.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cło od usług marketingowych

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 17.06.2014

Sprowadzam z USA suplementy diety. Urząd celny zadał mi pytanie o przelewy i płatności do mojego kontrahenta. Mam płatności związane z zakupem produktów oraz faktury za usługi marketingowe. Proszę o informację, czy dla ceny towaru zakupionego w USA ma znaczenie faktura wystawiana za usługę marketingową (w załączniku opis warunków dostawy wg INCOTERMS)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznijmy od analizy prawnej przepisów celnych.

 

Przepisy wspólnotowego prawa celnego

 

Sprawę wartości celnej towaru zgłaszanego do procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu regulują przepisy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 1992.302.1 ze zmianami, dalej zwanego „WKC”).

 

Zasadniczo – zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 WKC:

 

„1. Wartością celną przywożonych towarów jest wartość transakcyjna, to znaczy cena faktycznie zapłacona lub należna za towary, wtedy gdy zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty, ustalana, o ile jest to konieczne, na podstawie art. 32 i 33, pod warunkiem że: (…)”.

 

Przy czym do wartości transakcyjnej określone kwoty są obligatoryjnie doliczane (art. 32 WKC) i od wartości transakcyjnej określone kwoty są obligatoryjnie odliczane (art. 33 WKC).

 

Elementy doliczane do wartości transakcyjnej:

 

„Art. 32

1. W celu ustalenia wartości celnej z zastosowaniem art. 29 do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary dodaje się:

a) następujące elementy w wysokości, w jakiej zostały poniesione przez kupującego, lecz nieujęte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za towary:

i) prowizje i koszty pośrednictwa, z wyjątkiem prowizji od zakupu,

ii) koszt pojemników, o ile na potrzeby celne są traktowane łącznie z towarem,

iii) koszt pakowania, zarówno robocizna, jak i materiały;

b) określoną w odpowiedniej proporcji wartość wymienionych poniżej towarów i usług, dostarczonych bezpośrednio lub pośrednio przez kupującego, bezpłatnie lub po obniżonej cenie, do użytku związanego z produkcją i sprzedażą przywożonych towarów na wywóz, w zakresie, w jakim taka wartość nie została ujęta w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej:

i) materiałów, komponentów, części i podobnych elementów, które stanowią część składową lub przynależność przywiezionych towarów,

ii) narzędzi, matryc, form i podobnych elementów użytych przy produkcji przywiezionych towarów,

iii) materiałów zużytych przy produkcji przywiezionych towarów,

iv) prac inżynieryjnych, badawczych, artystycznych i projektowych oraz planów i szkiców wykonanych poza Wspólnotą i niezbędnych do produkcji przywiezionych towarów;

c) honoraria, tantiemy autorskie i opłaty licencyjne dotyczące towarów, dla których ustalana jest wartość celna, które musi opłacić nabywca, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, jako warunek sprzedaży wycenianych towarów, o ile te honoraria, tantiemy autorskie i opłaty licencyjne nie są ujęte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej;

d) wartość jakiejkolwiek części dochodu z tytułu dalszej odsprzedaży, dyspozycji lub wykorzystania przywiezionych towarów, która przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu;

e)

i) koszty transportu i ubezpieczenia przywiezionych towarów oraz

ii) opłaty załadunkowe i manipulacyjne związane z transportem przywiezionych towarów do miejsca ich wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty.

2. Każdy element dodany do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej jest doliczany, z zastosowaniem niniejszego artykułu, jedynie na podstawie obiektywnych i wymiernych danych.

3. Przy ustalaniu wartości celnej do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej nie dodaje się żadnych elementów, z wyjątkiem określonych w niniejszym artykule.

4. Do celów niniejszego rozdziału określenie „prowizja od zakupu” oznacza opłaty poniesione przez importera na rzecz jego agenta za usługę polegającą na reprezentowaniu go przy zakupie towarów, których wartość celna jest ustalana.

5. Nie naruszając ust. 1 lit. c):

a) przy ustalaniu wartości celnej opłaty za prawo do kopiowania przywiezionych towarów we Wspólnocie nie są doliczane do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywiezione towary; oraz

b) płatności za prawo do dystrybucji lub odsprzedaży przywiezionych towarów, poniesione przez kupującego, nie są doliczane do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywiezione towary, jeżeli takie płatności nie stanowią warunku sprzedaży towarów na wywóz do Wspólnoty”.

 

Elementy odliczane od wartości transakcyjnej:

 

„Art. 33

1. Nie wlicza się do wartości celnej następujących kosztów, o ile można je wyodrębnić z ceny faktycznie zapłaconej lub należnej:

a) koszty transportu towarów po ich przybyciu do miejsca wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty;

b) koszty związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi, montażowymi, obsługą lub pomocą techniczną wykonaną po przywozie towarów takich jak: zakłady przemysłowe, maszyny lub wyposażenie;

c) odsetki wynikające z umowy o finansowaniu, zawartej przez kupującego i odnoszącej się do zakupu przywożonych towarów, niezależnie od tego, czy finansowanie zapewnione jest przez sprzedającego czy też przez inną osobę, o ile umowa o finansowaniu została zawarta w formie pisemnej, a kiedy będzie to wymagane, kupujący będzie w stanie udowodnić, że:
– towary te zostały rzeczywiście sprzedane po cenie zadeklarowanej jako faktycznie zapłacona lub należna, i
– żądane oprocentowanie nie przekracza normalnie stosowanego oprocentowania dla tego typu transakcji dokonywanych w tym kraju w czasie, w którym dokonano operacji finansowej;

d) opłaty za prawo do kopiowania przywiezionych towarów we Wspólnocie;

e) prowizja od zakupu;

f) należności celne przywozowe lub inne opłaty pobierane we Wspólnocie z tytułu przywozu lub sprzedaży towarów”.

 

Subsumcja przepisów wspólnotowego prawa celnego do stanu faktycznego przedstawionego w niniejszej opinii

 

Odpowiadając na Pani pytanie, cytuję: „Czy na cenę towaru zakupionego w USA ma znaczenie faktura wystawiana za usługę marketingową?” – stwierdzam, że o ile usługa marketingowa była elementem ceny transakcyjnej w rozumieniu art. 29 ust. 1 WKC, czyli jeżeli była elementem ceny faktycznie zapłaconej lub należnej (bez wykupienia usługi marketingowej nie byłoby możliwości zakupu danego, konkretnego towaru, dla importu którego ustalana jest wartość celna), to wtedy ta usługa marketingowa jest wliczana do wartości celnej towaru obejmowanego procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu.

 

Co więcej, usługa marketingowa może mieć także charakter opłat, o których mowa w art. 32 WKC. Wtedy także będzie ona wliczana do wartości celnej towaru. W przeciwnym wypadku – nie.

 

Konkluzje

 

Jeżeli usługa marketingowa była elementem ceny transakcyjnej lub spełnia warunki art. 32 WKC, to będzie ona wliczana do wartości celnej towaru obejmowanego procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu.

 

 

 

 

Stan prawny z 27.04.2012 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton