Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ciągłe odwoływanie i przekładanie realizacji usługi, jak zrezygnować?

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 29.01.2020

Przed 8 miesiącami zakupiłem vouchery na oddanie skoków na linie, niestety organizator już 4 razy je odwoływał. Powiadomienia o odwołaniu mieliśmy dostawać do godziny 22.00 przeddzień planowanego skoku (zapis z regulaminu), a tymczasem informacje przychodziły o 1.00, o 3.00 w nocy. Skoki odbywają się w mieście oddalonym od mojej miejscowości o 300 km, więc już 2 razy zdążyłem dojechać do miasta na nocleg, aby w środku nocy dowiedzieć się, że moje skoki znowu zostały odwołane. Kiedy kupowałem tę usługę, nie było żadnego terminu ważności vouchera, a teraz organizator wprowadził zmiany i voucher jest ważny 12 miesięcy – nie przysługuje mi przedłużenie terminu, mimo że wina jest po jego stronie. Termin owszem mogą przedłużyć, ale za dopłatą. Mam dość takiego traktowania i chciałbym zrezygnować. Czy jest szansa odzyskania pieniędzy za niewykonane skoki? Organizator informuje, że zrezygnować z usługi można do 14 dni i wtedy oddaje pieniądze. W rozmowie telefonicznej, gdy przedstawiłem moje zarzuty, stwierdził, że nie ma sobie nic do zarzucenia i pieniędzy nie odda. Powiedział, że jego usługa jest uregulowana prawnie w polskim urzędzie patentowym i dlatego nie obowiązuje go art. 746 K.c. Co mogę w tej sytuacji zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ciągłe odwoływanie i przekładanie realizacji usługi, jak zrezygnować?

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności pozwolę zwrócić sobie uwagę na fakt, iż zastrzeżenie umowne, które uzależnia spełnienie świadczenia na rzecz konsumenta jedynie od woli przedsiębiorcy, powinno być uznane za niedozwoloną klauzulę umowną. A z taką sytuacją mamy de facto do czynienia, jeśli przedsiębiorca może odwołać realizację usługi, co czyni wielokrotnie, uniemożliwiając tym samym realizację umowy. W związku z powyższym, w myśl art. 385(1) Kodeksu cywilnego (K.c.) – postanowienie takie powinno być uznane za niewiążące konsumenta.

 

Wyznaczenie dodatkowego terminu pod rygorem odstąpienia od umowy

W przedstawionej sytuacji można obrać dwie ścieżki. Po pierwsze, może Pan wyznaczyć dodatkowy termin na realizację usługi, pod rygorem odstąpienia od umowy, na podstawie art. 491 K.c.:

 

§ 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie, żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.”

 

Tak jak wskazałem, zastrzeżenie umowne uzależniające wykonanie umowy wyłącznie od woli przedsiębiorcy (nie od czynników niezależnych jak pogoda) będzie nieważne, w związku z czym nie będzie miał on możliwości odwołania usługi, o czym też może Pan go poinformować. Jeśli i tym razem usługa nie zostanie zrealizowana, będzie Pan mógł odstąpić od umowy i żądać zwrotu uiszczonej ceny w pełnej wysokości.

 

Prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie

Drugą ścieżką jest wypowiedzenie umowy, do czego również ma Pan prawo. Zgodnie z art. 750 K.c. – do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Jak stanowi zaś art. 746 K.c.:

 

§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.”

 

Oznacza to, iż pomimo że w umowie określone zostało jedynie odstąpienie w terminie 14 dni na podstawie przepisów konsumenckich, to bezpośrednio z ustawy przysługuje Panu prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie. Cytowany przepis zobowiązuje do uiszczenia przyjmującemu zlecenie części wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, tym niemniej udowodnienie poniesienia takich kosztów spoczywać będzie na przedsiębiorcy. A contrario, reszta wynagrodzenia (które miałoby w tym przypadku charakter zaliczki), jeśli zostało już uiszczone, powinna zostać zwrócona.

 

Jako powód wypowiedzenia umowy należałoby podać uchylanie się przedsiębiorcy od realizacji umowy, co trzeba uznać za ważny powód. W takim też przypadku nie możemy mówić o możliwości zastosowania kary umownej, nawet jeśli ta została przewidziana.

 

Naprawienie szkody wynikłej z odwoływania usługi

Może Pan również wskazać organizatorowi, że na skutek nienależytego wykonania umowy (brak informacji o odwołaniu skoku w umówionym terminie), może Pan dochodzić naprawienia powstałych szkód, czyli zwrotu kosztów przejazdu i noclegu (jeśli tych nie poniósłby Pan będąc prawidłowo poinformowanym o odwołaniu skoku). Uprawnienie to wynika z art. 471 K.c.: „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”

 

Może Pan wskazać, iż w przypadku polubownego załatwienia sprawy odstąpienia (wypowiedzenia) i zwrotu pieniędzy nie będzie Pan dochodził odszkodowania ze wskazanego przepisu.

 

To, że na usługę zgłoszony jest patent, w omawianej sytuacji nie ma nic do rzeczy i nie wpływa na możliwość zastosowania art. 746 K.c., zwłaszcza że zgodnie z § 3 nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. W takiej sytuacji przed wdaniem się w spór sądowy może Pan spróbować drugiego rozwiązania z art. 491 K.c., zwłaszcza zważywszy na fakt, iż w przypadku tego przepisu zwrócona powinna być cała kwota wynagrodzenia. Ponadto może Pan zgłosić sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Chodzi tu o zgłoszenie niedozwolonego zapisu umownego, dotyczącego odwołania usługi bez podania przyczyny, a także niedozwolonej zmiany umowy polegającej na skróceniu trwania ważności voucherów wszystkich osób, które wykupiły je wcześniej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus 1 =

»Podobne materiały

Niedotrzymanie umowy przez hotel

W zimie dokonałem rezerwacji na wczasy w hotelu dla całej mojej rodziny. Zapłaciłem za pobyt, jednak gdy chciałem uzyskać dodatkowe potwierdzenie, okazało się, że w międzyczasie ośrodek zmienił właściciela i umowa nie będzie zrealizowana – mogę otrzymać zwrot pieniędzy. Nam jednak zależy na wy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »