Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co grozi pracodawcy za niepłacenie składek ZUS pracowników?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 11.02.2016

20 lat temu zlikwidowałem firmę. Od tamtej pory nie prowadzę żadnej działalności. Prowadząc firmę, zatrudniałem przez kilka miesięcy pracownika, za którego nie odprowadzałem składek do ZUS. Do ilu lat wstecz ZUS może żądać zapłacenia składek? Co mi może grozić? Czy podlega to już przedawnieniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od 2003 r. należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu dopiero po 10 latach, bez względu, czy był przerywany bieg przedawnienia, czy nie. Według orzeczenia NSA odnośnie przedawnienia (5 czy 10 lat) stosuje się przepisy obowiązujące w momencie wymagalności składek. Bieg przedawnienia przerywa odroczenie terminu opłacenia należności z tytułu składek, rozłożenie spłaty tych należności na raty (bieg odsetek jest wstrzymany od dnia złożenia podania o układ ratalny), jak i niektóre inne czynności zmierzające do ściągnięcia tych należności, jeżeli o czynności tej został zawiadomiony dłużnik.

 

Do wszystkich należności składkowych na ubezpieczenie społeczne, które stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2003 r. (czyli przed zmianą przepisów), i które przed tą datą nie uległy jeszcze przedawnieniu (przy zastosowaniu 5-letniego okresu przedawnienia na mocy starych przepisów), zastosowanie znajduje nowy termin przedawnienia – czyli termin 10-letni (art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

 

Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2008 r., sygn. akt II UZP 5/08:

 

„Dziesięcioletni okres przedawnienia, przewidziany w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074), znajduje zastosowanie do należności z tytułu składek, które stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2003 r., jeżeli do tej daty nie uległy przedawnieniu według przepisów dotychczasowych.”

 

Do składek ZUS, o których Pan napisał, ma zastosowanie 10-letni okres przedawnienia.

 

Jeśli chodzi o nowelizację ustawy z 2012 roku, przewiduje ona 5-letni termin przedawnienia, ale biegnący od 1 stycznia 2012 r. Jeśli składki nie przedawniły się do tego okresu.

 

To samo dotyczy ewentualnej odpowiedzialności za wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Zgodnie z art. 45 § 1 i 2 K.w. karalność czynu ustaje, gdy od jego popełnienia upłynął jeden rok, jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu (momentem wszczęcia postępowania jest data zarządzenia prezesa sądu, kierującego sprawę do rozpoznania na rozprawie lub na posiedzeniu – art. 59 § 2 K.p.w.).

 

Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia orzekania następuje z chwilą popełnienia wykroczenia przy czynach o charakterze jednorazowym, w sytuacji czynów ciągłych przedawnienie biegnie od popełnienia ostatniego z nich, a w przypadku czynów trwałych bieg następuje od ustania stanu bezprawnego.

 

Pozostaje jeszcze kwestia odpowiedzialności karnej. W myśl tych przepisów osoba wykonująca czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, która złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Tej samej karze podlega również ten, kto narusza przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych nie zgłaszając, nawet za zgodą zainteresowanego wymaganych danych albo zgłaszając nieprawdziwe dane mające wpływ na prawo do świadczeń. Także płatnik składek, który przywłaszcza część składki finansowanej przez ubezpieczonego podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu.

 

Jednak jeśli miało to miejsce 20 lat temu, nastąpiło przedawnienie karalności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus dziewięć =

»Podobne materiały

Zasada prawna

Czy uchwała SN z dnia 18 maja 2011 r. (I UZP 1/11) ustanowiła zasadę prawną, zgodnie z którą urlop wychowawczy wykorzystany przed 1999 r. zalicza się do stażu pracy? Czy zasada ta powinna być respektowana przez ZUS i sądy rozstrzygające w podobnych sprawach?  

 

Bezpłatne wykonanie prac przez żonę właściciela firmy – umowa

Jestem osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Chciałbym zawrzeć z żoną, która nie jest zatrudniona w mojej firmie, umowę-zlecenie na nieodpłatne wykonanie pewnych prac w mojej firmie. Czy mogę to zrobić? Czy muszę gdzieś zarejestrować taką umowę i opłacać składki Z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »