawia czynności, jakie należy wykonać w celu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Wyłączenie wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Artykuł omawia warunki skutecznego wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o.

 

Aport wnoszony przez osobę fizyczną do spółki z o.o. – skutki podatkowe

Artykuł omawia skutki podatkowe, jakie niesie ze sobą wniesienie przez osobę fizyczną aportu do spółki z o.o.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »