Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Charakterystyka odpowiedzialności za długi spadkowe przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 11.02.2015

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza pozwala spadkobiercy na ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe. Oświadczenie o przyjęciu spadku w ten sposób, musi być jednak dla swej skuteczności złożone w przepisanym terminie. Oznacza również dodatkowe koszty postępowania spadkowego związane z koniecznością dokonania spisu inwentarza przez komornika.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego1 spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Natomiast zgodnie z art. 1031 § 2 K.c. w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku (ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nieistniejące długi). Zasady odpowiedzialności za długi spadkowe osoby, która przyjęła spadek z dobrodziejstwem inwentarza, rozwija art. 1032 K.c., zgodnie z którym:

 

1) jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacił niektóre długi spadkowe nie wiedząc o istnieniu innych długów, ponosi on odpowiedzialność za niespłacone długi tylko do wysokości różnicy między wartością ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów, które spłacił;

2) jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacając niektóre długi spadkowe wiedział o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi on odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe.

 

Należy zaznaczyć, że oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza dla swojej skuteczności powinno być co do zasady złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (czyli w ciągu sześciu miesięcy od powzięcia wiadomości o śmierci spadkodawcy, bądź o istnieniu testamentu, w którym spadkodawca powołuje go do spadku). Zgodnie bowiem z art. 1015 § 1 K.c. brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku (czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi). Zasada ta nie ma zastosowania, gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna – w przypadku tych podmiotów brak oświadczenia w terminie sześciu miesięcy jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.

 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wiąże się z koniecznością sporządzenia spisu inwentarza. Dokonuje go, na mocy postanowienia sądu wydanego na podstawie art. 637 Kodeksu postępowania cywilnego2, przeważnie komornik sądowy (pobierając za to wynagrodzenie, co z kolei wiąże się z dodatkowymi kosztami postępowania spadkowego). Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być również zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. W takim przypadku komornik przystąpi niezwłocznie do spisu, zawiadamiając o tym sąd spadku, który wyda postanowienie o sporządzeniu spisu (jeżeli jednak postanowienie takie nie zostanie wydane, spis dokonany przez komornika nie rodzi skutków przewidzianych w art. 1032 Kodeksu cywilnego).

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 11.02.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + pięć =

 

»Podobne materiały

Definicja przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Instytucja przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza pozwala spadkobiercy ograniczyć odpowiedzialność za długi spadkowe. Oświadczając o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca ponosi bowiem odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stan

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »