.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, aby spółka nie była w stanie zawieszenia, lecz została zlikwidowana?

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 05.09.2019

Posiadam spółkę z o.o., w której mam 100% udziałów i jestem prezesem jednoosobowego zarządu. Spółka jest od 2009 r. zawieszona, a konkretnie to zawieszenie jest odnawiane co 2 lata. Spółka posiada niespłacone należności publiczno-prawne, a także cywilne. Wszelkie terminy przeniesienia odpowiedzialności na zarząd (5 lat) już minęły. Spółka nie posiada majątku poza wartościami niematerialnymi ujawnionymi w sprawozdaniu spółki – wówczas wycenionymi na 900 000 zł – dziś jednakże, obiektywnie rzecz biorąc, bezwartościowymi (chodzi o oprogramowanie i bazę danych już zdezaktualizowaną). Co można zrobić z tą spółką, aby nie była w stanie zawieszenia, lecz została np. zlikwidowana, wykreślona itp., bowiem składanie kolejnych wniosków o odwieszenie i zawieszenie jest – mimo wszystko – uciążliwe? Ponadto w 2018 r., na skutek błędu sądu (a konkretnie chyba jakiegoś aplikanta), sąd nie zgodził się na wydanie postanowienia o zawieszeniu w tym samym dniu co odwieszenie, mimo że godził się w poprzednich latach i mimo że orzecznictwo jest tu jednoznaczne. W efekcie musiałem składać ponowny wniosek, a spółka prowadziła „zerową” działalność przez parę miesięcy, co rodzi kolejność składania sprawozdania finansowego. Nie od rzeczy jest dodać, iż spółka w obecnym stanie rzeczy nie posiada żadnych środków, w tym – formalnie – nawet na opłacenie wniosku do KRS-u.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fakt, że spółka nie ma środków na pokrycie różnych kosztów, nie stanowi podstawy do tego, by uznać, że jej nie ma.

 

Wyjście to:

 

 1. zbycie udziałów osobie trzeciej,

 2. analiza pod kątem wykreślenia z urzędu i oczekiwanie na takie rozwiązanie ze strony sadu lub

 3. formalna likwidacja spółki.

 

Sprzedaż zarejestrowanej spółki jest jak najbardziej możliwa. Przeszkodą dla tego działania są jej zobowiązania. Ich istnienie może uniemożliwić znalezienie nabywcy. Byłoby to zbycie przez Pana wszystkich swoich udziałów. Musiałby Pan tylko przypilnować, aby od razu odbyło się powołanie przez nabywcę udziałów (nowego wspólnika) zarządu spółki. Jest to konieczne, aby mógł Pan zawiadomić skutecznie spółkę o zbyciu udziałów i przestał być jej wspólnikiem z dniem takiego( skutecznego) zawiadomienia. Zatem, wizyta u notariusza i:

 

 1. podpisanie w jego obecności umowy zbycia udziałów oraz

 2. odbycie NZW spółki przez nowego wspólnika i powołanie zarządu,

 3. zawiadomienie nowego zarządu o zbyciu udziałów.

 

Zgodnie z ustawą o KRS:

 

„Art. 24. 1. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia – wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin.

Art. 25a. 1. Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy:

1) oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;

2) oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

3) wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu;

4) mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe;

5) mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1. 2. W toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy bada, czy podmiot ten posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność”.

 

Postępowanie przymuszające to ewentualna grzywna dla Pana jako członka zarządu. Ewentualnie dwukrotna. Wymagałoby to także zawiadomienia sądu takiej sytuacji oraz skłonienia go do podjęcia działań z urzędu. Nikt nie jest w stanie zagwarantować Panu uzyskania efektu w postaci wykreślenia spółki z KRS.

 

Zatem likwidacja. Ogólne harmonogram wstępny:

 

 1. ZW wspólników i podjęcie uchwał:

  1. o rozwiązaniu spółki,

  2. o powołaniu likwidatora.

 2. Złożenie oświadczenia przez likwidatora przed powołaniem na to stanowisko – obejmujące zgodę na powołanie i pełnienie tej funkcji.

 3. Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji przez likwidatora,.

 4. Zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o otwarciu likwidacji: NIP-8.

 5. Projekt ogłoszenia w MSiG o otwarciu likwidacji i wezwanie wierzycieli do zgłaszania wierzytelność.

 6. Publikacja ogłoszenia i wezwania.

 7. Zgłoszenie do KRS otwarcia likwidacji (350 zł).

 8. Przeprowadzenie czynności likwidacyjnych – zakończenie interesy bieżące spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań, ewentualne upłynnić majątku spółki. Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki – jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników.

 9. Sprawozdanie likwidacyjne sensu stricto.

 10. ZW i podjęcie uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego sensu stricto.

 11. Złożenie sprawozdania do US.

 12. Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego wg ustawy o rachunkowości.

 13. ZW i uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego wg ustawy o rachunkowości.

 14. ZW i uchwała o wyznaczeniu przechowawcy dokumentacji.

 15. Zgłoszenie wykreślenia spółki jako płatnika składek.

 16. US – zgłoszenie zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT; zgłoszenie aktualizacyjne: NIP-2, zgłoszenie wykreślenia spółki z rejestru VAT: VAT-Z.

 17. Rozliczenia podatkowe końcowe.

 18. Wniosek do GUS-u.

 19. wniosek o wykreślenie spółki z KRS plus załączniki (400 zł).

 20. Złożenie sprawozdania wg ustawy o rachunkowości do US.

 

Stosownie do Kodeksu spółek handlowych:

 

„Art. 270. Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki;

2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza;

3) ogłoszenie upadłości spółki.

 

Art. 272. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru”.

 

Dla rozwiązania spółki konieczne jest podjecie uchwały w formie aktu notarialnego. Będzie to protokół z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbytego bez formalnego zwołania. Muszą w nim wziąć udział wszyscy wspólnicy (100% kapitału zakładowego – udziałów). Nie może być sprzeciwu co odbycia takiego NZW oraz zaproponowanego porządku obrad.

 

Oprócz uchwały o rozwiązaniu podjęta będzie uchwała o powołaniu likwidatorów. Jeżeli będzie ich co najmniej dwóch trzeba ustalić sposób reprezentacji (mniemam, że każdy będzie miał prawo do jednoosobowej reprezentacji spółki – to zawarłem w projekcie). Należy pobrać od notariusza 3 odpis protokołu: jednego ad acta, drugiego do zgłoszenia w sądzie rejestrowym, zaś trzeciego – do zgłoszenia organom podatkowym które informowane są o rozpoczęciu postępowania likwidacyjnego. Koszt jednej strony wypisu z aktu notarialnego to kwota 6 zł.

 

Ogłoszenie w MSiG. Obecnie koszt ogłoszenia wynosi: 70 groszy za 1 znak. Opłatę ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami. Cenę dostarczenia 1 egzemplarza MSiG w formie elektronicznej (na e-maila) – 14,76 zł brutto. Można to obliczyć samodzielnie i dokonać wpłaty (wskazane jest nieco wyższa wpłata). Rachunek do wpłaty opłaty zawarty jest we wniosku.

 

Bilans otwarcia likwidacji jest sprawozdaniem finansowym, sporządzonym zgodnie z regułami określonymi w ustawie o rachunkowości. Wartość aktywów określa się na potrzeby bilansu otwarcia jako ich wartość zbywczą. W tym przypadku bilans ma na celu  podział rzeczywistego majątku między wierzycieli, a następnie podział pozostałości między wspólników.

 

Bilans otwarcia likwidacji to normalne, pełne sprawozdanie finansowe, jego częścią ma być również rachunek zysków i strat. Bilans otwarcia likwidacji trzeba przedłożyć do zatwierdzenia zgromadzenia wspólników. Zatem po sporządzeniu dokumentu likwidator powinien pamiętać, aby zwołać zgromadzenie wspólników, umieścić w porządku obrad uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji, a następnie poddać ją pod głosowanie. Według art. 281 § 1 Kodeksu spółek handlowych „likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten likwidatorzy składają zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia”.

 

Bilans otwarcia, przed przedłożeniem organom sp. z o.o. w likwidacji, musi zostać podpisany przez wszystkich likwidatorów, co wynika z przepisów ustawy o rachunkowości. Według ustawy o rachunkowości bilans otwarcia likwidacji powinien być sporządzony przez likwidatorów w ciągu 15 dni od zajścia zdarzeń powodujących likwidację.

 

Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki – są to tzw. czynności likwidacyjne. Trwające w dniu podjęcia uchwały o rozwiązaniu interesy mogą być kontynuowane. Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki – jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników.

 

Spółka nadal jest czynnym podatnikiem w zakresie podatku dochodowego oraz VAT. Likwidacja może wymagać wystawienia faktur, zatem jest to dopuszczalne. Co do zasady organiczne to powinno być do tego, że byłoby to niezbędne do zakończenia spraw spółki w toku jej likwidacji. W praktyce, o ile nowe sprawy da się zakończyć do dnia faktycznej likwidacji i rozliczyć, a nadto spółka nie zgłosi zakończenia wykonywana czynności opodatkowanych w zakresie VAT – to są one wszczynane i są wystawiane faktury. Wykreślenie z KRS-u możliwe jest pomimo posiadania przez spółkę zobowiązań.

 

Sprawozdania finansowe muszą być składane droga elektroniczną. Musiałby Pan wyrobić sobie co najmniej profil zaufany na platformie EPUAP, aby móc je podpisywać elektronicznie przed złożeniem. To akurat nic nie kosztuje.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziesięć - 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »