.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Chwila słabości i wypicie alkoholu przed jazdą samochodem

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 06.04.2016

Od roku zmagam się z chorobą nowotworową. Kilka dni temu dowiedziałam się, że moja koleżanka ma raka mózgu, co mnie załamało. W chwili słabości sięgnęłam po alkohol i wsiadłam do samochodu, by pojechać do kolegi – porozmawiać, wyżalić się. Wiem, że zrobiłam głupio. Zostałam zatrzymana przez policję i odebrano mi prawo jazdy. Czy mogę starać się o umorzenie postępowania? Skazanie będzie dla mnie oznaczało utratę pracy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksy karnego zwanego dalej K.k., przepisy kodeksu wykroczeń – K.w. oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego.

 

W pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie, ile promili w wydychanym powietrzu miała Pani w chwili zatrzymania. Powyższe będzie bowiem skutkowało zakwalifikowaniem Pani czynu z art. 87 § 1 K.w. (prowadzenie pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu – wykroczenie) lub z art. 178a § 1 K.k. (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – przestępstwo).

 

Pozwolę sobie wskazać, iż ze stanem po spożyciu alkoholu mamy do czynienia w sytuacji, jeżeli poziom alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

 

Stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu karnego zachodzi, gdy:

 

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  • zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

 

Ustalając powyższe, wskazać należy, iż wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego może Pani złożyć tylko w wypadku popełnienia przestępstwa. Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie nie przewiduje instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego.

 

Jeżeli spełnione są przesłanki uzasadniające warunkowe umorzenie postępowania, prokurator może zamiast aktu oskarżenia sporządzić i skierować do sądu wniosek o takie umorzenie. Innymi słowy wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego może skierować prokurator lub Pani. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania rozstrzygany jest jednak za każdym razem przez sąd właściwy do rozpoznania sprawy – sąd miejsca popełnienia przestępstwa.

 

Czyn z art. 178a § 1 K.k. jest bowiem przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W związku z powyższym sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju. Powyższe znajduje uzasadnienie w treści art. 42 § 2 K.k.

 

W przedstawionej przez Pana sytuacji sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju. Rozróżnienie ma bowiem zasadnicze znaczenia dla osób, które posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami, dla których wymagane są różne kategorie prawa jazdy.

 

Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo wskazują, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdu określonego rodzaju winno w pierwszej kolejności dotyczyć pojazdu tego rodzaju którym sprawca dopuścił się przestępstwa. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 stycznia 2007 r., sygn. akt III KK 437/06, „orzeczenie sądu w przedmiocie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, oparte na dyspozycji art. 42 § 2 K.k., ograniczone tylko do określonego rodzaju tych pojazdów, które nie obejmuje tego typu pojazdu, który sprawca przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji prowadził, tylko pozornie czyni zadość nakazowi zawartemu w przedmiotowym przepisie. Wykładnia celowościowa, niezbędna dla prawidłowego ustalenia normatywnej zawartości art. 42 § 2 K.k. prowadzi do wniosku, że w zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, w pierwszej kolejności, powinno wchodzić uprawnienie do prowadzenia pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa”.

 

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.

 

W chwili obecnej, składając wniosek warunkowe umorzenie postępowania, winna Pani w pierwszej kolejności ustalić, jakie wyszło wskazanie alkomatu w czasie Pani badania, nadto zasadne jest ustalenie, czy stosowane leczenie nie ma wpływu na metabolizm, a tym samym na szybkość spalania alkoholu przez organizm. Proszę także na świadka zawnioskować koleżankę, która dowiedziała się o chorobie, a także kolegę, z którym miała się Pani spotkać. Niestety nie wskazuje Pani, jaki rodzaju i ile alkoholu Pani wypiła. Powyższe będzie miało bowiem dla oceny Pani sytuacji bardzo istotne znaczenie.

 

W mojej ocenie wszystko uzależnione jest przede wszystkim od tego, jaka jest Pani prognoza kryminologiczna. Nie była Pani karana, a skoro tak, to Pani dotychczasowy sposób życia każe przypuszczać, iż odstąpienie od wymierzenia ukarania poprzez warunkowe umorzenie postępowania będzie dla Pani „darem”, z którego zechce Pani skorzystać. Nie zachodzi bowiem ryzyko umyślnego popełnienia przestępstwa z Pani strony w przyszłości. Wszystkie powyższe okoliczności osobiste w mojej ocenie mają istotne znaczenia dla oceny warunkowego umorzenia postępowania. Wszystkie dokumenty, z których treści wynikać będzie Pani społeczne zaangażowanie, także będą mile widziane.

 

Różnica między skazaniem a warunkowym umorzenie postępowania karnego jest zasadnicza. Jeżeli sąd warunkowo umorzy postępowanie, może Pan wskazywać, iż jest Pan osobą niekaraną.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »