Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co jest podstawą opodatkowania VAT w imporcie towarów?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 20.04.2010

Autor wyjaśnia, jakie kwoty składają się na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w imporcie towarów.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niejasnym jest wielokrotnie, jakie kwoty winny stanowić podstawę opodatkowania w imporcie towarów – postaram się w niniejszym artykule przybliżyć nieco ten zawiły temat.

 

Co do zasady podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest obrót, a obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

 

Ustawodawca wskazuje ponadto, że obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

 

Co jest podstawą opodatkowania w imporcie towarów? Podstawą tą jest wartość celna powiększona o należne cło, a jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. To nie koniec, bowiem do tak określonej podstawy opodatkowania dolicza się również określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów.

 

Ustawodawca wprowadza regulacje szczególne m.in. dla:

 

  • importu towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego – tu podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło (jeżeli przedmiotem importu w ramach uszlachetniania biernego są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło i podatek akcyzowy);
  • importu towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych oraz procedury przetwarzania pod kontrolą celną – podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu (jeżeli przedmiotem importu w ramach procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych lub procedury przetwarzania pod kontrolą celną są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, i o podatek akcyzowy).

 

Wyrok z dnia 23 września 2008 r. Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Łodzi (sygn. I SA/Łd 408/08) wskazuje jasno, iż: „Cło oraz inne opłaty, które organy celne mają obowiązek pobrać z tytułu importu towarów stanowią element stanu faktycznego – podstawy opodatkowania, która ma wpływ na wysokość podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów”.

 

Artykuł 29 ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług sprawia najwięcej problemów interpretacyjnych, bowiem zgodnie z nim podstawa opodatkowania, o której mowa powyżej, obejmuje, o ile elementy takie nie zostały do niej włączone: prowizję, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju (wlicza się je do podstawy opodatkowania, również gdy powstają one w związku z transportem do innego miejsca przeznaczenia na terytorium Wspólnoty, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu). Terytorium kraju, to zgodnie z treścią art. 2 ustawy terytorium Polski.

 

Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane.

 

Do ustalenia powyższych wartości zastosowanie znajduje również Wspólnotowy Kodeks Celny. Jak słusznie wskazują w swojej publikacji Zbigniew Modzelewski oraz Grzegorz Mularczyk*:

 

„Podstawowa definicja wartości celnej przywożonych towarów oznacza wartość transakcyjną, to znaczy cenę faktycznie zapłaconą lub należną za towary wtedy, gdy zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty, ustalaną pod warunkiem, że:

 

1) nie istnieją ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego, inne niż ograniczenia, które:

a) są nakładane lub wymagane przez prawo bądź przez władze publiczne we Wspólnocie,

b) ograniczają obszar geograficzny, na którym towary mogą być odsprzedane,

c) nie mają istotnego wpływu na wartość towarów;

2) sprzedaż lub cena nie są uzależnione od warunków lub świadczeń, których wartość, w odniesieniu do towarów, dla których ustalana jest wartość celna, nie może zostać ustalona;

3) jakakolwiek część dochodu z odprzedaży, dyspozycji lub późniejszego użytkowania towarów przez nabywcę nie przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu, chyba że może zostać dokonana odpowiednia korekta;

4) kupujący i sprzedawca nie są ze sobą powiązani lub też, w przypadkach gdy są powiązani, wartość transakcyjna może być zaakceptowana na potrzeby celne.

 

Przy ustalaniu, czy wartość transakcyjna jest do zaakceptowania, fakt iż kupujący i sprzedawca są ze sobą powiązani nie stanowi sam w sobie wystarczającej podstawy do niezaakceptowania wartości transakcyjnej. Gdy okaże się to konieczne, okoliczności dotyczące sprzedaży bada się, a wartość transakcyjną akceptuje, pod warunkiem że powiązanie nie wpłynęło na cenę. Jeżeli na podstawie informacji uzyskanych od zgłaszającego lub z innych źródeł organy celne mają powody, aby uznać, że powiązanie wpłynęło na cenę, powody takie podaje się zgłaszającemu i zapewnia mu możliwość ustosunkowania się do nich. Na żądanie zgłaszającego informacja o takich powodach zostaje przedstawiona w formie pisemnej. W przypadku braku możliwości ustalenia wartości celnej na podstawie powyższych regulacji, Wspólnotowy Kodeks Celny wprowadza dodatkowe metody i techniki ustalania wartości celnej (...).”

 

W praktyce podatnicy napotykają na problem również w przypadku zastosowania cła antydumpingowego; w piśmie z dnia 7 września 2006 r. Urządu celnego w Krakowie (sygn. 351000-REK-INT-3/06), dotyczącym ustalenia podstawy opodatkowania w imporcie przy postępowaniu antydumpingowym, organ wskazuje, iż:

 

„Składając zgłoszenie celne o objęcie procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu we Wspólnocie towarów, na które zostało nałożone cło tymczasowe podlegające zabezpieczeniu, w celu określenia prawidłowej kwoty podatku od towarów i usług należy dokonać dwóch kalkulacji. Pierwszej kalkulacji należy dokonać w celu określenia kwoty podatku od towarów i usług do zapłaty, bez ujmowania w podstawie opodatkowania tymczasowego cła antydumpingowego, zaś drugiej kalkulacji należy dokonać z uwzględnieniem w podstawie opodatkowania tymczasowego cła antydumpingowego w celu określenia kwoty podatku od towarów i usług podlegającej zabezpieczeniu, a różnica między kwotą podatku obliczoną zgodnie z drugą kalkulacją, a kwotą do zapłaty obliczoną zgodnie z kalkulacją pierwszą stanowi kwotę podatku od towarów i usług podlegającą zabezpieczeniu.”

 

Reasumując, ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania w imporcie nie jest prostą sprawą, bowiem wiele kwot winno wchodzić w podstawę opodatkowania, a niektóre z nich, jak przykładowo koszty transportu, przez podatników określane są inaczej niż przez organy; z tego powodu przy każdorazowym ustalaniu podstawy opodatkowania należy sprawdzić, czy ujęto w podstawie wszystkie składniki, o których mowa m.in. w ust. 15 art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

 

 

———————————————

* Modzelewski Z., Mularczyk G. Ustawa o VAT. Komentarz, Warszawa 2006, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie II, str. 984; ISBN: 83-7334-611-2).


Stan prawny obowiązujący na dzień 20.04.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - 7 =

 

»Podobne materiały

Espresso cappuccino, latte, mocha – jakie stawki VAT?

Autor wyjaśnia podatkową różnicę między napojami takimi jak espresso, cappuccino, latte, mocha.

 

Kiedy faktura VAT nie uprawnia do odliczenia naliczonego podatku VAT?

Autor wyjaśnia, kiedy faktura VAT nie uprawnia do odliczenia naliczonego podatku VAT.

 

Usługi na ruchomym majątku rzeczowym a VAT

Opodatkowanie podatkiem VAT usług świadczonych na ruchomym majątku rzeczowym zależy od prawidłowego ustalenia miejsca świadczenia usługi – zagadnienie to szerzej przedstawia niniejszy artykuł.

 

Działalność gospodarcza na gruncie ustawy o VAT

Działalność gospodarcza na gruncie ustawy o VAT, a czynność wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

 

Przekazanie towarów bez wynagrodzenia a podatek od towarów i usług

Autor omawia zagadnienie przekazania towarów bez wynagrodzenia, czyli darowizny, przedstawiając tego konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usług.

 

Ogólne zasady dostawy nieruchomości

Autor omawia ogólne zasady dostawy nieruchomości oraz okoliczności, które uprawniają do zastosowania obniżonej stawki oraz zwolnień.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »