Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co grozi za podpisanie się na dokumencie za kogoś jego nazwiskiem?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 02.01.2016

Mąż otrzymał listem poleconym postanowienie o przedstawieniu zarzutów na podstawie art. 313 i 314 K.p.k. W uzasadnieniu napisano, że jest prowadzone postępowanie przygotowawcze w sprawie podrobienia podpisów J.K. na dokumencie i że J.K. zakwestionował autentyczność swojego podpisu. W toku postępowania pobrano materiał porównawczy pisma ręcznego i z wydanej przez biegłego opinii wynika, że to mój mąż złożył ten podpis. Wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów o dokonanie przestępstwa z art. 270 K.k. Mój mąż twierdzi, że nic nie podpisywał. Co mu grozi i co powinniśmy teraz zrobić? Chodzi o podpis na protokole odbioru maszyny budowlanej. Prawdopodobnie ten J.K. nie zapłacił za wypożyczenie sprzętu. Mąż nigdy nie był za nic karany.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.).

 

Zatem Pani małżonek jest podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1 K.k. W sprawie przeprowadzono dowód z opinii biegłego, z której to opinii wynika, jakoby to Pani małżonek miał złożyć podpis za J.K. Mąż twierdzi, że niczego nie podpisywał.

 

Zgodnie z art. 115 § 14 K.k. „dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne”.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z 25 października 1979 r. (II KR 10/79, OSNPG 1980, nr 11, poz. 127) stwierdził: „Dokument jest podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od tej osoby, w której imieniu został sporządzony”. Zgodnie z prezentowanym w orzecznictwie i doktrynie poglądem sprawca czynu, o którym mowa w art. 270 K.k., może dokument będący przedmiotem czynu zabronionego sporządzić w całości albo uzupełnić dany przedmiot lub inny nośnik o pewien tylko element. Istotnym jest jednak, aby z dokumentem lub nośnikiem związane było określone prawo np. majątkowe, albo aby jego treść miała istotne znaczenia prawne. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu prawa karnego materialnego „wprowadzony przez sprawcę element lub elementy przesądzają o tym, że konkretnemu przedmiotowi albo innemu zapisanemu nośnikowi informacji nadawany jest pozór autentycznego dokumentu. Takim elementem może być określony tekst, podpis, odbity znak pieczęci”. Dlatego też Sąd Najwyższy w uchwale z 17 marca 2005 r. (I KZP 2/2005, OSNKW 2005, nr 3, poz. 25) słusznie uznał, że: „Podrobieniem dokumentu [...] jest także potwierdzenie przez uczestnika czynności procesowej fałszywym podpisem nieprawdziwych danych w protokole utrwalającym tę czynność procesową”.

 

Być może, Pani małżonek za zgodą J.K. podpisał się za niego, co też np. miało nastąpić za jego zgodą. Jak podkreśla Sąd Najwyższy nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy osoba, której podpis został podrobiony, wyraziła na to zgodę, czy też nie (wyrok SN z 9 września 2002 r., V KKN 29/2001).

 

Zgodnie z tezą Sądu Najwyższego z wyroku z dnia 9 września 2002 r., sygn. akt V KKN 29/2001 „dla bytu przestępstwa z art. 270 § 1 kk zupełnie obojętne jest to, czy osoba, której podpis podrobiono na dokumencie, wiedziała o tym lub wyraziła na to zgodę, czy też nie. Dokument jest bowiem podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od osoby, w której imieniu został sporządzony. Podpisanie innej osoby jej nazwiskiem na dokumencie mającym znaczenie prawne, nawet za zgodą tej osoby, stanowi przestępstwo z art. 265 kk z 1969 r. (por. wyrok z dnia 25 października 1979 r. II KR 10/79 OSNPG 1980/11 poz. 127 str. 7). Przestępstwo z art. 270 kk jest przestępstwem formalnym. Dla bytu tego przestępstwa jest przy tym obojętne, czy ktoś poniósł przez to szkodę, czy też nie (por. wyrok Sądu Najwyższego z 14 marca 1959 r. V K 430/59 Służba MO nr 2 str. 349-350).”

 

W chwili obecnej podnieść należy, iż jako podejrzany Pani małżonek ma prawo w każdym czasie zapoznać się z aktami prowadzonej przeciwko niemu sprawy. Zasadnym jest jednak ustalenie, gdzie akta się znajdują, czy są na policji, czy też w prokuraturze. Po ustaleniu koniecznym będzie zapoznanie się z ich treścią, a w szczególności z wydaną w sprawie opinią. W interesie Pani małżonka leży podważenie wydanej w sprawie opinii. Powyższe wymaga jednak znajomości treści wydanej opinii. Nie można wykluczyć konieczności złożenie wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii innego biegłego. Wniosek taki, by miał większą skuteczność, winien być poparty zarzutami co do dotychczas wydanej opinii. Nie kierując bowiem żadnych zarzutów wobec dotychczasowej opinii, nie sposób w mojej ocenie skutecznie wnosić o dopuszczenie dowodu z opinii drugiego biegłego.

 

Jeżeli Pani małżonek nie poczuwa się do winy, to nie powinien czekać na rozwój wypadków, lecz wykazać się aktywnością. Po pierwsze ustalić, gdzie są akta, po drugie ustalić, jakie czynności prokurator ma jeszcze zamiar przeprowadzić w toku postępowania, po trzecie uzyskać odpis wydanej w sprawie opinii, po czwarte wnieść do tejże zastrzeżenia wraz z wnioskiem o nowego biegłego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - X =

»Podobne materiały

Czy można ubiegać się o skrócenie czasu zatrzymania prawa jazdy?

Zostałem skazany za naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Chciałbym wiedzieć, czy mogę wystąpić do sądu z wnioskiem o skrócenie czasu zatrzymania prawa jazdy do połowy, tzn. z dwóch lat do jednego roku. Czy jest to możliwe przy warunkowym umorzeniu p

 

Negocjowanie warunków wyroku po dobrowolnym poddaniu się karze

Zostałem zatrzymany podczas prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Poddałem się dobrowolnie karze, otrzymując zakaz prowadzenia pojazdów na dwa lata, 6 miesięcy w zawieszeniu na trzy lata oraz mandat. Zgodziłem się na te warunki, ale teraz przemyślałem sprawę i chciałbym negocjować króts

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »