Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ceny transferowe

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 04.11.2011

Ceny transferowe – zasygnalizowanie niektórych problemów.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak już pisaliśmy w naszym portalu, podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej. W praktyce dokumentację tę nazywa się „dokumentacją cen transferowych”.

 

Celem tejże dokumentacji jest opisanie transakcji oraz dowiedzenie, że warunki (w tym wynagrodzenie) ustalone w transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi nie różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

 

Z punktu widzenia organów podatkowych taka dokumentacja ma ułatwić wychwycenie transakcji z podmiotami powiązanymi i ujawnienie nieprawidłowości; ekonomicznie i podatkowo obowiązujące przepisy prawne zapobiegać mają przerzucaniu dochodu czy też kosztów w sposób nieuzasadniony na powiązany podmiot celem uszczuplenia należności publicznoprawnych.

 

Podmioty powiązane na ogół nie posiadają dokumentacji cen transferowych, nawet jeśli wiedzą, iż posiadać taką dokumentację powinny; wielu prezesom spółek i innym osobom odpowiedzialnym za zarządzanie firmami wydaje się, iż w ciągu 7 dni (taki jest termin na dostarczenie dokumentacji) zawsze uda się taką dokumentację sporządzić.

 

Jest to podejście skrajnie ryzykowne, pomijając fakt, że niezgodne z obowiązującym prawem. Powodów jest wiele, przykładowo:

 

 • metody, którymi dokonuje się kalkulacji zysków, wymagają posiadania danych o cenach (marży, opłatach itp.) stosowanych w porównywalnych transakcjach przez podmioty niepowiązane – dane te niezmiernie trudno zdobyć, na ogół w ciągu 7 dni w ogóle nie jest to możliwe, szczególnie że dane dotyczyć mają lat ubiegłych – często udokumentowanie ich pochodzenia jest nawet niemożliwe (wywiad gospodarczy);
 • nie zawsze, rozpoczynając kontrolę, organ żąda dokumentacji, często najpierw organ „zabiera” wszelkie dokumenty i wydruki dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi i dopiero, gdy je już posiada, występuje o dostarczenie dokumentacji – w takim przypadku często nie ma możliwości sporządzenia dokumentacji, bowiem np. umowy, faktury itp. są w posiadaniu organu przeprowadzającego kontrolę i najzwyczajniej w świecie brak jest dokumentów, które pozwalałyby sporządzić dokumentację.

 

Dokumentacja obejmuje:

 

 1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);
 2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty;
 3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;
 4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;
 5. wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki;
 6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

 

W przypadku osób fizycznych obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

 

 1. 30 000 euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
 2. 50 000 euro – w pozostałych przypadkach.

 

W przypadku podmiotów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

 

 1. 100 000 euro – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego, określonego zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo
 2. 30 000 euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
 3. 50 000 euro – w pozostałych przypadkach.

 

Gdy obowiązek sporządzenia dokumentacji do transakcji wynika z faktu, iż zapłata należności wynikająca z takiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, dokumentację sporządza się, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro.

 

Kluczowym, lecz zupełnie przez ustawodawcę pominiętym, problemem jest zdefiniowanie pojęcia „transakcja”, skoro bowiem obowiązki dokumentacyjne wiąże się z transakcją, należałoby precyzyjnie określić, co nią jest. Problem jest ogromny, bowiem czy sprzedaż w styczniu podmiotowi powiązanemu samochodu za 120 000 euro jest transakcją, o której mowa powyżej, jeśli sprzedaż taka dokonywana jest w każdym miesiącu? Czy należy sporządzić jedną dokumentację, czy też dwanaście? Czy sprzedaż dwunastu rodzajów dóbr (samochód, lodówka, meble itp.) podmiotowi powiązanemu, jeśli łącznie przekracza kwoty ww. powoduje konieczność sporządzenia dokumentacji, czy też każda pojedyncza sprzedaż jest tu odrębną transakcją i sprzedaży nie należny sumować?

 

Jak wskazuje Dariusz Strzelec w „Komentarzu do art. 9(a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych” [Vademecum Doradcy Podatkowego]: „W praktyce pojawiły się różne próby zdefiniowania tego pojęcia, szczególnie w początkowym okresie obowiązywania przepisu. Nawiązywano w tym zakresie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 40, poz. 463), które wskazywały, iż transakcjami są zdarzenia wynikające z dwustronnych lub wielostronnych stosunków cywilnoprawnych. Innym razem nawiązuje się do słownikowego znaczenia tego terminu, wskazując, że »transakcja« to »zawarcie umowy, zwłaszcza handlowej dotyczącej kupna lub sprzedaży; układ, porozumienie jako wynik rokowań« (Słownik języka polskiego, PWN, t. 3, red. M. Szymczak, Warszawa 1999, s. 485), ewentualnie »transakcja« to »operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży jakiś towarów« (Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, red. S. Dubisz, Warszawa 2003, s. 850), wskazując przy tym transakcje barterowe oraz wiązane polegające na uzależnieniu odbioru lub dostawy towaru od określonych świadczeń kontrahenta.

 

Przez pojęcie transakcji należy rozumieć umowę lub umowy zawarte z tym samym partnerem lub tymi samymi partnerami, której lub których przedmiotem są dobra i usługi objęte jedną ceną. Zatem transakcją w rozumieniu tych przepisów może być np. umowa nabycia lub sprzedaży jednego dobra, umowa sprzedaży szeregu dóbr lub wykonanie szeregu usług, dla których określono łączną cenę, wieloletnia umowa dostawy za określoną cenę danego dobra lub szeregu dóbr bądź usług itp”.

 

Konkludując – proszę nie lekceważyć problemu posiadania dokumentacji cen transferowych; sporządzenie dokumentacji w ostatniej chwili na ogół nie jest możliwe; ryzykować nie warto, bowiem jeżeli organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej określą dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji z podmiotami powiązanymi, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej – różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką podatku w wysokości 50%.


Stan prawny obowiązujący na dzień 04.11.2011


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 + dziesięć =

 

»Podobne materiały

Podatkowe konsekwencje działu spadku sprzed lat

Autor omawia podatkowe konsekwencje działu spadku sprzed lat i wpływ działu na zwolnienia z opodatkowania.

 

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – część 1

Autor w trzyczęściowym cyklu artykułów zawarł obszerne omówienie zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W pierwszej części wyjaśnia, jak należy rozumieć pojęcie wartości początkowej w kontekście przepisów prawa.

 

Nieodpłatne udostępnienie nieruchomości

Autor omawia podstawowe uregulowania dotyczące nieodpłatnego udostępniania nieruchomości na tle podatku dochodowego. Rozwiewa również wątpliwości, jakie narosły wokół tego tematu w związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2009 r.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »