.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co robić, gdy nie wiem, czy istnieje testament?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 06.12.2018

Moja siostra zmarła w 2012 r. Nie wiadomo mi było, czy zostawiła testament, nie zostałem o tym poinformowany. Niedawno dowiedziałem się od drugiej siostry, że zostały długi do spłacenia. Co mam zrobić w takiej sytuacji, żeby nie spłacać tych długów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przyjął Pan spadek przez upływ czasu z mocy ustawy. Spadek to także długi, nawet jeśli są to tylko długi.

 

Siostra zmarła w 2012 roku, więc 5 lat temu. Najpierw należy sprawdzić, czy długi nie są przedawnione.

 

Zgodnie z brzmieniem art. 118 Kodeksu cywilnego podstawowym terminem przedawnienia jest termin 10-letni. Od powyższego terminu istnieje szereg wyjątków. Wyjątki te zostały określone już w art. 118 Kodeksu cywilnego, jak również w szeregu przepisów szczególnych. Tak więc zasadą jest, iż roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu w okresie 10 lat, chyba że przepisy prawa ustalają odmienny termin przedawnienia danego roszczenia majątkowego. Artykuł 118 kodeksu cywilnego ustanawia 3-letni termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz roszczeń o świadczenia okresowe. Przykładem świadczenia okresowego, czyli powtarzającego się, jest czynsz najmu czy też odsetki, jeżeli są płatne w stałych z góry oznaczonych okresach czasu.

 

Przepisy szczególne regulują natomiast cały szereg terminów przedawnienia. Tytułem przykładu wskazać można następujące przepisy:

 

  • art. 554 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch;
  • art. 646 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane;
  • art. 677 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy, czy też
  • art. 719 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenie użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy, jak również roszczenia biorącego do używania przeciwko użyczającemu o zwrot nakładów na rzecz oraz o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

 

Proszę więc sprawdzić, jakiego rodzaju są to zobowiązania i czy siostra miała wydany na nie wyrok zobowiązujący do zapłaty, jeśli nie – to zasadniczo przedawniły się z upływem 3 lat.

 

W innym wypadku – gdy był wyrok – przedawniają się z upływem lat 10, i trzeba sprawdzić, kiedy był wyrok, jakie inne czynności były podjęte przez wierzycieli. Być może długi są przedawnione.

 

Drugą opcją jest uchylenie się od skutków przyjęcia spadku. To jest ciężki temat i wymaga sprawy sądowej i udowodnienia, że nie wiedział Pan – nie o długach, ale o powołaniu do spadku.

 

Zgodnie z treścią postanowienia z dnia 30 czerwca 2005 r., sygn. akt IV CK 799/04, „podstawę uchylenia się przez spadkobiercę od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może stanowić błąd prawnie doniosły (art. 1019 § 2 w zw. z art. 84 § 1 zdanie pierwsze i § 2 k.c.). Błędem takim nie jest nieznajomość przedmiotu spadku pozostająca w związku przyczynowym z niedołożeniem przez spadkobiercę należytej staranności w ustalaniu rzeczywistego stanu majątku spadkowego.

W przedmiocie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku sąd przeprowadza rozprawę”.

 

Jak więc z powyższego wynika, musiałaby Pani złożyć wniosek do sądu o uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu na odrzucenie spadku. Ale jeśli wiedział Pan o śmierci siostry, o powołaniu do spadku, to zasadniczo nie ma Pan argumentów. Pozostaje kwestia przedawnień, może tak da się bronić.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »