Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Charakter spółki cywilnej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 20.01.2015

Zawarcie umowy spółki uregulowanej przepisami Kodeksu cywilnego, a więc tzw. „spółki cywilnej”, ma na celu dążenie do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez wspólników. Spółka cywilna nie jest jednak spółką handlową w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, nie posiada osobowości prawnej, nie posiada też zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Cel umowy spółki cywilnej i forma jej zawarcia

 

Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego1, przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Jak wskazuje treść powyższego przepisu, spółka cywilna to z formalnego punktu widzenia umowa cywilnoprawna, a nie podmiot prawa cywilnego. Nie jest ona jednostką organizacyjną, taką jak spółki osobowe uregulowane w Kodeksie spółek handlowych2, nie posiada również, w odróżnieniu od spółek kapitałowych, osobowości prawnej.

 

Z uwagi na powyższe, oraz z uwagi na fakt, że zawiązywana jest w celu osiągania wspólnego celu gospodarczego, umowa spółki cywilnej powinna być zawarta przez co najmniej dwa podmioty będące przedsiębiorcami (w praktyce najczęściej umowy spółki cywilnej zawierane są przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi). Sama spółka, z powodu braku podmiotowości prawnej, statusu przedsiębiorcy nie posiada.

 

Zgodnie z art. 860 § 2 Kodeksu cywilnego umowa spółki powinna być stwierdzona pismem. Brak formy pisemnej nie powoduje jednak nieważności umowy spółki, forma ta wymagana jest dla celów dowodowych.

 

Wkłady wspólników

 

Z tytułu zawarcia umowy spółki cywilnej wspólnicy zobowiązani są do wniesienia wkładów do spółki. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług (domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość).

 

Prowadzenie spraw spółki oraz reprezentowanie spółki cywilnej

 

Każdy ze wspólników jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki i może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników. Ponadto każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty.

 

Jeśli chodzi o reprezentację spółki cywilnej, to każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw (chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej).

 

Udział w zyskach spółki cywilnej

 

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Należy jednak zaznaczyć, że na mocy umowy można zwolnić wspólnika z udziału w stratach, natomiast nie można go wyłączyć od udziału w zyskach.

 

Wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki, jednakże gdy spółka została zawarta na czas dłuższy, wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego.

 

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki cywilnej

 

Zgodnie z art. 864 Kodeksu cywilnego za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie.

 

Wystąpienie ze spółki oraz rozwiązanie spółki

 

Jeżeli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić, wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego.

 

Z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Zastrzeżenie przeciwne zawarte w umowie spółki jest nieważne. Wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia – wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Ponadto wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

 

Rozwiązanie spółki cywilnej następuje w wyniku osiągnięcia celu gospodarczego lub zaistnienia powodu wskazanego w umowie. Może to być upływ określonego czasu lub zaistnienie jakiegoś zdarzenia, np. zamknięcie roku obrachunkowego stratą w określonej wysokości. Jeżeli jednak, mimo istnienia przewidzianych w umowie powodów rozwiązania spółki, trwa ona nadal za zgodą wszystkich wspólników, poczytuje się ją za przedłużoną na czas nieoznaczony.

 

Spółka cywilna ulega również rozwiązaniu w wyniku zgodnej uchwały wspólników, śmierci lub wystąpienia ze spółki wszystkich wspólników, pozostania w spółce tylko jednego wspólnika, a także z dniem ogłoszenia upadłości co najmniej jednego ze wspólników. Ponadto każdy wspólnik może z ważnych powodów żądać rozwiązania spółki przez sąd.

 

Po rozwiązaniu spółki z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady, a pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 20.01.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus 5 =

 

»Podobne materiały

Rodzaje spółek, jakie mogą być tworzone na Ukrainie

Autorka omawia podstawowe rodzaje spółek, jakie mogą być tworzone na Ukrainie oraz przedstawia ich specyfikę.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »