.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co ma zrobić przedsiębiorca, który kupił wadliwy towar na Allegro?

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 06.11.2009

W ramach zakupów do mojej firmy kupiłem używaną drukarkę na Allegro. Była ona objęta 3-miesięczną gwarancją. Kiedy dotarła, okazało się, że nie działa. Przez dwa tygodnie próbowałem uzyskać informację od sprzedającego, co mam z nią zrobić. Na telefony nie odpowiadał. Otrzymałem tylko e-maila, w którym proponował, abym sam sprawdził, co się zepsuło. W końcu odesłałem na swój koszt uszkodzone elementy drukarki do wymiany. Minął miesiąc, a ja niczego nie otrzymałem. Zadzwoniłem znowu i wówczas usłyszałem, że sprzedawca nie naprawi tych podzespołów ani ich nie odeśle. Mogliby to zrobić po warunkiem usunięcia negatywnego komentarza z serwisu Allegro. Co z tym fantem począć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu sprawy wynika, że sprzedaż nastąpiła między przedsiębiorcą, jako sprzedającym i przedsiębiorcą, jako kupującym – bez udziału konsumenta, dlatego też do roszczeń z uwagi na wady rzeczy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego z zakresu rękojmi za wady rzeczy. Nie będzie zaś można stosować instytucji (konstrukcji prawnej) odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, czy też przepisów pozwalających na odstąpienie od umowy zawartej na odległość – są to bowiem przywileje konsumenckie, z których kupujący przedsiębiorca skorzystać nie może.

 

Proponuję też zupełnie zlekceważyć ową „gwarancję”, gdyż nie sądzę, by przewidziano w niej odpowiedzialność sprzedającego korzystniejszą niż przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy.

 

Stosownie do regulacji dotyczących rękojmi, w terminie 1 miesiąca od stwierdzenia zaistnienia wady należało zawiadomić o wadzie sprzedającego – z listu wynika, że Pan dokonał takiego powiadomienia. Gdyby jednak z jakichkolwiek powodów, np. trudności dowodowych doręczenia zawiadomienia o wadzie, uchybiłby Pan 1-miesięcznemu terminowi, to proszę powołać się na podstępne zatajenie wady (art. 564 K.c.) i wykazywać, że rzecz sprzedawana jako sprawna była od razu wadliwa, zaś sprzedający skorzystał z załatwienia transakcji na odległość.

 

Niezałatwienie reklamacji i brak perspektyw na ugodowe zakończenie sprawy uprawnia Pana do realizacji roszczeń przed sądem powszechnym (ewentualnie sądem polubownym za zgodą obu stron).

 

Jak już wspomniałam roszczenia z tytułu rękojmi uregulowano w Kodeksie cywilnym, dlatego poniżej zacytuję część tych przepisów pod kątem Pana problemu – te najistotniejsze zostaną przeze mnie wyróżnione

 

„Art. 556 [Wady rzeczy] § 1 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). [...]

 

Art. 557 [Zwolnienie od odpowiedzialności] § 1 Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. [...]

 

Art. 558 [Modyfikacja odpowiedzialności] § 1 [208] Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.

§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

 

Art. 559 [Chwila powstania wad] Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.

 

Art. 560 [Odstąpienie; obniżenie ceny] § 1 [209] Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

§ 2 Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

§ 3 [210] Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

§ 4 [211] Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.

 

Art. 561 [Wymiana; usunięcie wad] § 1 Jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, kupujący może żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

§ 2 Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawcą jest wytwórca tej rzeczy, kupujący może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu sprzedawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów.

§ 3 Przepisy powyższe nie wyłączają uprawnienia do odstąpienia od umowy lub do żądania obniżenia ceny.

 

Art. 563 [Terminy reklamacyjne] § 1 Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. [...]

§ 2 [214] Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

§ 3 Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego. [...]

 

Art. 565 [Ograniczone prawo odstąpienia] Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

 

Art. 566 [Szkoda] § 1 Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio, gdy kupujący żąda dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych albo usunięcia wady przez sprzedawcę.

 

Art. 567 [Obowiązki korzystającego z rękojmi] § 1 Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy nadesłanej z innej miejscowości kupujący odstępuje od umowy albo żąda dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej, nie może on odesłać rzeczy bez uprzedniego porozumienia się ze sprzedawcą i obowiązany jest postarać się o jej przechowanie na koszt sprzedawcy dopóty, dopóki w normalnym toku czynności sprzedawca nie będzie mógł postąpić z rzeczą według swego uznania.

§ 2 Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia rzeczy, kupujący jest uprawniony, a gdy interes sprzedawcy tego wymaga – obowiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranności. Powyższe uprawnienie przysługuje kupującemu także wtedy, gdy sprzedawca zwleka z wydaniem dyspozycji albo gdy przechowanie rzeczy wymaga znacznych kosztów lub jest nadmiernie utrudnione; w tych wypadkach kupujący może również odesłać rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo.

§ 3. O zamiarze sprzedaży kupujący powinien w miarę możności zawiadomić sprzedawcę, w każdym zaś razie powinien wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży.

 

Art. 568 [Terminy rękojmi za wady fizyczne] § 1 Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku [...] licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

§ 2. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

§ 3. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.”

 

 

Uznając zgłoszoną przez Pana wadę za istotną – uważam, że może korzystać Pan z pełnego katalogu (do wyboru) roszczeń tj.: usunięcia wady, odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiany rzeczy na wolną od wad). Niezależnie od tego, zgodnie z art. 566 K.c., ma Pan prawo do zwrotu poniesionych kosztów i innych nakładów poniesionych.

 

Dlatego w aktualnym stanie sprawy proponuję złożyć pisemne przedsądowe wezwanie sprzedającemu do polubownego załatwienia reklamacji w oznaczonym terminie. Pismo należy doręczyć za potwierdzeniem odbioru. Po upływie wyznaczonego terminu skierować sprawę na drogę sadową z roszczeniem o odstąpienie od umowy i zapłatę odszkodowania za poniesione koszty w związku z wadliwym zakupem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton