Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ciąża w Niemczech

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 05.05.2014

Pracuję w Niemczech przez polskiego pośrednika. Byłam na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży, ale pracodawca mnie zwolnił i firma polska kazała mi wrócić do kraju, bo nie będą płacić za moje zakwaterowanie. Czy pośrednik ma do tego prawo? Czy możliwa jest w mojej sytuacji ciąża w Niemczech?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przesłana przez Panią umowa nie jest umową o pracę ani też umową cywilnoprawną, na podstawie której wykonywana jest praca. Przedmiotem umowy jest usługa pośrednictwa z zakresie znalezienia pracy zagranicą dla osoby mającej być zrekrutowaną do pracy u zagranicznego pracodawcy.

 

Na podstawie tej umowy zleceniodawca (osoba mająca wyjechać do pracy) nie nawiązuje stosunku pracy, a jedynie agencja pośrednictwa zobowiązuje się do podjęcia czynności, które mają doprowadzić do zawarcia umowy z zagranicznym pracodawcą (czynności pośrednictwa).

 

„Podejmowanie pracy zagranicą u pracodawców zagranicznych odbywa się w trybie i na zasadach obowiązujących w państwie zatrudnienia oraz określonych w umowach międzynarodowych” (art. 84 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.).

 

Pracę u zagranicznego pracodawcy można podjąć:

 

  1. w drodze bezpośrednich uzgodnień dokonywanych przez osoby podejmujące pracę z pracodawcami zagranicznymi;
  2. za pośrednictwem publicznych służb zatrudnienia;
  3. za pośrednictwem agencji zatrudnienia prowadzącej działalność z zakresie pośrednictwa zatrudnienia.

 

Sytuacja z punktu a. jest prosta, pracownik bezpośrednio uzgadnia warunki z pracodawcą zagranicznym i podejmuje pracę. Sytuacja b. Pani nie dotyczy, pod uwagę należy wziąć sytuację c. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy „kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem agencji zatrudnienia odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez te agencje z osobami kierowanymi. Umowa ta powinna określać w szczególności [treść minimalna]:

 

1) pracodawcę zagranicznego;

2) okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

3) rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne;

4) warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych;
5) obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia;

6) zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń;

7) kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na:

 

  1. dojazd i powrót osoby skierowanej,
  2. wydanie wizy,
  3. badania lekarskie,
  4. tłumaczenia dokumentów;


8) informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy;

9) inne zobowiązania stron”.

 

Przesłana przez Panią umowa nie spełnia wymogów minimalnych wynikających z przytoczonego powyżej przepisu. Pośrednik, kierując Panią do konkretnego pracodawcy, powinien zawrzeć z Panią osobną umowę, w której powyższe kwestie powinny zostać określone. Mimo że w przesłaną umowę wpleciono częściowe postanowienia dotyczące kosztów (pkt 15: „z wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie potrącana co miesiąc należność za koszty noclegowo-transportowe”), to są one niewystarczające. Z tego zapisu wynika, że koszty noclegów miały być pokrywane z Pani wynagrodzenia. Problem powstaje w sytuacji, gdy Pani już tego wynagrodzenia nie otrzymuje, trudno wymagać od pośrednika, aby pokrywał koszty Pani noclegów i pobytu w Niemczech, jeżeli nie może ich potrącić z Pani wynagrodzenia i nie posiada żadnego zabezpieczenia. Z długiej strony warunki Pani powrotu czy ewentualnie pokrycia kosztów pobytu w Niemczech w przypadku utraty pracy z winy pracodawcy powinny zostać określone na piśmie. Dotyczy to też ciąży w Niemczech.

 

Pisze Pani, iż niemiecki pracodawca zwolnił Panią z powodu ciąży. Do umowy zawartej z niemieckim pracodawcą stosuje się niemieckie przepisy prawa pracy, w tym także przepisy dotyczące ochrony pracownicy w ciąży. Wypowiedzenie umowy o pracę (Kündigung) z naruszeniem powyższych przepisów jest nieważne, jeżeli pracodawca wiedział, że jest Pani w ciąży lub dowiedział się w terminie dwóch tygodni od wręczenia wypowiedzenia (§ 9 Mutterschuztgesetz z 24.01.1952; dost. http://www.gesetze-im-internet.de/muschg/BJNR000690952.html).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus dziewięć =

»Podobne materiały

Szczególna ochrona w okresie ciąży

Jestem nauczycielem kontraktowym, mam umowę na stałe. Jestem w ciąży. Otrzymałam wypowiedzenie warunków umowy o pracę – zmniejszenie etatu. Przyczyną jest zmiana planu nauczania. Dodam, że placówka liczy mniej niż 20 pracowników. Odmówiłam podpisania nowej umowy, ale dyrektor nie chce się na t

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »