.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwód a prawo do mieszkania, opieka nad dzieckiem, alimenty, koszty

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 02.02.2009

Jestem od niedawna mężatką, mamy jedno dziecko. Mieszkamy razem w mieszkaniu męża, tzn. jest to mieszkanie spółdzielcze-lokatorskie, którego był posiadaczem jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Planuję rozwód i chcę się rozwieść, stąd moje pytania: czy po rozwodzie będę musiała wraz z dzieckiem opuścić to mieszkanie, co powinnam zrobić, jeśli chcę uzyskać całkowitą opiekę nad dzieckiem i alimenty, co powinien zawierać pozew rozwodowy, jakie kroki muszę poczynić kolejno oraz kiedy, gdzie i w jakiej wysokości opłaty powinnam uiścić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwód a prawo do mieszkania, opieka nad dzieckiem, alimenty, koszty

Czy spółdzielcze prawo do lokalu wchodzi do wspólnoty majątkowej?

Jeśli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu zostało przyznane Pani mężowi przed zawarciem Waszego związku małżeńskiego, to nie ma Pani do niego żadnych praw, a mąż nie musi się z Panią z tego tytułu rozliczać w przypadku ustania wspólności majątkowej, rozwiązania małżeństwa i podziału majątku. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie weszło bowiem do Państwa małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Nie znaczy to jednak wcale, że z chwilą orzeczenia rozwodu będzie musiała Pani opuścić ten lokal. O ile mąż nie będzie utrudniał Pani dalszego zamieszkiwania, będzie Pani mogła w nim pozostać, zwłaszcza jeśli posiada w tym mieszkaniu zameldowanie.

Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej i ustalenie miejsca zamieszkania dzieci po rozwodzie rodziców

Natomiast miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowe miejsce pobytu tego z rodziców, któremu sąd powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeśli bowiem dojdzie do rozwodu, sąd orzeknie z urzędu również o Państwa prawach rodzicielskich (może np. jednemu z rodziców tę władzę ograniczyć). Wyrok rozwodowy kształtuje na nowo sposób wykonywania władzy rodzicielskiej względem wspólnych dzieci. Na ogół następuje ograniczenie kompetencji jednego z małżonków i pozostawienie pełni tej władzy drugiemu małżonkowi.

Jak napisać pozew o rozwód i gdzie go złożyć?

Aby doprowadzić do rozwiązania małżeństwa, należy wnieść pozew o rozwód do sądu okręgowego wydziału cywilnego właściwego ze względu na Państwa wspólne miejsce zamieszkania. Pozew jest pismem procesowym, w związku z tym musi spełniać warunki przewidziane przez prawo dla tego rodzaju pism, a mianowicie należy w nim:

 

1. wskazać sąd odpowiedni do rozpoznania sprawy – czyli właściwy sąd okręgowy ze względu na Państwa ostatni wspólny adres;

2. oznaczyć strony procesu i wskazać ich adres dla doręczeń pism sądowych (jeśli Pani wystąpi z pozwem o rozwód, wówczas siebie określi Pani jako powoda, natomiast męża – jako stronę pozwaną);

3. wskazać swoje żądania, czyli:

  • orzeczenia rozwodu,
  • powierzenia Pani w pełni sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem (wskazać personalia dziecka, jego wiek),
  • ograniczenia władzy rodzicielskiej ojca (można wskazać, jaki zakres kompetencji – według Pani – powinien mieć ojciec w stosunku do dziecka),
  • wnieść następnie o zobowiązanie ojca dziecka do ponoszenia kosztów jego utrzymania i wychowania w określonej kwocie płatnej miesięcznie do rąk Pani z ustawowymi odsetkami od dnia opóźnienia w płatności każdej raty (powinna Pani wskazać kwotę alimentów oraz określi dzień do którego ojciec dziecka winien je zapłacić),
  • zasądzenia od pozwanego kosztów procesu na rzecz Pani według norm prawem przepisanym; musi Pani liczyć się z tym, że wnosząc pozew będzie Pani musiała uiścić wpis sądowy w kwocie 600 zł, który w razie obciążenia męża kosztami procesu zostanie Pani w całości lub w części zwrócony – jednakże wyłożyć ten wpis musi strona wnosząca pozew, aby mógł on otrzymać dalszy bieg; jeśli jednak nie jest Pani w stanie wyłożyć tej kwoty, może Pani spróbować wnieść o zwolnienie z kosztów sądowych, wypełniając stosowny formularz i składając go w sądzie.

Alimenty między małżonkami po rozwodzie

Nadto na żądanie strony sąd może:

 

1. w wyjątkowych wypadkach – gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie – nakazać jego eksmisję z lokalu;

2. dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu – z reguły sąd pozostawia żądanie to bez rozpoznania;

3. orzec o obowiązku dostarczania jednemu z rozwiedzionych małżonków przez drugiego rozwiedzionego małżonka środków utrzymania w sytuacji:

  • gdy małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego popadł w niedostatek, bądź
  • gdy status majątkowy małżonka wskutek rozwodu uległ pogorszeniu, jednakże tylko wówczas gdy drugi z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

W obu przypadkach sąd zasądzi alimenty na jednego z rozwiedzionych małżonków, jeśli możliwości majątkowe i zarobkowe drugiego z nich na to pozwalają.

Rozwód z orzeczeniem o winie

W ten sposób dotknęliśmy kwestii winy. Zasadą jest, że, orzekając rozwód, sąd orzeka także o tym, czy, i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd może tego zaniechać. Wówczas następują takie skutki, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Dla przyjęcia winy niezbędne jest ustalenie, że małżonek naruszył umyślnie albo przez lekkomyślność lub niedbalstwo obowiązki małżeńskie, tj. obowiązek wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz współdziałania dla dobra rodziny.

Co oznacza dla żony rozwód z wyłącznej winy męża?

Jeśli na przykład uzyskałaby Pani orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy męża, wówczas sąd niewątpliwie mógłby obciążyć go w całości kosztami postępowania, nadto Pani mogłaby żądać od męża alimentów nie tylko na dziecko, ale i na siebie, jeśli wskutek rozwodu pogorszyłby się Pani status majątkowy, o czym była mowa już wyżej. Ponadto istnieje też możliwość żądania ustalenia nierównych udziałów w Waszym majątku wspólnym na niekorzyść małżonka wyłącznie winnego.

 

Można natomiast wymienić kilka przykładowych zachowań, które w zasadzie powinny przesądzać o winie małżonka. Należą do nich: nadużywanie alkoholu, agresywne zachowanie i używanie przemocy w stosunku do członków rodziny, zdrada małżeńska, opuszczenie współmałżonka bez ważnych powodów, zawinione nieprzyczynianie się do zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny.

 

Jeśli zdecydują się Państwo na rozwód z orzeczeniem o winie, to z pewnością będzie on dłuższy i drastyczniejszy w swym przebiegu, z uwagi na to, że sąd będzie musiał ustalić pewne fakty, świadczące o winie jednego z małżonków.

Uzasadnienie pozwu o rozwód i dowody w sprawie rozwodowej

Po sformułowaniu swoich żądań powinna Pani je uzasadnić i przytoczyć dowody na poparcie swoich twierdzeń (dowód z dokumentów, z zeznań świadka). Należy wskazać przede wszystkim, że między Wami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, albowiem jest to zasadnicza przesłanka orzeczenia przez sąd rozwodu. Aby sąd mógł to ustalić, należy wskazać, że ustała między Wami więź fizyczna, duchowa i gospodarcza. Choć według utrwalonego w orzecznictwie poglądu rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny nie tylko wtedy, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna i gospodarcza, lecz także wówczas, gdy przy pełnym zerwaniu więzi duchowej i fizycznej małżonkowie utrzymują z konieczności pewne elementy więzi gospodarczej, np. wspólne mieszkanie. Natomiast nawet sporadyczne tylko stosunki fizyczne między małżonkami z reguły będą wskazywać na to, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny.

Kiedy sąd może oddalić pozew o rozwód?

Dalej należy wskazać, że nie zachodzą negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu czyli takie, które uniemożliwiłyby uzyskanie wyroku rozwodowego. Przepisy art. 56 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zawierają negatywne przesłanki rozwodu, stanowiąc, że mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie może być orzeczony, jeżeli wskutek tego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, albo gdy żąda rozwodu małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa tej zgody jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy występują przesłanki pozytywne i brak jest przesłanek negatywnych.

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o rozwód?

Do pozwu należy załączyć dokumenty rzeczowe, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia dziecka oraz wskazać adres dla doręczeń wezwań dla powołanych świadków. Pozew należy złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach. Nadto, jeśli będzie Pani składać pozew osobiście w biurze podawczym sądu, należy sporządzić trzeci egzemplarz pozwu, na którym uzyska Pani potwierdzenie jego złożenia. Ten ostatni egzemplarz zachowa Pani dla siebie.

 

Muszą się Państwo liczyć z tym, że zarówno w przypadku rozwodu, jak i separacji prawnej sąd z urzędu będzie Was zachęcał do ugody, przed wyznaczeniem terminu pierwszej rozprawy przewodniczący wzywa strony na posiedzenie pojednawcze.

 

Ponadto, pewnie zostaną Państwo skierowani przez sąd do Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego (RODK) w celu zdiagnozowania Waszej rodziny. RODK jest placówką specjalistyczną w zakresie diagnozy w sprawach nieletnich, opiekuńczych, małoletnich i innych sprawach rodzinnych. Działa na zlecenie sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus VIII =

24.02.2018

Z kolei nt. kościelnego procesu o nieważność małżeństwa zapraszam na mój blog
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny

Arletta Bolesta

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »