.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Choroba psychiczna męża - jak pozałatwiać sprawy?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 22.08.2019

Usiłuję rozwiązać problemy wynikające z choroby psychicznej mojego męża (23 lata związku, 3 dzieci). Psychiatra stwierdził u niego chorobę psychiczną, złożyłam wniosek do sądu o leczenie bez zgody chorego (czekam na decyzję sądu). Chcę zamknąć działalność gospodarczą, której od ponad dwóch faktycznie nie prowadzi – nie ma przychodów, nie rozlicza się z ZUS-em i US-em, złożyć wnioski o umorzenie zobowiązań (jeśli w tej sytuacji są do tego podstawy prawne). Mam notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania go i firmy, ale może je cofnąć, jeśli znowu w przypływie choroby uzna mnie za wroga. Pytanie mam mało konkretne – jak mam to wszystko ogarnąć, od czego i jak zacząć, jak pisać pisma do urzędów? Rosnące zobowiązania będą skutkowały obciążeniami naszej wspólnej nieruchomości.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwana dalej ustawą systemową, oraz pomocniczo Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Kodeks postępowania administracyjnego (K.p.a.), ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Na skutek niedopełnienia formalności Zakład Ubezpieczeń Społecznych naliczył od Pani na swoją rzecz składki z tytułu ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego. Zgodnie z treścią art. 28 ustawy systemowej „należności z tytułu składek mogą być umarzane w całości lub w części przez Zakład, z uwzględnieniem wskazanych poniżej warunków”. Należności z tytułu składek mogą być umarzane tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności, natomiast należności z tytułu składek ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na te ubezpieczenia mogą być w uzasadnionych przypadkach umarzane pomimo braku ich całkowitej nieściągalności. Całkowita nieściągalność zachodzi, gdy:

 

  • dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie;
  • sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 i art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze;
  • nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  • nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym;
  • wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
  • naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję;
  • jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

 

Umorzenie składek powoduje także umorzenie odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty. Powyższy przepis dotyczył instytucji umorzenia, natomiast zgodnie z art. 29 ustawy systemowej ZUS może również płatności odroczyć lub rozłożyć na raty, i tak:

 

„1. Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie terminu płatności może dotyczyć jedynie należności finansowanej przez płatnika składek.

1a. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy.

2. Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach określonych w ustawie Ordynacja podatkowa.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zakład ustala opłatę prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w ustawie - Ordynacja podatkowa dla podatków stanowiących dochód budżetu państwa”.

 

Nie mogą jednakże podlegać rozłożeniu na raty składki finansowane przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek (art. 30 ustawy systemowej). Chodzi o składki na pracowników. Na skutek uzupełniania pytania wskazała Pani, iż przedmiotem zaległości są tylko Pani składki na ubezpieczenie, co skutkuje możliwością wystąpienia o ich umorzenie [por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 30 września 2010 r., sygn. akt I SA/Ol 118/10: „W przypadku składek finansowanych przez ubezpieczonych nie będących ich płatnikami w ogóle ustawodawca nie przewiduje możliwości ich umarzania, rozkładania na raty, czy odraczania terminu płatności. Nie istnieją podstawy prawne do merytorycznego rozpoznania wniosku w tym zakresie. Skoro nie można rozpoznać wniosku o umorzenie należności, to organ zobligowany jest do umorzenia postępowania w tym zakresie (art. 30 u.s.u.s.)”].

 

Najistotniejsze jest, iż na całe zadłużenie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składają się tylko i wyłączenie Pani męża składki na ubezpieczenie. Ustawa systemowa przewiduje zarówno w przepisie art. 28 i 29 możliwość umarzania czy też rozkładania na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odraczanie terminu ich płatności, a także rozkładanie tych płatności na raty. Jednakże z literalnego i niebudzącego wątpliwości interpretacyjnych brzmienia art. 30 ustawy systemowej przytoczonego powyżej wynika, iż powyższe regulacje prawne nie znajdują zastosowania w odniesieniu do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek. Jako iż Pani mąż był zarówno ubezpieczonym, jak i płatnikiem składek, istnieje możliwość wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o umorzenie składek wraz z odsetkami, w najgorszym razie rozłożenie zaległości na raty i umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela. W celu podjęcia działań zmierzających do rozłożenia zaległości, należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o umorzenie ewentualnie odroczenie płatności stosownych zaległości lub rozłożenie na raty. Wniosek taki należy skierować do właściwego miejscowo ZUS-u.

 

Odnosząc się do argumentacji, jaką będzie Pani jako pełnomocnik będzie chciała wykorzystać przy „negocjacjach” z ZUS-em, to w pierwszej kolejności należy odnieść się do treści przytoczonych powyżej przepisów art. 28 i 29 ustawy systemowej (w zależności od wybranej przez Panią opcji), wskazując na podstawę rozłożenia należności na raty, ewentualnie umorzenia względy gospodarcze lub inne przyczyny zasługujące na uwzględnienie. Warto również zwrócić uwagę organowi rentowemu na datę, kiedy rzeczywiście nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem to dla rozpoznawanej sprawy ma bardzo istotne znaczenia. Proszę także przygotować dokumentacje medyczną małżonka, by już we wniosku wskazać na jego chorobę psychiczną. Do wniosku proszę dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpisy skrócone aktu urodzenia dzieci. Powyższe wynika przede wszystkim z konieczności wykazania sytuacji życiowej Pani męża. Co więcej, należy wskazać, że skierowała Pai do sądu wniosek o podjęcie przymusowego leczenia.

 

Rekapitulując, w tym, co zostało wskazane powyżej, należy upatrywać spełnienia przesłanek istnienia interesu publicznego, jak i również interesu płatnika. Proszę również mieć na uwadze, iż ewentualna zgoda organu np. na umorzenie lub na rozłożenie na raty należności w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne, ma charakter uznaniowy, nie ma w systemie prawnym szczegółowych przepisów, które regulowałyby tę kwestie w sposób szczegółowy i wyczerpujący. Tym samym możliwość umorzenia lub rozłożenia będzie w dużej mierze zależeć od uznania organu oraz od tego, jak obszernej argumentacji użyje Pani jako pełnomocnik meża i czy argumentacja przekona Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osobiście skupiłbym się na chorobie męża, które powoduje, że na dzień dzisiejszy nie jest on w stanie podjąć jakiejkolwiek pracy zarobkowej, co z kolei powoduje, że nie tylko stanowi realne obciążenie swoją osobą budżetu rodzinnego, ale też w żaden sposób nie łoży na utrzymania, a wręcz przeciwnie obciąża rodzinę coraz to nowymi długami. Jeżeli mąż ma jeszcze zaległości w innych instytucjach, proszę również na nie wskazać w treści swojego wniosku.

 

Analogiczna sytuacja obejmuje zobowiązania wobec urzędu skarbowego. „Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

 

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a Ordynacji podatkowej

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną”.

 

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa. W przypadku wniosku o umorzenie zaległości podatkowej należy wskazać, iż brak takiego umorzenia skutkować będzie popadnięciem rodziny w jeszcze większy niedostatek i w sposób realny zagrozi egzystencji nie tylko samego podatnika, ale także rodziny. W tym przypadku należy dołączyć do wniosku takie same dokumenty, jak w przypadku wniosku do ZUS-u.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »