Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Chcę zarejestrować firmę jednoosobową i nie wiem jaką formę opodatkowania wybrać

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 27.09.2019

Chcę zarejestrować firmę jednoosobową i nie wiem jaką formę opodatkowania wybrać. Firma będzie tworzyła oprogramowanie na zlecenie. Będę pracował głównie dla firm z Wielkiej Brytanii, ale nie wykluczam też innych krajów z UE. Polskie firmy na razie mnie nie interesują. Z tego powodu chciałbym też dowiedzieć się, co będzie z podatkiem VAT.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Chcę zarejestrować firmę jednoosobową i nie wiem jaką formę opodatkowania wybrać

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności przeanalizujmy jakie są możliwe formy opodatkowania planowanej przez Pana działalności gospodarczej. W tym zakresie możemy wyróżnić: zasady ogólne, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów.

 

Podstawową formą są zasady ogólne. Forma ta przysługuje niejako z mocy ustawy. Stawka podatku wynosi 18%, a jeżeli podstawa opodatkowania przekroczy w ciągu roku 85 528 zł to nadwyżka ponad tę kwotę jest opodatkowana stawką 32%. W tym przypadku podatek jest płatny od dochodu, którym jest różnica pomiędzy przychodem (czyli wynagrodzeniem za wykonywane usługi), a kosztami (np. wydatki na zakup sprzętu komputerowego, czynsz za wynajem biura, itp., itd.). Rocznego rozliczenia dokonuje się na formularzu PIT-36 składanym do końca kwietnia roku następnego.

 

Drugą formą jest podatek liniowy. W celu skorzystania z tej formy należy albo w zgłoszeniu rejestracyjnym CEIDG-1 wybrać tę formę opodatkowania albo też zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze podatku liniowego w terminie do 20 dnia miesiąca następujące po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy w danym roku przychód z działalności. W przypadku podatku liniowego stawka podatku zawsze wynosi 19%. Jest to zatem korzystna forma dla osób, których dochody przekraczają 85 528 zł, ponieważ pozwala uniknąć wysokiej 32% stawki podatku. Pewnym minusem tej formy opodatkowania jest wykluczenie możliwości stosowania ulg podatkowych (np. ulgi na dziecko) oraz wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Tutaj również podatek jest płatny od dochodu będącego różnicą pomiędzy przychodem a kosztem. Rozliczenia rocznego dokonuje się na formularzu PIT-36L składanym do końca kwietnia roku następnego.

 

Ostatnią formą jest ryczałt od przychodów. Również tutaj należy dokonać wyboru tej formy albo poprzez wybór odpowiedniego pola w CEIDG-1 albo też zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze podatku liniowego w terminie do 20 dnia miesiąca następujące po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy w danym roku przychód z działalności. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17% przychodów ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1). Należy jednak pamiętać, że w przypadku ryczałtu podatek jest płatny wyłącznie od przychodu, co oznacza, że w tej formie podatnik nie ma możliwości uwzględnienia żadnych kosztów podatkowych. Rozliczenia rocznego dokonuje się na formularzu PIT-28 składanym do końca lutego roku następnego.

 

Przejdźmy teraz do kwestii podatku VAT. Skoro nie zamierza Pan świadczyć usług na terenie RP to zakładam, że będzie Pan w tym zakresie korzystał ze zwolnienia od podatku, co do usług świadczonych w Polsce (art. 113 ustawy VAT).

 

Jeżeli jednak chodzi o usługi świadczone za granicą, to co do zasady usługa opodatkowana jest tam, gdzie znajduje się jej miejsce świadczenia. W rezultacie pierwszą rzeczą, którą należy wykonać jest ustalenie miejsca świadczenia. W przedstawionym przypadku trzeba odnieść się do treści art. 28b ust. 1 ustawy VAT. Przepis ten stanowi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

 

W konsekwencji w przypadku świadczenia usług na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy czynność ta będzie opodatkowana podatkiem w kraju siedziby usługobiorcy. Oznacza to, że czynność ta nie jest opodatkowana podatkiem VAT w Polsce. Do rozliczenia podatku należnego z tytułu świadczenia takiej usługi zobowiązany będzie jej nabywca zgodnie z przepisami kraju, w którym ma siedzibę.

 

To, że świadczenie usług dla zagranicznego kontrahenta nie podlega opodatkowaniu w Polsce nie oznacza, że polski przedsiębiorca nie ma żadnych obowiązków wobec urzędu skarbowego.

 

Po pierwsze podatnik zwolniony z VAT świadczący usługi na rzecz kontrahenta z Unii Europejskiej musi zarejestrować się dla celów VAT-UE. Zgodnie z art. 97 ust. 3 ustawy VAT podatnik zwolniony z VAT świadczący usługi na rzecz innej firmy z jednego z krajów Unii Europejskiej jest zobowiązany do zarejestrowania się w ramach VAT-UE. Rejestracji dokonuje się na formularzu VAT-R w części C.3 poprzez zaznaczenia poz. 60.

 

Kolejnym obowiązkiem podatnika zwolnionego z VAT jest składanie informacji podsumowujących w związku ze świadczeniem usług na terytorium UE, dla których podatnikiem jest usługobiorca. Jak bowiem stanowi art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych usługach świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (tzw. informacje podsumowujące). Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

 

Warto również mieć na względzie, że informacje podsumowujące podatnik zwolniony z VAT składa wyłącznie, gdy w danym miesiącu miało miejsce świadczenie usługi, do której stosuje się art. 28b ustawy VAT. W rezultacie nie ma potrzeby składania zerowych informacji podsumowujących.

 

Dodatkowo wskazać należy, że powyższe obowiązki wystąpią wyłącznie w sytuacji, gdy świadczenie usług nastąpi dla podatnika z Unii Europejskiej. W przypadku gdy usługobiorcą będzie podatnik z kraju trzeciego, polski przedsiębiorca zwolniony z VAT nie musi rejestrować się dla celów podatku VAT-UE oraz nie ma obowiązku składania informacji podsumowującej.

 

Podatnik zwolniony z VAT jest również zobligowany do udokumentowania świadczenia usługi poza granice kraju za pomocą faktury VAT. Zgodnie z treścią art. 106a pkt 2 lit. a) ustawy VAT przepisy dotyczące faktur stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca.

 

Elementy obowiązkowe faktury określone zostały w art. 106e ust. 1 ustawy VAT. W art. 106e ust. 1 pkt 12, 13, 14 oraz 18 ustawy wskazano, że faktura powinna zawierać:

 

„12) stawkę podatku;

13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

18) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy "odwrotne obciążenie".”

 

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a) faktura może nie zawierać danych określonych w ust. 1 pkt 12-14.

 

W rezultacie w przypadku, gdy podatnik zwolniony z VAT świadczy usługę na rzecz zagranicznego kontrahenta (zarówno z kraju UE, jak i z kraju trzeciego) zobowiązany jest w takim przypadku do wystawienia faktury, która jednak nie będzie zawierać ani stawki, ani kwoty podatku. Faktura taka musi jednak być opatrzona wyrazami „odwrotne obciążenie” (ang. reverse charge).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + X =

»Podobne materiały

Przychód z najmu mieszkania, stanowiącego współwłasność małżeńską

W jakiej części przychód z najmu mieszkania, stanowiącego współwłasność małżeńską (z założenia każdy z małżonków posiada 50% udziałów), powinien być podany w urzędzie pracy przez jednego z małżonków, starającego się o status bezrobotnego? Czy fakt, że pracujący małżonek w całości rozlicza przychód z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »